12 vecí, ktoré by si mal vedieť pred­tým, než dosiah­neš svoje ciele

Dárius Polák / 20. decembra 2015 / Tools a produktivita

Úspech. Ľudia sa za svo­jim nahá­ňajú celý život, nie­ktorí ho nikdy nedo­siahnu. Čo však naozaj ovplyv­ňuje mieru úspe­chu ?

Nikdy to nebude také dobré, ako si mys­líš

Vychut­ná­va­nie si myš­lie­nok plne­nia úspe­chu je zvy­čajne uspo­ko­ji­vej­šie ako samotný úspech. Potom čo zís­kame čo chceme, či už je to bohat­stvo, zdra­vie alebo skvelé vzťahy – navyk­neme si a vzru­še­nie z nás opadne. Často krát sa stane, že cieľ,
ktorý dosiah­neme, nám spraví men­šiu radosť ako samotná cesta k nemu.

Pokiaľ si nece­níš to čo máš teraz, zís­ka­nie ďal­ších vecí tvoj život lep­ším neuro­bia.

mark-zuckerberg-1024x768

Jeden z pro­tiv­ní­kov šťas­tia je adap­tá­cia. Kupu­jeme si veci, ktoré nás robia šťast­nými a cítime sa úspešne. No, iba na chvíľu. Nové veci sú pre nás vzru­šu­júce, až pokým si na ne nezvyk­neme.“ – Dr. Tho­mas Gilo­vich.

Nikdy to nebude také zlé, ako si mys­líš

Presne tak , ako si mys­líme, že nás v pred­stave niečo urobí šťast­nej­ším viac než v sku­toč­nosti, v tej istej pred­stave
si mys­líme, že to bude aj ťaž­šie.

Čím dlh­šie prok­ras­ti­nu­ješ, po prí­pade sa tomu vyhý­baš, v tvo­jej hlave to pre teba bude ťaž­šie. Ako­náhle však začneš, zis­tíš, že nepo­hod­lie je oveľa men­šie ako si si pred­sta­vo­val. Ľudia sa dokážu adap­to­vať extrém­nym pod­mien­kam.
Keď sa vedome adap­tu­ješ enorm­nému stresu, vyví­jaš sa.

1stdibs-working

Neexis­tuje žiadna cesta ku šťas­tiu

Väč­šina ľudí si myslí, že:

  • najprv musí niečo vlast­niť (peniaze, čas, láska)
  • až potom, môže vyko­nať to čo chce (pre­ces­to­vať svet, napí­sať knihu, začať pod­ni­kať, mať vážny vzťah)
  • čo im umožní byť nie­kým (byť šťastný, moti­vo­vaný, zaľú­bený).

Týchto troch bodov sa musíš zdr­žať, pokiaľ chceš byť úspešný, šťastný alebo kým­koľ­vek chceš byť.

  • najprv buď tým, kým chceš byť
  • ďalej začni robiť veci, ktoré ťa napĺňajú
  • a až tieto dve roz­hod­nu­tia ti pri­nesú veci, ktoré sú uve­dené vyš­šie.

V živote k sebe pri­ťa­hu­jeme veci, kto­rými sme my sami.

27DDDFAA00000578-3050917-image-a-8_1429719962844

Nie je žiadna cesta ku šťas­tiu – šťas­tím je samotná cesta.“ – Thich Nhat Hanh.

Máš všetko na to, aby si uspel

Je jed­no­du­ché hovo­riť o tom, aký je nás život ťažký. Je ľahké hovo­riť o tom, aký je náš život nefé­rový. A že to, čo sme dostali my, je menší kus koláča.

Pomohlo ti nie­kedy takéto zmýš­ľa­nie ?

Pokiaľ súdime našu situ­áciu hor­šie ako nie­koho dru­hého, sme oby­čajní igno­ranti a hovo­ríme nesprávne „Ty to máš ľahké. Ty nie si ako ja. Stal si sa úspeš­ným ľahko, pre­tože si nemu­sel zažiť to isté čo ja.“

  • poznáš ľudí, ktorí majú infor­má­ciu, ktorú potre­bu­ješ,
  • poznáš ľudí, ktorí majú kapi­tál, ktorý potre­bu­ješ,
  • poznáš ľudí, ktorí ťa môžu zozná­miť s tými, kto­rých by si mal spoz­nať

Svet ti nedlží nič. Dal ti všetko čo potre­bu­ješ. Prav­dou je, že máš všetko na to aby si uspel. A až to budeš cítiť v kos­tiach, začneš cítiť nesku­točnú váhu zod­po­ved­nosti voči svetu.

2

Tvoja kon­ku­ren­cia nie je tvoj nepria­teľ

Kon­ku­ren­cia je extréme nákladná pre maxi­ma­li­zo­va­nie úžitku tvojho pro­duktu a vytvá­ra­nia bohat­stva. Je to súboj až do konca pre obi­dve strany.

Namiesto vzá­jom­ného kon­ku­ro­va­nia si s inými ľuďmi a pod­nikmi je lep­šie vytvo­riť niečo kom­pletné nové, pop­rí­pade sa sústre­diť na svoj úzko vyme­dzený niche. Ako­náhle si sám vybu­du­ješ auto­ritu, môžeš si dik­to­vať vlastné pod­mienky, ako než sa reak­tívne pris­pô­so­bo­vať kon­ku­ren­cii, plus, vytvo­ríš mono­pol v pro­stredí, v kto­rom vytvá­raš hod­notu.

Den­no­denné kon­ku­ro­va­nie s inými ľuďmi vedie k nahá­ňa­niu cie­ľov, ktoré vlastne ani nie sú tvoje. Môžeš sa sna­žiť celý život udr­žať tempo, no prav­de­po­dobne budeš mať úbohý život.

Všetky spo­loč­nosti, ktoré zly­hali sú rov­naké. Zly­hali v úteku pred kon­ku­ren­ciou.“ – Peter Thiel.

Zará­ba­nie peňazí je morálne

Poznám veľa ľudí na Slo­ven­sku, ktorí si mys­lia, že vytvá­ra­nie peňazí nie je morálne, a že ľudia s peniazmi sú zlí. Veria tomu, že ten kto hľadá pro­fit núti slab­ších kupo­vať ich pro­dukt.

Peniaze nie sú zlé, sú neut­rálne. Je to sym­bol vní­ma­nej hod­noty.

Neexis­tuje tá „správna“ cena. Správna cena je vní­maná hod­no­tou pre zákaz­níka. Pokiaľ je prí­liš vysoká, zákaz­ník ju neza­platí. Môžeme byť šťastní, že žijeme v spo­loč­nosti so sys­té­mom peňazí. Umož­ňuje nám dať, poži­čať a dostá­vať. Zará­ba­nie peňazí je úplne morálne, pokiaľ sa vyko­náva pre úprim­nosť a integ­ritu. Pokiaľ sa cítiš nemo­rál­nym za prácu, ktorú robíš, mal by si ju zme­niť.

Tvoja práca by mala byť odra­zom v zrkadle. Je to vždy voľba ostat­ných, či vní­majú tvoju tvo­renú hod­notu.

Pokiaľ sú tvoje ciele logické, neoča­ká­vaj šťas­tie (a oce­ne­nie)

Tak­mer všetci máme logické ciele, ktoré nepot­re­bujú veľkú pred­stavu. Určite nepot­re­bujú vieru, šťas­tie, či „zázrak“.

Ja osobne sa cítim smutne keď vidím akí skep­tickí sú ľudia vďaka tomu, že sa nechali ovplyv­niť ostat­nými. Nachá­dzam veľké pote­še­nie v usi­lo­vaní sa o veci, ktoré ostatní pova­žujú za absurdné. Po pravde, v súčas­nosti je všetko možné. Neve­ríš mi ? Pre­lis­tuj si encyk­lo­pé­diu. Neboj sa ničoho. Mysli glo­bálne, konaj lokálne.

1200

Nehľa­daj pochvalu, hľa­daj kri­tiku

Vyrástli sme v spo­loč­nosti, ktorá nás uro­bila kreh­kými. Je ľahké dostať pochvalu od rodiny a zná­mych, ktorí ti pove­dia presne to čo chceš počuť. To, čo ťa však posu­nie ďalej je kri­tika. Tvoja práca stojí za povšim­nu­tie, až kým ti ju nie­kto dá nevy­žia­dane.

Vytvá­raj to, čo si želáš, aby už exis­to­valo

Pod­ni­ka­te­lia dizaj­nujú svoj pro­dukt tak, aby si „poškra­bali vlastný chr­bát.“ Väč­šina prob­lé­mov sa vyrie­šila týmto spô­so­bom. Zaži­ješ prob­lém a vytvo­ríš rie­še­nie. Ten istý prí­stup náj­deš aj v iných sfé­rach života. Umelci vytvá­rajú diela, ktoré chcú vidieť a hudob­níci hudbu, ktorú chcú počuť.

Ja píšem články podobné tým, ktoré čítam ja.

Päť minút je sakra veľa času

Pokiaľ máš 5 minút času, ako ho využi­ješ ? Väč­šina ho pou­žije ako výho­vorku pre oddych a leňo­še­nie.

Pri leňo­šení 5 minút, 5x denne, pre­mr­háme 25 minút denne. To vychá­dza na 9 125 minút ročne. Moja pani uči­teľka na základ­nej mi pove­dala, že vždy keď budem čítať počas pre­stávky, či už medzi hodi­nami alebo po vyrie­šení úlohy, pre­čí­tam toho viac. Logicky, mala pravdu. Vždy keď som skon­čil skôr alebo mal čas, zobral som si knižku a čítal som.

To ako strá­viš peri­odic­kých päť minút pre­stávky sta­no­vuje tvoj fak­tor úspe­chu. Každý krok ťa posúva ďalej.

download

Vče­rajší deň je dôle­ži­tejší ako dnešný

Tvoj súčasný stav je odra­zom tvo­jich minu­lých roz­hod­nutí. Máš veľkú schop­nosť zme­niť tra­jek­tó­riu svojho života tu a teraz, no tam kde si, si vďaka svo­jej minu­losti. Všetci hovo­ria, že na minu­losti nezá­leží, no nie je to pravda.

Dne­šok je zaj­traj­šok vče­rajška. To čo uro­bíš dnes posilní alebo oslabí tvoje budúce momenty. Väč­šina ľudí odkladá veci na zaj­traj­šok. Nebuď väč­šina ľudí. Je to presne ako pri­stá­va­nie s lie­tad­lom, čím dlh­šie sa čaká na správny moment, tým ťaž­šie je vrá­tiť sa späť na správny kurz.

Naj­lepší čas pre zasa­de­nie stromu bolo dvad­sať rokov dozadu. Druhý naj­lepší je teraz.“ – čín­ske prí­slo­vie.

Veci nemu­sia trvať tak dlho, ako ti ostatní hovo­ria

Na Star­ti­tup som nara­zil na pre­lome júla a augusta tohto roka. Odvtedy sa stalo mojou kaž­do­den­nou ruti­nou. Vždy keď som ráno pri­šiel do kan­ce­lá­rie, zapol som note­book, spra­vil si čaj a než som sa pus­til do práce, pre­čí­tal som si články, ktoré ma nakopli do mojej „work-flow“. Vo svo­jom vnútri som vedel, že témy sú mi veľmi blízke a doká­zal by som pris­pieť s obsa­hom, hoci som pred­tým nena­pí­sal ani čiarku. Po pár mesia­coch, to prišlo z ničoho nič a bol som pri­jatý do inter­ného tímu Star­ti­tup. Nepri­šiel som však ako redak­tor. Ku svojmu prvému článku som sa dostal úpl­nou náho­dou. Sna­žil som sa do slov vlo­žiť svoje myš­lienky a pre­dov­šet­kým to, čo cítim. A stále to tak robím.

index

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)