Prečo je cvi­če­nie pre mňa väč­šia pri­orita ako pod­ni­ka­nie

Dárius Polák / 10. decembra 2015 / Business

Peniaze či cham­ti­vosť, to nie sú veci, ktoré ma moti­vujú v pod­ni­kaní. V sku­toč­nosti je to túžba robiť niečo, čo ma napĺňa, to čo má hod­notu, a čo pomôže zlep­šiť svet. Peniaze sú čereš­nička na torte. Kvôli tomuto je (občas) ľahké zabud­núť na ostat­ných a odsu­núť dôle­žité veci na druhú koľaj.

Videl som svo­jich pria­te­ľov obe­to­vať veľkú časť svojho života kvôli tomu aby mali úspešný biz­nis. Sám som bol jed­ným z nich. Počas rokov bola pre mňa práca pri­ori­tou a rodina spolu najb­liž­šími pria­teľmi ostala odsu­nutá na bok. Chva­la­bohu, že som sa ešte doká­zal včas uve­do­miť a pove­dal STOP!

Už 10 minút cvi­če­nia pomôže vášmu mozgu.“John Ratey.

1 - pod citát

Bežný deň mám 100 dôle­ži­tých čin­ností, z toho je polo­vica urgent­ných, kto­rým venu­jem svoju pozor­nosť. Napriek tomu som sa roz­ho­dol každý týž­deň veno­vať 10 hodín svojho času cvi­če­niu.

Svoje cvi­če­nie si plá­nu­jem medzi sied­mou ráno a šies­tou pod­ve­čer. Pokiaľ sa mi dostane do kon­fliktu s naplá­no­va­nou prá­cou, vždy pre­plá­nu­jem prácu ako prvú. Toto mi pomáha naplno sa sústre­diť v biz­nise.

Znie ti to nelo­gicky?

Ak necvi­čím, moja fyzička a zdra­vie idú dolu kop­com. Ak moje zdra­vie ide dolu kop­com, moja pro­duk­ti­vita sa zve­zie s ním. Som ner­vóz­nejší, strá­cam chuť a klesá mi moti­vá­cia robiť veci, ktoré robia môj biz­nis úspešný.

2 - pod Ak si zacvičím, moja fyzička sa zlepší a prejaví sa to nielen v mojej práci

Z prvej ruky viem, že pokrok v jed­nej oblasti môjho života zna­mená pokrok v tej ďal­šej. Cvi­če­nie je naj­ľah­šia oblasť môjho života, ktorá sa dá kon­tro­lo­vať. Ľahko sa totiž meria – zacvi­čím si/nezacvičím si. Ak si zacvi­čím, moja fyzička sa zlepší a pre­javí sa to nie­len v mojej práci ;-).

Hrozne dlhú dobu som si mys­lel, že môj biz­nis bude úspešný iba vtedy, ak bude pre mňa pri­ori­tou číslo jedna. Nemo­hol som sa viac mýliť. Je to pocho­pi­teľný spô­sob zmýš­ľa­nia, avšak nesprávny. Vďaka cvi­če­niu som lepší par­tner, lepší co-wor­ker a pre­dov­šet­kým lepší člo­vek.

4

Ako sa biz­nis roz­rastá, vidím svo­jich kole­gov padať do tej istej pasce ako ja. Nehan­bím sa hovo­riť, koľko času venu­jem cvi­če­niu a sna­žím sa ich dohnať k tomu, aby tú 1 hodinu denne kľudne vypli a prišli na iné myš­lienky. Viem, že možno budú pra­co­vať menej, no o to efek­tív­nej­šie budú ich výsledky.

Tak sa zastav. Skús pop­re­mýš­ľať. Pozri sa do svojho time-mana­ge­mentu a zaznač si tam na dnes kolónku cvi­če­nie. Nemusí to byť hodina, na začia­tok ti stačí aj menej. Ten čas sa ti vráti vo všet­kom.

3

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)