13 naj­čas­tej­ších chýb začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov

Michaela Líšková / 12. apríla 2016 / Business

Naštar­to­vať biz­nis nie je jed­no­du­ché a, ako vo všet­kom, čo člo­vek robí po prvý raz, aj tu sa dopúš­ťa chýb. Našťas­tie pre teba sa z tých, kto­ré uro­bi­li tvo­ji ’kole­go­via’ pri svo­jich star­tu­poch, môžeš pou­čiť.

Väč­ši­na pod­ni­ka­te­ľov nemá prob­lém so sta­no­ve­ním si cie­ľov ale­bo jas­nou vízi­ou. Avšak biz­nis je tvr­dá ces­ta, kto­rá ti hádže pole­ná pod nohy a aj tí najo­strie­ľa­nej­ší môžu spad­núť, ak si neda­jú pozor. Tu je 13 naj­čas­tej­ších a naj­bež­nej­ších chýb, kto­rých sa väč­ši­na star­tu­pis­tov dopúš­ťa. Ak ich doká­žeš včas roz­poz­nať a zasiah­nuť, môžeš sa im vyhnúť. Ak si sa v nich našiel, poroz­mýš­ľaj nad zme­nou.

 • Vybral si si nespráv­ne­ho obchod­né­ho par­tne­ra

Mať biz­nis par­tne­ra je bež­né a aj roz­um­né. Avšak je ťaž­šie vybrať toho správ­ne­ho. Iba to, že je nie­kto tvoj pria­teľ ale­bo člen rodi­ny, nezna­me­ná, že je pre teba tá správ­na voľ­ba aj pri hľa­da­ní obchod­né­ho par­tne­ra. V mno­hých prí­pa­doch je tomu prá­ve naopak.

Ako vôbec vieš, že si si vybral dob­ré­ho obchod­né­ho par­tne­ra?

V prvom rade si tre­ba uve­do­miť, že par­tner­stvo v biz­ni­se je ako man­žels­tvo. To zna­me­ná, že sa pri­prav na mno­ho nez­hôd a hádok, kto­ré sú ale nevy­hnut­né. Čo musíš pocho­piť je to, že aj tie­to nez­ho­dy sa musia rie­šiť logic­ky. Je pre­to dôle­ži­té, aby ste si v prvý deň uda­li ten správ­ny smer a sta­no­vi­li tie správ­ne oča­ká­va­nia, aby ste vede­li, čo tre­ba robiť a čo nie.

 • Nesú­stre­díš sa

Ak sa nedo­ká­žeš sústre­diť, ubli­žu­ješ tým nie len svoj­mu pod­ni­ka­niu, ale tiež svo­jim kli­en­tom a aj obchod­né­mu par­tne­ro­vi. Bohu­žiaľ, neschop­nosť sústre­diť sa je pre nie­kto­rých ľudí reál­nou hroz­bou, a nie vždy je jed­no­du­ché ten­to prob­lém pre­ko­nať.

Mies­to toho, aby si sa kvô­li tomu cítil zle, skús svo­ju neschop­nosť sústre­diť sa pre­me­niť vo svoj pros­pech. Pozri sa na Richar­da Bran­so­na a všet­ky jeho pro­duk­ty a spo­loč­nos­ti, kto­ré dosia­hol vďa­ka diver­zi­fi­ká­cií. Dnes je naj­bo­hat­ším Bri­tom. Ak máš teda prob­lém sústre­diť sa ale­bo nájsť ’to pra­vé ore­cho­vé’, skús ten­to biz­nis model.

Sir-Richard-Branson

foto: storypick.com

 • Pri­ve­ľa plá­nu­ješ

Nedos­ta­tok plá­no­va­nia je tá správ­na ces­ta k zly­ha­niu, no prí­liš veľa plá­no­va­nia môže viesť tým istým sme­rom. Prí­liš veľa plá­nov ťa môže v sku­toč­nos­ti zaťa­žiť viac, ako zvlád­neš. Dob­rý plán je ale nie­čo, čo vedie k roz­hod­nu­tiu. Tak­že, ako vytvo­riť plán, kto­rý ťa dove­die k jas­ným roz­hod­nu­tiam?

Zame­raj sa na pár kľú­čo­vých tém, mies­to toho, aby si sa sna­žil všet­ky prob­lé­my rie­šiť okam­ži­te. Pred tým, ako sa roz­hod­neš rie­šiť drob­né prob­lé­my, posil­ni oblas­ti, kto­ré tvo­jej spo­loč­nos­ti už pri­ná­ša­jú príj­my.

 • Máš nespráv­ne­ho inves­to­ra

Rov­na­ko, ako je potreb­né nájsť správ­ne­ho obchod­né­ho par­tne­ra, je dôle­ži­té nájsť pre svoj biz­nis aj toho správ­ne­ho inves­to­ra. Ale iba pre­to, že má nie­kto veľa peňa­zí, nezna­me­ná to auto­ma­tic­ky, že je tou správ­nou oso­bou pre tvo­je pod­ni­ka­nie.

Ako môžeš nájsť toho správ­ne­ho inves­to­ra?

Celé to začí­na pocho­pe­ním inves­tič­ných mož­nos­tí. Tak­že si pre­štu­duj všet­ky mož­nos­ti pred tým, než si jed­nu vybe­rieš. Dru­há dôle­ži­tá vec je nebáť sa inves­to­ra spý­tať, čo ti môže poskyt­núť. Toto roz­hod­ne, ako veľ­mi bude inves­tor zapo­je­ný do tvoj­ho pod­ni­ka­nia ale­bo pro­jek­tu. A, samoz­rej­me, daj si pozor, aby si svo­ju víziu a obchod­ný plán poriad­ne vysvet­lil.

 • Pod­ce­ňu­ješ rekla­mu

Chceš, aby sa tvoj biz­nis roz­ví­jal a rás­tol, ale nech­ceš míňať na rekla­mu? V tom prí­pa­de veľa šťas­tia, aby si vydr­žal aspoň mesiac. Rekla­ma je dôle­ži­tá. Na to neza­bú­daj. Ak chceš zaro­biť, musíš do toho najprv nie­čo aj vlo­žiť.

yesware

foto: yesware.com

 • Všet­ko robíš sám

Výskum už uká­zal, že mul­ti­tas­king má na tvoj mozog nega­tív­ny vplyv a tiež nega­tív­ny dopad na tvo­ju pro­duk­ti­vi­tu. Ani v tom­to prí­pa­de ti mul­ti­tas­king nepo­mô­že. Nepo­mô­že tvo­jej fir­me rásť, ani ti nezvý­ši príj­my. Naopak, môže mať pres­ne opač­ný efekt, pre­to­že, keď budeš robiť všet­ko sám, zni­číš sa skôr, ako sa ti tvoj biz­nis poda­rí roz­be­hnúť.

 • Nají­maš zamest­nan­cov prí­liš rých­lo

Aj keď nie je roz­um­né, aby si robil všet­ko sám, najať nie­ko­ho prí­liš rých­lo môže dopad­núť tiež kata­stro­fál­ne.

Kedy je správ­ny čas na to, aby si nie­ko­ho najal?

Jeden z naj­lep­ších spô­so­bov je pozrieť sa na rast svoj­ho biz­ni­su. Hoci si sa prá­ve rých­lo vytia­hol, nezna­me­ná to nevy­hnut­ne, že potre­bu­ješ hneď pri­jať nie­ko­ho nové­ho. Najprv sa uis­ti, že prá­ca, kto­rú mu môžeš ponúk­nuť teraz, tu preň­ho bude aj o mesiac.

 • Igno­ru­ješ finan­cie

Pod­ni­ka­nie a finan­cie idú ruka v ruke. Pra­vi­del­ne pre­to kon­to­ro­luj, ako na tom sto­jíš s finan­cia­mi. Zis­ti, kde míňaš pri­ve­ľa a zby­toč­ne, a kde finan­cie prá­ve tre­ba.

Entrepreneur

foto: businessinsider.com

 • Zaned­bá­vaš znač­ku spo­loč­nos­ti

Tvo­ja znač­ka odrá­ža tvo­ju dôsled­nosť. A keď si nedô­sled­ný, ľudia v teba stra­tia dôve­ru.

Ako svo­ju znač­ku ničíš?

Igno­ro­va­nie zákaz­ní­kov, nepo­čú­va­nie kri­ti­ky a spät­nej väz­by či odmie­ta­nie zme­ny sú všet­ko skve­lé spô­so­by, ako zni­čiť to, čo sa sna­žíš vybu­do­vať.

 • Nepo­čú­vaš zákaz­ní­kov

Recen­zie výrob­kov a feed­bac­ky tu nie sú iba tak pre sran­du. Pomá­ha­jú ti zis­tiť, čo fun­gu­je a čo nie. Ak zákaz­ní­ci vidia, že sa zau­jí­maš o ich názor, doká­žeš si zís­kať ich ver­nosť. Len si spo­meň na to, ako fun­gu­ješ, keď naprí­klad naku­pu­ješ cez inter­net a vidíš nega­tív­ne recen­zie. Asi si nepo­vieš, že pres­ne od tej­to fir­my chceš pro­dukt kúpiť, však?

 • Sna­žíš sa byť doko­na­lý

Vieš, ako sa hovo­rí, že nikto nie je doko­na­lý. Ak to potre­bu­ješ počuť zno­vu, tak – áno, je to prav­da. Kaž­dý máme neja­kú chy­bu. A rov­na­ko je na tom aj biz­nis. Čiže je pri­ro­dze­né uro­biť nie­ke­dy chy­bu. Chy­bám sa nevyh­neš. A keď už neja­kú spra­víš, zodvih­ni sa a zis­ti, kde je prob­lém, vytvor novú stra­té­giu, začni odzno­va. Urob, čo tre­ba. Dôle­ži­té je neopa­ko­vať rov­na­ké chy­by.

2744040362_6265e8f9f3_b

foto: master-test.net

 • Tvo­jím zamest­nan­com chý­ba zod­po­ved­nosť

Efek­tív­ni líd­ri a úspeš­ne fir­my sú zod­po­ved­né. Kde nie je zod­po­ved­nosť, tam nie je ani štan­dard, kto­rý meria výko­ny zamest­nan­cov. To má za násle­dok, že dob­rí zamest­nan­ci nie sú ohod­no­te­ní a oce­ne­ní a zlí nie sú „potres­ta­ní“. Tak sa sta­ne, že dob­rí zamest­nan­ci sú frus­tro­va­ní a spo­loč­nos­ti opus­tia. Skús si tip­núť, kto­rí zamest­nan­ci ti tam zosta­nú.

 • Prí­liš dlho čakáš so spus­te­ním projektu/produktu

Veľ­mi jed­no­du­cho sa môže stať, že sa pri väč­šom roz­sa­hu pro­jek­tu veci vymknú spod kon­tro­ly. Ale tvoj pro­dukt na prvý raz nemu­sí byť doko­na­lý. Keď sa pro­dukt dosta­ne na trh, vždy sa môžeš spo­ľa­hnúť na feed­back a pod­ľa neho upra­viť čo tre­ba, pre­to­že ešte stá­le nie je nesko­ro. Avšak čakať prí­liš dlho môže vyús­tiť do pre­már­ne­nej prí­le­ži­tos­ti. Čo ak ťa nie­kto pred­beh­ne? Neča­kaj. Konaj.

Dúfam, že ak si sa tu našiel, už vieš, čo tre­ba robiť a tvoj biz­nis sa rých­lo oto­čí tým správ­nym sme­rom. Ak ti ide všet­ko ako po mas­le, gra­tu­lu­jem. V kaž­dom prí­pa­de si dávaj pozor na vyš­šie spo­mí­na­né veci. A keď toho budeš mať dosť, neza­bud­ni, pre­čo si s biz­ni­som vôbec začal. Pred­sa si mal tiež víziu nie­čo­ho svoj­ho. Tak pokračuj.Veľa šťas­tia.

zdroj: lifehack.org, zdroj titul­nej foto­gra­fie: techbloke.com

Pridať komentár (0)