13 naj­čas­tej­ších chýb začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov

Michaela Líšková / 12. apríla 2016 / Business

Naštar­to­vať biz­nis nie je jed­no­du­ché a, ako vo všet­kom, čo člo­vek robí po prvý raz, aj tu sa dopúšťa chýb. Našťas­tie pre teba sa z tých, ktoré uro­bili tvoji ’kole­go­via’ pri svo­jich star­tu­poch, môžeš pou­čiť.

Väč­šina pod­ni­ka­te­ľov nemá prob­lém so sta­no­ve­ním si cie­ľov alebo jas­nou víziou. Avšak biz­nis je tvrdá cesta, ktorá ti hádže polená pod nohy a aj tí najo­strie­ľa­nejší môžu spad­núť, ak si nedajú pozor. Tu je 13 naj­čas­tej­ších a naj­bež­nej­ších chýb, kto­rých sa väč­šina star­tu­pis­tov dopúšťa. Ak ich doká­žeš včas roz­poz­nať a zasiah­nuť, môžeš sa im vyhnúť. Ak si sa v nich našiel, poroz­mýš­ľaj nad zme­nou.

 • Vybral si si nespráv­neho obchod­ného par­tnera

Mať biz­nis par­tnera je bežné a aj roz­umné. Avšak je ťaž­šie vybrať toho správ­neho. Iba to, že je nie­kto tvoj pria­teľ alebo člen rodiny, nezna­mená, že je pre teba tá správna voľba aj pri hľa­daní obchod­ného par­tnera. V mno­hých prí­pa­doch je tomu práve naopak.

Ako vôbec vieš, že si si vybral dob­rého obchod­ného par­tnera?

V prvom rade si treba uve­do­miť, že par­tner­stvo v biz­nise je ako man­žels­tvo. To zna­mená, že sa pri­prav na mnoho nez­hôd a hádok, ktoré sú ale nevy­hnutné. Čo musíš pocho­piť je to, že aj tieto nez­hody sa musia rie­šiť logicky. Je preto dôle­žité, aby ste si v prvý deň udali ten správny smer a sta­no­vili tie správne oča­ká­va­nia, aby ste vedeli, čo treba robiť a čo nie.

 • Nesú­stre­díš sa

Ak sa nedo­ká­žeš sústre­diť, ubli­žu­ješ tým nie len svojmu pod­ni­ka­niu, ale tiež svo­jim kli­en­tom a aj obchod­nému par­tne­rovi. Bohu­žiaľ, neschop­nosť sústre­diť sa je pre nie­kto­rých ľudí reál­nou hroz­bou, a nie vždy je jed­no­du­ché tento prob­lém pre­ko­nať.

Miesto toho, aby si sa kvôli tomu cítil zle, skús svoju neschop­nosť sústre­diť sa pre­me­niť vo svoj pros­pech. Pozri sa na Richarda Bran­sona a všetky jeho pro­dukty a spo­loč­nosti, ktoré dosia­hol vďaka diver­zi­fi­ká­cií. Dnes je naj­bo­hat­ším Bri­tom. Ak máš teda prob­lém sústre­diť sa alebo nájsť ’to pravé ore­chové’, skús tento biz­nis model.

Sir-Richard-Branson

foto: storypick.com

 • Pri­veľa plá­nu­ješ

Nedos­ta­tok plá­no­va­nia je tá správna cesta k zly­ha­niu, no prí­liš veľa plá­no­va­nia môže viesť tým istým sme­rom. Prí­liš veľa plá­nov ťa môže v sku­toč­nosti zaťa­žiť viac, ako zvlád­neš. Dobrý plán je ale niečo, čo vedie k roz­hod­nu­tiu. Takže, ako vytvo­riť plán, ktorý ťa dove­die k jas­ným roz­hod­nu­tiam?

Zame­raj sa na pár kľú­čo­vých tém, miesto toho, aby si sa sna­žil všetky prob­lémy rie­šiť okam­žite. Pred tým, ako sa roz­hod­neš rie­šiť drobné prob­lémy, posilni oblasti, ktoré tvo­jej spo­loč­nosti už pri­ná­šajú príjmy.

 • Máš nespráv­neho inves­tora

Rov­nako, ako je potrebné nájsť správ­neho obchod­ného par­tnera, je dôle­žité nájsť pre svoj biz­nis aj toho správ­neho inves­tora. Ale iba preto, že má nie­kto veľa peňazí, nezna­mená to auto­ma­ticky, že je tou správ­nou oso­bou pre tvoje pod­ni­ka­nie.

Ako môžeš nájsť toho správ­neho inves­tora?

Celé to začína pocho­pe­ním inves­tič­ných mož­ností. Takže si pre­štu­duj všetky mož­nosti pred tým, než si jednu vybe­rieš. Druhá dôle­žitá vec je nebáť sa inves­tora spý­tať, čo ti môže poskyt­núť. Toto roz­hodne, ako veľmi bude inves­tor zapo­jený do tvojho pod­ni­ka­nia alebo pro­jektu. A, samoz­rejme, daj si pozor, aby si svoju víziu a obchodný plán poriadne vysvet­lil.

 • Pod­ce­ňu­ješ reklamu

Chceš, aby sa tvoj biz­nis roz­ví­jal a rás­tol, ale nech­ceš míňať na reklamu? V tom prí­pade veľa šťas­tia, aby si vydr­žal aspoň mesiac. Reklama je dôle­žitá. Na to neza­bú­daj. Ak chceš zaro­biť, musíš do toho najprv niečo aj vlo­žiť.

yesware

foto: yesware.com

 • Všetko robíš sám

Výskum už uká­zal, že mul­ti­tas­king má na tvoj mozog nega­tívny vplyv a tiež nega­tívny dopad na tvoju pro­duk­ti­vitu. Ani v tomto prí­pade ti mul­ti­tas­king nepo­môže. Nepo­môže tvo­jej firme rásť, ani ti nezvýši príjmy. Naopak, môže mať presne opačný efekt, pre­tože, keď budeš robiť všetko sám, zni­číš sa skôr, ako sa ti tvoj biz­nis podarí roz­be­hnúť.

 • Nají­maš zamest­nan­cov prí­liš rýchlo

Aj keď nie je roz­umné, aby si robil všetko sám, najať nie­koho prí­liš rýchlo môže dopad­núť tiež kata­stro­fálne.

Kedy je správny čas na to, aby si nie­koho najal?

Jeden z naj­lep­ších spô­so­bov je pozrieť sa na rast svojho biz­nisu. Hoci si sa práve rýchlo vytia­hol, nezna­mená to nevy­hnutne, že potre­bu­ješ hneď pri­jať nie­koho nového. Najprv sa uisti, že práca, ktorú mu môžeš ponúk­nuť teraz, tu preňho bude aj o mesiac.

 • Igno­ru­ješ finan­cie

Pod­ni­ka­nie a finan­cie idú ruka v ruke. Pra­vi­delne preto kon­to­ro­luj, ako na tom sto­jíš s finan­ciami. Zisti, kde míňaš pri­veľa a zby­točne, a kde finan­cie práve treba.

Entrepreneur

foto: businessinsider.com

 • Zaned­bá­vaš značku spo­loč­nosti

Tvoja značka odráža tvoju dôsled­nosť. A keď si nedô­sledný, ľudia v teba stra­tia dôveru.

Ako svoju značku ničíš?

Igno­ro­va­nie zákaz­ní­kov, nepo­čú­va­nie kri­tiky a spät­nej väzby či odmie­ta­nie zmeny sú všetko skvelé spô­soby, ako zni­čiť to, čo sa sna­žíš vybu­do­vať.

 • Nepo­čú­vaš zákaz­ní­kov

Recen­zie výrob­kov a feed­backy tu nie sú iba tak pre srandu. Pomá­hajú ti zis­tiť, čo fun­guje a čo nie. Ak zákaz­níci vidia, že sa zau­jí­maš o ich názor, doká­žeš si zís­kať ich ver­nosť. Len si spo­meň na to, ako fun­gu­ješ, keď naprí­klad naku­pu­ješ cez inter­net a vidíš nega­tívne recen­zie. Asi si nepo­vieš, že presne od tejto firmy chceš pro­dukt kúpiť, však?

 • Sna­žíš sa byť doko­nalý

Vieš, ako sa hovorí, že nikto nie je doko­nalý. Ak to potre­bu­ješ počuť znovu, tak – áno, je to pravda. Každý máme nejakú chybu. A rov­nako je na tom aj biz­nis. Čiže je pri­ro­dzené uro­biť nie­kedy chybu. Chy­bám sa nevyh­neš. A keď už nejakú spra­víš, zodvihni sa a zisti, kde je prob­lém, vytvor novú stra­té­giu, začni odznova. Urob, čo treba. Dôle­žité je neopa­ko­vať rov­naké chyby.

2744040362_6265e8f9f3_b

foto: master-test.net

 • Tvo­jím zamest­nan­com chýba zod­po­ved­nosť

Efek­tívni lídri a úspešne firmy sú zod­po­vedné. Kde nie je zod­po­ved­nosť, tam nie je ani štan­dard, ktorý meria výkony zamest­nan­cov. To má za násle­dok, že dobrí zamest­nanci nie sú ohod­no­tení a oce­není a zlí nie sú „potres­taní“. Tak sa stane, že dobrí zamest­nanci sú frus­tro­vaní a spo­loč­nosti opus­tia. Skús si tip­núť, ktorí zamest­nanci ti tam zostanú.

 • Prí­liš dlho čakáš so spus­te­ním projektu/produktu

Veľmi jed­no­du­cho sa môže stať, že sa pri väč­šom roz­sahu pro­jektu veci vymknú spod kon­troly. Ale tvoj pro­dukt na prvý raz nemusí byť doko­nalý. Keď sa pro­dukt dostane na trh, vždy sa môžeš spo­ľa­hnúť na feed­back a podľa neho upra­viť čo treba, pre­tože ešte stále nie je neskoro. Avšak čakať prí­liš dlho môže vyús­tiť do pre­már­ne­nej prí­le­ži­tosti. Čo ak ťa nie­kto pred­behne? Neča­kaj. Konaj.

Dúfam, že ak si sa tu našiel, už vieš, čo treba robiť a tvoj biz­nis sa rýchlo otočí tým správ­nym sme­rom. Ak ti ide všetko ako po masle, gra­tu­lu­jem. V kaž­dom prí­pade si dávaj pozor na vyš­šie spo­mí­nané veci. A keď toho budeš mať dosť, neza­budni, prečo si s biz­ni­som vôbec začal. Predsa si mal tiež víziu nie­čoho svojho. Tak pokračuj.Veľa šťas­tia.

zdroj: lifehack.org, zdroj titul­nej foto­gra­fie: techbloke.com

Pridať komentár (0)