13 optic­kých ilú­zií, ktoré vytvo­rila sama prí­roda

Ľubica Račeková, vedelisteze.sk / 3. augusta 2016 / Zaujímavosti

Matka prí­roda je úžasný tvorca krás­nych sce­né­rií… aj ilú­zií.

Pozri sa na tieto ilú­zie, ktoré vytvo­rila prí­roda. Nád­herné zábery, ktoré ťa zrejme pomý­lia a zamo­tajú. Prí­roda je úžasná a nád­herná a doka­zuje to neus­tále. Veď sa pozri sám.

Pod­vodný vodo­pád

1760805-800-1462864138-Underwater_waterfall

foto: boli­va­res

1760505-800-1462864138-5345

foto: blogs­pot

Táto ilú­zia je vytvo­rená pies­kom, ktorý leží pozdĺž pobre­žia ostrova Mau­rí­cius. Z vrchu to vyzerá ako obrov­ský vodo­pád, no pod vodou.

Obraz

1760605-800-1462864138-Deadvlei

foto: dai­ly­mail

Toto v sku­toč­nosti nie je obraz. V pop­redí sú už mŕtve stromy a sce­né­ria je fotená pri západe slnka. V pozadí sú čer­vené duny Namí­bie.

More inak

1760855-800-1462864138-UndulatusAsperatus-mymagazonegr6

foto: fox41blogs.typepad

1760455-800-1462864138-0_beef5_bc7d268c_orig

foto: wordp­ress

Pri pohľade na mraky, ako sú tieto, si možno ľudia pred­sta­vujú roz­bú­rené more nach svo­jimi hla­vami. Undu­la­tus Aspe­ra­tus je vzácny druh mraku, ktorý zvy­čajne vyzerá takto pôso­bivo. No nene­chajte sa zmiasť vzhľa­dom, tieto mraky nikdy nespre­vá­dza huri­kán či búrka.

Magické jazero

1760405-800-1462864138-5

foto: booms­beat

Lake Uyuni sa počas obdo­bia daž­ďov kvôli alka­lic­kej zemine pre­mení na obrov­ské zrkadlo. Vďaka tomu, že z jazera nevy­tŕčajú žiadne rast­liny a kamene posky­tuje doko­nalú ilú­ziu.

Na okraji prie­pasti

1760755-800-1462864138-tumblr_n4y9vwfAO01r81c8do1_1280

foto: grindtv

Vyzerá to, že člo­vek na tomto obrázku kráča na okraji útesu, ale v sku­toč­nosti je to breh rieky, ktorá tečie dovnútra Glen Canyon.

Rok­lina

1760105-800-1462864138-bknint-20131211170935012-1211_17011_001_01b

foto: hk.on

Chlapci skáču do prie­pasti, ktorá sa volá Jako­bova studňa a nachá­dza v štáte Texas. Ide o artéz­sky pra­meň, ktorý je hlboký asi 9 met­rov. Voda v ňom je tak kriš­tá­ľovo jasná, že vytvára krásnu optickú a veľmi nebez­pečne vyze­ra­júcu ilú­ziu.

Stromy

1761105-800-1462864138-fractal-patterns-in-dried-out-desert-rivers

foto: nati­onal­ge­og­rap­hic

Nie je to strom, ani rieka.. Sú to ces­tičky vytvo­rené v piesku kvôli čas­tým prí­li­vom.

Skaly

1761005-800-1462864138-flickr-8671051438-original

foto: wiki­me­dia

Na hra­nici medzi Ari­zo­nou a Uta­hom môžete vidieť takéto jedi­nečné skalné útvary. Boli tva­ro­vané počas mili­ó­nov rokov z pie­soč­ných dún a postupne sa menili na pevné skaly.

Hor­ská cesta

1760155-800-1462864138-Colorado-River-Utah-X3

foto: grindtv

Pri pohľade na tento obrá­zok zrejme vidíte cestu, ktorá vedie cez hory. V sku­toč­nosti je to rieka Colo­rado.

Horiace tor­nádo

1761055-800-1462864138-flipped-934x

foto: nydai­ly­news

1759955-800-1462864138-Aspecto-de-las-aguas-del-Rio-Tinto-con-su-caracteristico-color-rojo

foto: ifan­ta­syc

Nejde o fotku horia­ceho tor­náda, to vám môže byť jasné. Na fotke je rieka Rio Tinto v Špa­niel­sku, ktorá je plná odpadu z ťažob­nej čin­nosti. Jasne čer­vená farba vody je spô­so­bená vyso­kým podie­lom ťaž­kých kovov v nej.

Ďal­šie slnká

1760655-800-1462864138-Sun_Dog

foto: wiki­me­dia

Nie, nie ďal­šie slnká, iba odraz od kryš­tá­li­kov ľadu.

Špe­ciálna pavú­čia sieť

1760705-800-1462864138-spider_web_in_dew_canopy-1024x7681

foto: joy­re­ac­tor

Malé kva­pôčky sa zachy­tili na pavu­činu, skvelé, že?

Dvoj­hlavá zebra

1761205-800-1462864138-27-copy4-934x

foto: actu­alno

1760355-800-1462864138-28-copy4-934x

foto: blogs­pot

Čierna a biela farba vytvá­rajú doko­nalú ilú­ziu a neschop­nosť odde­liť jed­ného člena stáda od dru­hého.

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: hk.on

Pridať komentár (0)