13 optic­kých ilú­zií, kto­ré vytvo­ri­la sama prí­ro­da

Ľubica Račeková, vedelisteze.sk / 3. augusta 2016 / Zaujímavosti

Mat­ka prí­ro­da je úžas­ný tvor­ca krás­nych sce­né­rií… aj ilú­zií.

Pozri sa na tie­to ilú­zie, kto­ré vytvo­ri­la prí­ro­da. Nád­her­né zábe­ry, kto­ré ťa zrej­me pomý­lia a zamo­ta­jú. Prí­ro­da je úžas­ná a nád­her­ná a doka­zu­je to neus­tá­le. Veď sa pozri sám.

Pod­vod­ný vodo­pád

1760805-800-1462864138-Underwater_waterfall

foto: boli­va­res

1760505-800-1462864138-5345

foto: blogs­pot

Táto ilú­zia je vytvo­re­ná pies­kom, kto­rý leží pozdĺž pobre­žia ostro­va Mau­rí­cius. Z vrchu to vyze­rá ako obrov­ský vodo­pád, no pod vodou.

Obraz

1760605-800-1462864138-Deadvlei

foto: dai­ly­mail

Toto v sku­toč­nos­ti nie je obraz. V pop­re­dí sú už mŕt­ve stro­my a sce­né­ria je fote­ná pri zápa­de sln­ka. V poza­dí sú čer­ve­né duny Namí­bie.

More inak

1760855-800-1462864138-UndulatusAsperatus-mymagazonegr6

foto: fox41blogs.typepad

1760455-800-1462864138-0_beef5_bc7d268c_orig

foto: wordp­ress

Pri pohľa­de na mra­ky, ako sú tie­to, si mož­no ľudia pred­sta­vu­jú roz­bú­re­né more nach svo­ji­mi hla­va­mi. Undu­la­tus Aspe­ra­tus je vzác­ny druh mra­ku, kto­rý zvy­čaj­ne vyze­rá tak­to pôso­bi­vo. No nene­chaj­te sa zmiasť vzhľa­dom, tie­to mra­ky nikdy nespre­vá­dza huri­kán či búr­ka.

Magic­ké jaze­ro

1760405-800-1462864138-5

foto: booms­be­at

Lake Uyuni sa počas obdo­bia daž­ďov kvô­li alka­lic­kej zemi­ne pre­me­ní na obrov­ské zrkad­lo. Vďa­ka tomu, že z jaze­ra nevy­tŕča­jú žiad­ne rast­li­ny a kame­ne posky­tu­je doko­na­lú ilú­ziu.

Na okra­ji prie­pas­ti

1760755-800-1462864138-tumblr_n4y9vwfAO01r81c8do1_1280

foto: grindtv

Vyze­rá to, že člo­vek na tom­to obráz­ku krá­ča na okra­ji úte­su, ale v sku­toč­nos­ti je to breh rie­ky, kto­rá tečie dovnút­ra Glen Cany­on.

Rok­li­na

1760105-800-1462864138-bknint-20131211170935012-1211_17011_001_01b

foto: hk.on

Chlap­ci ská­ču do prie­pas­ti, kto­rá sa volá Jako­bo­va stud­ňa a nachá­dza v štá­te Texas. Ide o artéz­sky pra­meň, kto­rý je hlbo­ký asi 9 met­rov. Voda v ňom je tak kriš­tá­ľo­vo jas­ná, že vytvá­ra krás­nu optic­kú a veľ­mi nebez­peč­ne vyze­ra­jú­cu ilú­ziu.

Stro­my

1761105-800-1462864138-fractal-patterns-in-dried-out-desert-rivers

foto: nati­onal­ge­og­rap­hic

Nie je to strom, ani rie­ka.. Sú to ces­tič­ky vytvo­re­né v pies­ku kvô­li čas­tým prí­li­vom.

Ska­ly

1761005-800-1462864138-flickr-8671051438-original

foto: wiki­me­dia

Na hra­ni­ci medzi Ari­zo­nou a Uta­hom môže­te vidieť také­to jedi­neč­né skal­né útva­ry. Boli tva­ro­va­né počas mili­ó­nov rokov z pie­soč­ných dún a postup­ne sa meni­li na pev­né ska­ly.

Hor­ská ces­ta

1760155-800-1462864138-Colorado-River-Utah-X3

foto: grindtv

Pri pohľa­de na ten­to obrá­zok zrej­me vidí­te ces­tu, kto­rá vedie cez hory. V sku­toč­nos­ti je to rie­ka Colo­ra­do.

Horia­ce tor­ná­do

1761055-800-1462864138-flipped-934x

foto: nydai­ly­ne­ws

1759955-800-1462864138-Aspecto-de-las-aguas-del-Rio-Tinto-con-su-caracteristico-color-rojo

foto: ifan­ta­syc

Nej­de o fot­ku horia­ce­ho tor­ná­da, to vám môže byť jas­né. Na fot­ke je rie­ka Rio Tin­to v Špa­niel­sku, kto­rá je plná odpa­du z ťažob­nej čin­nos­ti. Jas­ne čer­ve­ná far­ba vody je spô­so­be­ná vyso­kým podie­lom ťaž­kých kovov v nej.

Ďal­šie sln­ká

1760655-800-1462864138-Sun_Dog

foto: wiki­me­dia

Nie, nie ďal­šie sln­ká, iba odraz od kryš­tá­li­kov ľadu.

Špe­ciál­na pavú­čia sieť

1760705-800-1462864138-spider_web_in_dew_canopy-1024x7681

foto: joy­re­ac­tor

Malé kva­pôč­ky sa zachy­ti­li na pavu­či­nu, skve­lé, že?

Dvoj­hla­vá zeb­ra

1761205-800-1462864138-27-copy4-934x

foto: actu­al­no

1760355-800-1462864138-28-copy4-934x

foto: blogs­pot

Čier­na a bie­la far­ba vytvá­ra­jú doko­na­lú ilú­ziu a neschop­nosť odde­liť jed­né­ho čle­na stá­da od dru­hé­ho.

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: hk.on

Pridať komentár (0)