15 dob­rých vecí, kto­ré sa už sta­li v roku 2016

Ľubica Račeková / 7. augusta 2016 / Tech a inovácie

Ten­to rok sa udia­lo veľa kata­strof. Búri­la sa prí­ro­da aj ľudia. No sta­lo sa aj mno­ho dob­ré­ho a na to netre­ba zabú­dať!

Tu je krát­ky súhrn dob­rých vecí z toh­to roka:

1. ISIS stra­ti­la mies­to v Ira­ku a Sýrii. Po všet­kých úto­koch ten­to rok, veľa hlav­ných spra­vo­daj­ských sie­tí, bohu­žiaľ, neh­lá­si, že ISIS je teraz najs­lab­šia ako kedy­koľ­vek pred­tým. Strá­ca­jú prak­tic­ky na všet­kých fron­toch v Ira­ku a Sýrii.

ISISLosing_thumb

2. Medi­cí­na:

· Sme bliž­šie k vak­cí­ne na rako­vi­nu pľúc a moz­gu.

· Urých­lil sa vývoj a dodá­va­nie vak­cín pro­ti Ebo­le.

· Ved­ci zis­ti­li, ako pre­po­jiť robo­tic­ké kon­ča­ti­ny s tou čas­ťou moz­gu, kto­rá sa zaobe­rá pohy­bom.

· Det­ská úmr­tnosť kle­sá.

3. Koz­mic­ká loď Juno dosiah­ne Jupi­ter. Juno sa pohy­bu­je rých­los­ťou pri­bliž­ne 266000 km/h, vďa­ka čomu je naj­rých­lej­ším ume­lým objek­tom.

4. Popu­lá­cia tig­rov sa zvý­ši­la, a nie len tro­chu, ale o 22 %. Aj napriek tomu, že 3900 je stá­le dosť níz­ke čís­lo, je to skve­lá sprá­va.

5. Solár­ne lie­tad­lo pre­le­te­lo po celom sve­te bez kvap­ky pali­va! Solar Impul­se 2 má za sebou prvé kolo.

6. V Indii zasa­di­li 50 mili­ó­nov stro­mov za jeden deň a pora­zi­li tak sve­to­vý rekord. A vie­te pre­čo to uro­bi­li? Pre­to­že Pakis­tan pred­tým držal sve­to­vý rekord a Indii sa to nepá­či­lo. Tak­to by mali vyze­rať všet­ky voj­ny…

50MillionTrees_thumb

7. V Indii zví­ťa­zi­li nad novo­ro­de­nec­kým teta­nom a ocho­re­ním nazva­ným yaws. V Indii tiež zavied­li elek­tri­nu do množ­stva ďal­ších dedín.

8. Našli gén spo­je­ný s cho­ro­bou ALS (Amy­ot­ro­fic­ká late­rál­na skle­ró­za- cho­ro­ba, s kto­rou bola spo­je­ná “hra” ice buc­ket chal­len­ge), tak­že sme jej bliž­šie na sto­pe.

9. Zní­ži­la sa trest­ná čin­nosť na sve­te v porov­na­ní s ostat­ný­mi rok­mi.

10. Ved­ci uro­bi­li obrov­ské pokro­ky v oblas­ti Alz­he­i­me­ro­vej cho­ro­by.

11. Nová lieč­ba vyvi­nu­tá v Izra­e­li by moh­la vylie­čiť cho­ro­bu z ožia­re­nia.

12. Ved­ci vyvi­nu­li géno­vú tera­piu auto­imu­nit­ných cho­rôb.

Genetherapy_thumb

13. Zub­ní leká­ri opäť posky­tu­jú bez­plat­nú sta­rost­li­vosť pre vete­rá­nov.

14. Naša slneč­ná sústa­va má novú devia­tu pla­né­tu. Začiat­kom toh­to roka ved­ci ozná­mi­li dôkaz, že jej telo je veľ­ké tak­mer ako Neptún a obie­ha oko­lo Sln­ka kaž­dých 15 000 rokov.

15. Desať afric­kých kra­jín sľú­bi­lo obno­viť 100 mili­ó­nov hek­tá­rov stra­te­nej džun­gli. Sve­to­vá ban­ka a Nemec­ko ozná­mi­li finan­co­va­nie pro­jek­tu.

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: kickassfacts.com

Pridať komentár (0)