15 dob­rých vecí, ktoré sa už stali v roku 2016

Ľubica Račeková / 7. augusta 2016 / Tech a inovácie

Tento rok sa udialo veľa kata­strof. Búrila sa prí­roda aj ľudia. No stalo sa aj mnoho dob­rého a na to netreba zabú­dať!

Tu je krátky súhrn dob­rých vecí z tohto roka:

1. ISIS stra­tila miesto v Iraku a Sýrii. Po všet­kých úto­koch tento rok, veľa hlav­ných spra­vo­daj­ských sietí, bohu­žiaľ, neh­lási, že ISIS je teraz najs­lab­šia ako kedy­koľ­vek pred­tým. Strá­cajú prak­ticky na všet­kých fron­toch v Iraku a Sýrii.

ISISLosing_thumb

2. Medi­cína:

· Sme bliž­šie k vak­cíne na rako­vinu pľúc a mozgu.

· Urých­lil sa vývoj a dodá­va­nie vak­cín proti Ebole.

· Vedci zis­tili, ako pre­po­jiť robo­tické kon­ča­tiny s tou čas­ťou mozgu, ktorá sa zaoberá pohy­bom.

· Det­ská úmr­tnosť klesá.

3. Koz­mická loď Juno dosiahne Jupi­ter. Juno sa pohy­buje rých­los­ťou pri­bližne 266000 km/h, vďaka čomu je naj­rých­lej­ším ume­lým objek­tom.

4. Popu­lá­cia tig­rov sa zvý­šila, a nie len tro­chu, ale o 22 %. Aj napriek tomu, že 3900 je stále dosť nízke číslo, je to skvelá správa.

5. Solárne lie­tadlo pre­le­telo po celom svete bez kvapky paliva! Solar Impulse 2 má za sebou prvé kolo.

6. V Indii zasa­dili 50 mili­ó­nov stro­mov za jeden deň a pora­zili tak sve­tový rekord. A viete prečo to uro­bili? Pre­tože Pakis­tan pred­tým držal sve­tový rekord a Indii sa to nepá­čilo. Takto by mali vyze­rať všetky vojny…

50MillionTrees_thumb

7. V Indii zví­ťa­zili nad novo­ro­de­nec­kým teta­nom a ocho­re­ním nazva­ným yaws. V Indii tiež zaviedli elek­trinu do množ­stva ďal­ších dedín.

8. Našli gén spo­jený s cho­ro­bou ALS (Amy­ot­ro­fická late­rálna skle­róza- cho­roba, s kto­rou bola spo­jená “hra” ice buc­ket chal­lenge), takže sme jej bliž­šie na stope.

9. Zní­žila sa trestná čin­nosť na svete v porov­naní s ostat­nými rokmi.

10. Vedci uro­bili obrov­ské pokroky v oblasti Alz­he­i­me­ro­vej cho­roby.

11. Nová liečba vyvi­nutá v Izra­eli by mohla vylie­čiť cho­robu z ožia­re­nia.

12. Vedci vyvi­nuli génovú tera­piu auto­imu­nit­ných cho­rôb.

Genetherapy_thumb

13. Zubní lekári opäť posky­tujú bez­platnú sta­rost­li­vosť pre vete­rá­nov.

14. Naša slnečná sústava má novú deviatu pla­nétu. Začiat­kom tohto roka vedci ozná­mili dôkaz, že jej telo je veľké tak­mer ako Neptún a obieha okolo Slnka kaž­dých 15 000 rokov.

15. Desať afric­kých kra­jín sľú­bilo obno­viť 100 mili­ó­nov hek­tá­rov stra­te­nej džun­gli. Sve­tová banka a Nemecko ozná­mili finan­co­va­nie pro­jektu.

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: kickassfacts.com

Pridať komentár (0)