15 naj­väč­ších ino­vá­to­rov Slo­ven­ska — časť 3.

Martin Bohunický / 24. september 2015 / Tools a produktivita

Posledný diel nášho mini-seriálu o ľuďoch, ktorí sa naro­dili na Slo­ven­sku a možno napriek nie naj­lep­ším pred­po­kla­dom dokážu meniť svet okolo seba k lep­šiemu. Tu je posledná pätica inšpi­ra­tív­nych ino­vá­to­rov.

1. Jozef Nit­ray, Tek­mar 

Ak obľu­bu­ješ tyčinky müsli v jogurte, vedz, že ich tvorca sa volá Jozef Nit­ray a pochá­dza zo Slo­ven­ska. Dnešná široká kon­ku­ren­cia je už len nasle­dov­ní­kom tohto nápadu. Jozef sa zaoberá príp­ra­vou tyči­niek všet­kých dru­hov, Tek­mar vyrába cere­álne, či pro­te­ínové tyčinky, špe­ciálne tyčinky pre špor­tov­cov, aj výrobky špe­ci­fic­kých chutí z naj­rôz­nej­ších kútov sveta — napr. tyčinka z mor­ských rias. Dnes vyváža Tek­mar svoje výrobky do celého sveta.

2. Jozef Kabaň, Škoda Auto

Jozef mal už v mla­dom veku prí­le­ži­tosť podie­lať sa na dizajne sve­to­zná­meho Bug­gati Vey­ron. Takýto obrov­ský úspech mu potom otvo­ril dvere do celého sveta a napo­kon ho pod svoje krídla zlá­kal kon­cern Volk­swa­gen. Tam sa naj­skôr sta­ral o dizajn značky Audi, neskôr pre­šiel pod Škodu, kde je dnes šéf­di­zaj­né­rom.

3. Richard Marko, Eset

Richard Marko síce nepatrí medzi zakla­da­te­ľov Esetu, napriek tomu však v his­tó­rií firmy zohral vo via­ce­rých kľú­čo­vých momen­toch hlavnú úlohu. Má na sve­domí väč­šino ino­vá­cií anti­ví­ro­vého pro­duktu NOD32, od roku 2005 je spo­lu­ma­ji­te­ľom firmy a od roku 2011 aj jej hlav­ným šéfom. Eset zarába ročne desiatky mili­ó­nov eur a Richard je jed­ným z hlav­ných stroj­cov úspe­chu celej spo­loč­nosti. Dnes sa firma snaží zame­rať okrem počí­ta­čov aj na ochranu mobil­ných zaria­dení — smart­fó­nov a tab­le­tov.

4. Fran­ti­šek Siman­čík, Ústav mate­riá­lov a mecha­niky stro­jov

Ústav, ktorý je súčas­ťou Slo­ven­skej aka­dé­mie vied, patrí medzi najús­peš­nej­šie a naj­reš­pek­to­va­nej­šie. Vďa­čiť za to môže práve Fran­ti­še­kovi a skve­lým vyná­le­zom, ktoré nachá­dzajú využi­tie v prie­mysle. Výrobky Fran­ti­šeka Siman­číka využí­vajú sve­to­známe firmy, meno­vite naprí­klad Fer­rari, Sie­mens, Audi či BMW. Vo svo­jom odbore patrí k celo­sve­to­vej špičke a pra­cuje na mno­hých ino­vá­ciách, ktoré môžu navždy zme­niť auto­mo­bi­lový prie­my­sel. A nie­len ten. Fran­ti­šek pra­cuje naprí­klad na úspor­nom dome, ktorý si všetky ener­gie dokáže vyro­biť sám.

5. Ivanna Čan­dová, Ole­jo­vita

Ivanne Čan­do­vej diag­nos­ti­ko­vali poru­chu štít­nej žľazy. Komu z nás by napadlo vyro­biť si liek sám? Ivanna využila aktívny orga­nický jód a vyvi­nula Ole­jo­vita, výži­vový dopl­nok, ktorý pomáha pri poru­chách štít­nej žľazy a meta­bo­lizmu. Ivanna si za tento pro­dukt vyslú­žila oce­ne­nie Slo­ven­ská pod­ni­ka­teľka 2013.

Pridať komentár (0)