15 ročná štu­dentka vynašla baterku pohá­ňanú ľud­ským tep­lom

Alexandra Dulaková / 9. augusta 2015 / Tech a inovácie

Eko­lo­gické čer­pa­nie ener­gie je vo svete čoraz obľú­be­nej­šie. Ann Makon­ski spo­jila túto sku­toč­nosť s vyso­kou ener­ge­tic­kou kapa­ci­tou nášho ľud­ského tela a v snahe zlep­šiť život v menej vyspe­lých oblas­tiach tohto sveta, vyvi­nula ino­va­tívne rie­še­nie pre tých, ktorí nemajú prí­stup k elek­trine.

Ako polo­vič­nej Fili­pín­čanke sa Ann poda­rilo viac­krát nav­ští­viť odľahlé fili­pín­ske súos­tro­vie a pri tej prí­le­ži­tosti spoz­nať domá­cich ľudí. Ann sa však naro­dila v Kanade a vždy pri týchto výle­toch si uve­do­mo­vala obrov­ský roz­diel medzi Fili­pí­nami a Kana­dou. Keď jedna z jej blíz­kych kama­rá­tok neprešla roč­ník kvôli tomu, že sa pre nedos­ta­tok elek­triny nemohla učiť, roz­hodla sa Ann konať. Nedo­ká­zala str­pieť myš­lienku, že by mladí šikovní ľudia mali byť hen­di­ke­po­vaní nie­čím, ako je nedos­ta­tok elek­tric­kého prúdu, za ktorý von­kon­com nemôžu.

Aj keď má len 15 rokov, doká­zala za pár mesia­cov tvrd­nej driny vyvi­núť jedi­nečný pro­dukt – baterku, kto­rej ener­ge­tic­kým zdro­jom je ľud­ské teplo. Denno-denne vydá­vame obrov­ské množ­stvo ener­gie, ktorú nijako neza­chy­tá­vame a to je obrov­ská škoda. Ann pri­tom na svoj výtvor potre­bo­vala len štyri súčias­tky a ľud­skú ruku, pomo­cou kto­rých doká­zala vyge­ne­ro­vať 5,4 mW ener­gie a svetlo sia­ha­júce do jeden a pol­met­ro­vej vzdia­le­nosti. Znie to síce jed­no­du­cho, no prísť na to, nebola hračka. Ann sa dlho trá­pila s prí­liš níz­kym výda­jom ener­gie a svetla, pri­tom pri náj­dení rie­še­nia jej pomohla jediná vec – inter­net. Preto teraz všet­kým radí, aby sa nebáli ho pri kaž­dej pochyb­nosti pou­žiť.

Baterka fun­guje pomo­cou tzv. Pel­tie­ro­vých doš­ti­čiek, ktoré sú v jej vnútri, a ktoré vytvá­rajú ener­giu pri vysta­vení tep­lot­ným roz­die­lom. Preto ich z jed­nej strany treba zohrie­vať (ľud­ským tep­lom) a z dru­hej chla­diť (na to stačí von­kaj­šia tep­lota – ide­álne o min. 5 stup­ňov niž­šia ako ľud­ská). Aby sa do baterky dostal chlad­nejší vzduch, je sčasti dutá. Čím je von­kaj­šia tep­lota niž­šia, tým lep­šie tento prin­cíp fun­guje a tým jas­nej­šie baterka svieti. Zvonku je vyro­bená z hli­níku, ktorý je oba­lený v PVC tube. Pri Pel­tie­ro­vých doš­tič­kách sa nachá­dzajú otvory, aby s nimi mohla ľud­ská ruka prísť do kon­taktu. Cel­kovo ide o mate­riály nie veľmi cenovo náročné. Mladá Ann však v práci stále pokra­čuje a jej cie­ľom je vyvi­núť baterku s ešte väč­šími ener­ge­tic­kými hod­no­tami, a aby hlavne zní­žila náklady na jej výrobu. Potom budú jej pro­dukty dostupné aj ľuďom, pre kto­rých boli v prvom rade určené.

Jej dob­ro­činný nápad Ann pomo­hol vyhrať vedeckú súťaž Google Science Fair, kde okrem prvého miesta zís­kala 25 000 dolá­rové šti­pen­dium a prí­sľub, že jej vyná­lez po sfi­na­li­zo­vaní roz­miest­nia do oblastí, kde ho budú naj­viac potre­bo­vať. 

Kon­takt na šéf­re­dak­tora zod­po­ved­ného za články Startitup.sk: lukas.gasparik@startitup.sk

zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)