15 roč­ná štu­dent­ka vynaš­la bater­ku pohá­ňa­nú ľud­ským tep­lom

Alexandra Dulaková / 9. augusta 2015 / Tech a inovácie

Eko­lo­gic­ké čer­pa­nie ener­gie je vo sve­te čoraz obľú­be­nej­šie. Ann Makon­ski spo­ji­la túto sku­toč­nosť s vyso­kou ener­ge­tic­kou kapa­ci­tou náš­ho ľud­ské­ho tela a v sna­he zlep­šiť život v menej vyspe­lých oblas­tiach toh­to sve­ta, vyvi­nu­la ino­va­tív­ne rie­še­nie pre tých, kto­rí nema­jú prí­stup k elek­tri­ne.

Ako polo­vič­nej Fili­pín­čan­ke sa Ann poda­ri­lo viac­krát nav­ští­viť odľah­lé fili­pín­ske súos­tro­vie a pri tej prí­le­ži­tos­ti spoz­nať domá­cich ľudí. Ann sa však naro­di­la v Kana­de a vždy pri tých­to výle­toch si uve­do­mo­va­la obrov­ský roz­diel medzi Fili­pí­na­mi a Kana­dou. Keď jed­na z jej blíz­kych kama­rá­tok nepreš­la roč­ník kvô­li tomu, že sa pre nedos­ta­tok elek­tri­ny nemoh­la učiť, roz­hod­la sa Ann konať. Nedo­ká­za­la str­pieť myš­lien­ku, že by mla­dí šikov­ní ľudia mali byť hen­di­ke­po­va­ní nie­čím, ako je nedos­ta­tok elek­tric­ké­ho prú­du, za kto­rý von­kon­com nemô­žu.

Aj keď má len 15 rokov, doká­za­la za pár mesia­cov tvrd­nej dri­ny vyvi­núť jedi­neč­ný pro­dukt – bater­ku, kto­rej ener­ge­tic­kým zdro­jom je ľud­ské tep­lo. Den­no-den­ne vydá­va­me obrov­ské množ­stvo ener­gie, kto­rú nija­ko neza­chy­tá­va­me a to je obrov­ská ško­da. Ann pri­tom na svoj výtvor potre­bo­va­la len šty­ri súčias­t­ky a ľud­skú ruku, pomo­cou kto­rých doká­za­la vyge­ne­ro­vať 5,4 mW ener­gie a svet­lo sia­ha­jú­ce do jeden a pol­met­ro­vej vzdia­le­nos­ti. Znie to síce jed­no­du­cho, no prí­sť na to, nebo­la hrač­ka. Ann sa dlho trá­pi­la s prí­liš níz­kym výda­jom ener­gie a svet­la, pri­tom pri náj­de­ní rie­še­nia jej pomoh­la jedi­ná vec – inter­net. Pre­to teraz všet­kým radí, aby sa nebá­li ho pri kaž­dej pochyb­nos­ti pou­žiť.

Bater­ka fun­gu­je pomo­cou tzv. Pel­tie­ro­vých doš­ti­čiek, kto­ré sú v jej vnút­ri, a kto­ré vytvá­ra­jú ener­giu pri vysta­ve­ní tep­lot­ným roz­die­lom. Pre­to ich z jed­nej stra­ny tre­ba zohrie­vať (ľud­ským tep­lom) a z dru­hej chla­diť (na to sta­čí von­kaj­šia tep­lo­ta – ide­ál­ne o min. 5 stup­ňov niž­šia ako ľud­ská). Aby sa do bater­ky dostal chlad­nej­ší vzduch, je sčas­ti dutá. Čím je von­kaj­šia tep­lo­ta niž­šia, tým lep­šie ten­to prin­cíp fun­gu­je a tým jas­nej­šie bater­ka svie­ti. Zvon­ku je vyro­be­ná z hli­ní­ku, kto­rý je oba­le­ný v PVC tube. Pri Pel­tie­ro­vých doš­tič­kách sa nachá­dza­jú otvo­ry, aby s nimi moh­la ľud­ská ruka prí­sť do kon­tak­tu. Cel­ko­vo ide o mate­riá­ly nie veľ­mi ceno­vo nároč­né. Mla­dá Ann však v prá­ci stá­le pokra­ču­je a jej cie­ľom je vyvi­núť bater­ku s ešte väč­ší­mi ener­ge­tic­ký­mi hod­no­ta­mi, a aby hlav­ne zní­ži­la nákla­dy na jej výro­bu. Potom budú jej pro­duk­ty dostup­né aj ľuďom, pre kto­rých boli v prvom rade urče­né.

Jej dob­ro­čin­ný nápad Ann pomo­hol vyhrať vedec­kú súťaž Goog­le Scien­ce Fair, kde okrem prvé­ho mies­ta zís­ka­la 25 000 dolá­ro­vé šti­pen­dium a prí­sľub, že jej vyná­lez po sfi­na­li­zo­va­ní roz­miest­nia do oblas­tí, kde ho budú naj­viac potre­bo­vať. 

Kon­takt na šéf­re­dak­to­ra zod­po­ved­né­ho za člán­ky Startitup.sk: [email protected]

zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)