18 právd o roz­bie­haní star­tupu

Tatiana Rumanovská / 24. novembra 2015 / Tools a produktivita

Nechať si pora­diť skú­se­nej­ším je vlastne tak­mer to isté, ako učiť sa z chýb dru­hých. Kto to dote­raz nepo­cho­pil, len ťažko bude napre­do­vať pro­duk­tívne vpred. Aké rady odpo­rú­čajú „tí za vodou“ začia­toč­ní­kom?

- Roz­bie­hať niečo dobré teraz je lep­šie než roz­be­hnúť niečo doko­nalé neskôr, prí­padne nikdy. Zaspať na vav­rí­noch sa neo­platí, ale aj pre­hnaný per­fek­ci­oniz­mus škodí.

Tvoj prvý nápad prav­de­po­dobne nebude ten správny. Nechaj si všetko ule­žať v hlave, použi metódu brains­tor­mingu, zbie­raj infor­má­cie, rady a choď ďalej…

- Je dôle­žité čo naj­skôr zís­kať a využiť zákaz­nícky feed­back. Významná je hlavne spätná väzba ohľa­dom skú­se­ností pou­ží­va­te­ľov. 

- Nepot­re­bu­ješ naji­no­va­tív­nejší nápad. Zame­raj sa na čo naj­lep­šie spra­co­va­nie a rea­li­zá­ciu.

- Budeš zrejme pra­co­vať pod­statne viac, než si si mys­lel a pred­sta­vo­val. Tvoja práca ťa ale bude napĺňať.

- Pochyb­nosti sa skôr či neskôr vyskytnú aj v naj­sú­dr­ž­nej­šom tíme. Nech je ti ale tvoja vízia vedú­cou ces­tou.

- Na pokry­tie nákla­dov budeš potre­bo­vať oveľa viac času než si pôvodne oča­ká­val.

- Každý pro­jekt má istú kon­ku­ren­ciuBez nej to nepôjde.

Mar­ke­ting je rov­nako dôle­žitý ako samotný pro­dukt.

Prí­beh. S prí­be­hom, ktorý napo­vie niečo viac o myš­lienke vytvo­riť daný pro­jekt, zauj­meš médiá a následne ľudí, zákaz­ní­kov. Bez dob­rého prí­behu o tebe hovo­riť nebudú.

- Čím menej dáš, tým menej dosta­neš. Ak zamest­nan­cov nebu­deš dobre pla­tiť, zostanú ti len tí menej kva­litní. Nikto predsa nechce zby­točne a zadarmo mrhať svo­jím poten­ciá­lom.

- 7 až 10 rokov. To je doba, ktorú budeš potre­bo­vať na vybu­do­va­nie čoho­koľ­vek dôle­ži­tého.

- Musíš byť prí­kla­dom, čo sa výkonu a množ­stva práce týka.

- Už na začiatku rátaj s tým, že skôr či neskôr dáš nie­komu výpo­veď. A pokojne to môže byť aj tvoj pria­teľ.

- Zdie­ľaj svoje nápady s čo naj­väč­ším počtom ľudí a vyža­duj si spätnú väzbu. Nikto ťa nebude kopí­ro­vať. A keby náho­dou chcel, bude to mať o to ťaž­šie.

S pár dosia­hnu­tými „víťazs­tvami“ na konte to pôjde jed­no­duch­šie.

V prvých mesia­coch je všetko, na čom záleží len pro­dukt. Potom sa k pro­duktu pridá aj dis­tri­bú­cia.

- Tvoje nasta­ve­nie mysle je to, čo pre­dur­čuje ako ďaleko to dosiah­neš. 

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)