Čo si musíš skon­tro­lo­vať pred­tým, ako si kúpiš bale­nú vodu

Rudolf Nečas / 8. júla 2016 / Lifehacking

Čo vieš o rizi­kách spo­je­ných s náku­pom rôz­nych dru­hov plas­to­vých fliaš? Je prav­de­po­dob­né, že ti nikto nikdy nepo­ve­dal všet­ky detai­ly, kto­ré potre­bu­ješ vedieť, aby si sa posta­ral o svo­je zdra­vie.

Na kaž­dej fľa­ši by malo byť pres­ne uve­de­né, z aké­ho dru­hu plas­tu je vyro­be­ná. Táto infor­má­cia je veľ­mi dôle­ži­tá, pre­to­že kaž­dý druh plas­tu obsa­hu­je che­mi­ká­lie, kto­ré môžu spô­so­biť rôz­ne stup­ne poško­de­nia ľud­ské­ho tela. Druh plas­tu je uve­de­ný v podo­be pís­men a čís­lic, ako je zná­zor­ne­né na obráz­ku:

330755-R3L8T8D-650-1033-11

foto: brightside.me

A toto zna­me­na­jú:

PET ale­bo PETE

PET je jed­ným z naj­čas­tej­šie pou­ží­va­ných plas­tov v spot­reb­nom tova­re, nachá­dza sa vo väč­ši­ne fliaš na vodu a neal­ko­ho­lic­ké nápo­je a v nie­kto­rých oba­loch. Je urče­ný na jed­no pou­ži­tie. Opa­ko­va­né pou­ži­tie zvy­šu­je rizi­ko vylu­čo­va­nia a mno­že­nia bak­té­rií. Tie­to fľa­še môžu uvoľ­ňo­vať ťaž­ké kovy a che­mi­ká­lie, kto­ré majú vplyv na hor­mo­nál­nu rov­no­vá­hu. PET plast je ťaž­ké dekon­ta­mi­no­vať a riad­ne čis­te­nie vyža­du­je škod­li­vé che­mi­ká­lie.

HDP ale­bo HDPE

HDPE je tuhý plast pou­ží­va­ný na výro­bu fliaš, na sapo­ná­ty a olej, výro­bu hra­čiek a nie­kto­rých plas­to­vých vriec. Ten­to druh plas­tu neuvoľ­ňu­je prak­tic­ky žiad­ne che­mi­ká­lie. Odbor­ní­ci odpo­rú­ča­jú výber takých­to fliaš pri náku­pe bale­nej vody, pre­to­že sú prav­de­po­dob­ne naj­bez­peč­nej­šie (a teda obsa­hu­jú naj­čis­tej­šiu vodu) spo­me­dzi ostat­ných na trhu.

A woman buys bottled water imported from France at a convenience store in central Tokyo March 23, 2011. Japanese authorities advised against allowing infants to drink tap water in Tokyo due to raised radiation levels and the United States became the first nation to block some food imports from Japan. The crisis at the tsunami-smashed nuclear power plant, 250 km (150 miles) north of the Japanese capital, appeared far from over with workers attempting to gain control ordered to leave the site after black smoke began rising from one of its six reactors. The plant was crippled by a 9.0 magnitude earthquake and tsunami on March 11. REUTERS/Lee Jae-Won (JAPAN - Tags: DISASTER ENVIRONMENT HEALTH)

foto: nbcnews.com

PVC ale­bo 3V

PVC je mäk­ký, pruž­ný plast pou­ží­va­ný na výro­bu čírych oba­lov na potra­vi­ny, fliaš na olej na vare­nie, hra­čiek pre deti a domá­cich milá­či­kov a blis­tro­vých oba­lov pre nespo­čet­né množ­stvo spot­reb­ných výrob­kov. Uvoľ­ňu­je dve toxic­ké che­mi­ká­lie, kto­ré ovplyv­ňu­jú hor­mó­ny v tele. Odbor­ní­ci odpo­rú­ča­jú kupo­vať alter­na­tí­vu, ak je to mož­né.

LDPE

Ten­to plast nie je mož­né pou­žiť pri výro­be fliaš, aj keď neuvoľ­ňu­je žiad­ne che­mic­ké lát­ky do vody. Napriek tomu však nie je dob­rý nápad kupo­vať v obcho­doch jed­lo, kto­ré pou­ží­va ten­to obal. Nako­niec zješ to, za čo si zapla­tíš, ale aj nie­kto­ré vyso­ko nebez­peč­né che­mi­ká­lie.

PP

Ďal­ší bie­ly ale­bo čias­toč­ne prie­hľad­ný plast, kto­rý sa pou­ží­va ako bale­nie pre siru­py a na jogur­to­vé kelím­ky. Polyp­ro­py­lé­no­vý plast je pev­ný a ľah­ký a má vyni­ka­jú­cu tepel­nú odol­nosť. Pri zahria­tí sa neta­ví. Je teda rela­tív­ne bez­peč­ný. Tiež slú­ži ako dob­rá bari­é­ra pro­ti vlh­kos­ti, mast­no­te a che­mi­ká­liám.

BN-HK626_cwater_J_20150316072200

foto: wsj.com

PS

Polys­ty­rén je lac­ný, ľah­ký plast s širo­kou šká­lou pou­ži­tia. Naj­čas­tej­šie sa pou­ží­va na výro­bu jed­no­rá­zo­vých oba­lov na hoto­vé jed­lá, kar­tó­nov na vaj­cia a pik­ni­ko­vých prí­bo­rov. Pri zahrie­va­ní uvoľ­ňu­je nie­kto­ré kar­ci­no­gén­ne lát­ky. Je abso­lút­ne nevhod­ný pre dlho­do­bé pou­ži­tie pre nádo­by na potra­vi­ny ale­bo nápo­je.

PC ale­bo neoz­na­če­ný plast

Čas­to sa pou­ží­va pri výro­be špor­to­vých fliaš a nádob na potra­vi­ny a je to naj­ne­bez­peč­nej­ší plast, s kto­rým sa stret­neš. Táto kate­gó­ria bola navr­hnu­tá ako spo­loč­ný názov pre poly­kar­bo­nát (PC) a iné plas­ty, tak­že pro­to­ko­ly na opä­tov­né pou­ži­tie a recyk­lá­ciu pre túto kate­gó­riu nie sú štan­dar­di­zo­va­né. Prvo­ra­dým zne­po­ko­je­ním pri tých­to plas­tic­kých hmo­tách je ich poten­ciál pre uvoľ­ňo­va­nie che­mi­ká­lií do potra­vín ale­bo nápo­jov bale­ných v poly­kar­bo­ná­to­vých nádo­bách vyro­be­ných s pou­ži­tím BPA (bis­fe­no­lu A).

bottle-water

foto: nationofchange.org

zdroj: brightside.me, zdroj titul­nej foto­gra­fie: youtube.com

Pridať komentár (0)