Čo si musíš skon­tro­lo­vať pred­tým, ako si kúpiš balenú vodu

Rudolf Nečas / 8. júla 2016 / Tools a produktivita

Čo vieš o rizi­kách spo­je­ných s náku­pom rôz­nych dru­hov plas­to­vých fliaš? Je prav­de­po­dobné, že ti nikto nikdy nepo­ve­dal všetky detaily, ktoré potre­bu­ješ vedieť, aby si sa posta­ral o svoje zdra­vie.

Na kaž­dej fľaši by malo byť presne uve­dené, z akého druhu plastu je vyro­bená. Táto infor­má­cia je veľmi dôle­žitá, pre­tože každý druh plastu obsa­huje che­mi­ká­lie, ktoré môžu spô­so­biť rôzne stupne poško­de­nia ľud­ského tela. Druh plastu je uve­dený v podobe pís­men a čís­lic, ako je zná­zor­nené na obrázku:

330755-R3L8T8D-650-1033-11

foto: brightside.me

A toto zna­me­najú:

PET alebo PETE

PET je jed­ným z naj­čas­tej­šie pou­ží­va­ných plas­tov v spot­reb­nom tovare, nachá­dza sa vo väč­šine fliaš na vodu a neal­ko­ho­lické nápoje a v nie­kto­rých oba­loch. Je určený na jedno pou­ži­tie. Opa­ko­vané pou­ži­tie zvy­šuje riziko vylu­čo­va­nia a mno­že­nia bak­té­rií. Tieto fľaše môžu uvoľ­ňo­vať ťažké kovy a che­mi­ká­lie, ktoré majú vplyv na hor­mo­nálnu rov­no­váhu. PET plast je ťažké dekon­ta­mi­no­vať a riadne čis­te­nie vyža­duje škod­livé che­mi­ká­lie.

HDP alebo HDPE

HDPE je tuhý plast pou­ží­vaný na výrobu fliaš, na sapo­náty a olej, výrobu hra­čiek a nie­kto­rých plas­to­vých vriec. Tento druh plastu neuvoľ­ňuje prak­ticky žiadne che­mi­ká­lie. Odbor­níci odpo­rú­čajú výber takýchto fliaš pri nákupe bale­nej vody, pre­tože sú prav­de­po­dobne naj­bez­peč­nej­šie (a teda obsa­hujú naj­čis­tej­šiu vodu) spo­me­dzi ostat­ných na trhu.

A woman buys bottled water imported from France at a convenience store in central Tokyo March 23, 2011. Japanese authorities advised against allowing infants to drink tap water in Tokyo due to raised radiation levels and the United States became the first nation to block some food imports from Japan. The crisis at the tsunami-smashed nuclear power plant, 250 km (150 miles) north of the Japanese capital, appeared far from over with workers attempting to gain control ordered to leave the site after black smoke began rising from one of its six reactors. The plant was crippled by a 9.0 magnitude earthquake and tsunami on March 11. REUTERS/Lee Jae-Won (JAPAN - Tags: DISASTER ENVIRONMENT HEALTH)

foto: nbcnews.com

PVC alebo 3V

PVC je mäkký, pružný plast pou­ží­vaný na výrobu čírych oba­lov na potra­viny, fliaš na olej na vare­nie, hra­čiek pre deti a domá­cich milá­či­kov a blis­tro­vých oba­lov pre nespo­četné množ­stvo spot­reb­ných výrob­kov. Uvoľ­ňuje dve toxické che­mi­ká­lie, ktoré ovplyv­ňujú hor­móny v tele. Odbor­níci odpo­rú­čajú kupo­vať alter­na­tívu, ak je to možné.

LDPE

Tento plast nie je možné pou­žiť pri výrobe fliaš, aj keď neuvoľ­ňuje žiadne che­mické látky do vody. Napriek tomu však nie je dobrý nápad kupo­vať v obcho­doch jedlo, ktoré pou­žíva tento obal. Nako­niec zješ to, za čo si zapla­tíš, ale aj nie­ktoré vysoko nebez­pečné che­mi­ká­lie.

PP

Ďalší biely alebo čias­točne prie­hľadný plast, ktorý sa pou­žíva ako bale­nie pre sirupy a na jogur­tové kelímky. Polyp­ro­py­lé­nový plast je pevný a ľahký a má vyni­ka­júcu tepelnú odol­nosť. Pri zahriatí sa netaví. Je teda rela­tívne bez­pečný. Tiež slúži ako dobrá bari­éra proti vlh­kosti, mast­note a che­mi­ká­liám.

BN-HK626_cwater_J_20150316072200

foto: wsj.com

PS

Polys­ty­rén je lacný, ľahký plast s širo­kou šká­lou pou­ži­tia. Naj­čas­tej­šie sa pou­žíva na výrobu jed­no­rá­zo­vých oba­lov na hotové jedlá, kar­tó­nov na vaj­cia a pik­ni­ko­vých prí­bo­rov. Pri zahrie­vaní uvoľ­ňuje nie­ktoré kar­ci­no­génne látky. Je abso­lútne nevhodný pre dlho­dobé pou­ži­tie pre nádoby na potra­viny alebo nápoje.

PC alebo neoz­na­čený plast

Často sa pou­žíva pri výrobe špor­to­vých fliaš a nádob na potra­viny a je to naj­ne­bez­peč­nejší plast, s kto­rým sa stret­neš. Táto kate­gó­ria bola navr­hnutá ako spo­ločný názov pre poly­kar­bo­nát (PC) a iné plasty, takže pro­to­koly na opä­tovné pou­ži­tie a recyk­lá­ciu pre túto kate­gó­riu nie sú štan­dar­di­zo­vané. Prvo­ra­dým zne­po­ko­je­ním pri týchto plas­tic­kých hmo­tách je ich poten­ciál pre uvoľ­ňo­va­nie che­mi­ká­lií do potra­vín alebo nápo­jov bale­ných v poly­kar­bo­ná­to­vých nádo­bách vyro­be­ných s pou­ži­tím BPA (bis­fe­nolu A).

bottle-water

foto: nationofchange.org

zdroj: brightside.me, zdroj titul­nej foto­gra­fie: youtube.com

Pridať komentár (0)