Dia­bol­ská služba Spoiled.io ano­nymne vyspo­iluje tvoj obľú­bený seriál

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 4. júla 2016 / Tech a inovácie

Webo­vých slu­žieb, nad kto­rými sa ti poza­sta­vuje hlava, je na svete veľké množ­stvo. Jed­nou z nich je aj stránka Spoiled.io, ktorá patrí medzi tie sku­točne dia­bol­ské. Mini­málne teda pre zary­tých fanú­ši­kov zná­mych seriá­lov, ktorí si nene­chajú ujsť jedinú epi­zódu. Spoiled.io totiž ano­nymne vyspo­iluje časť epi­zódy na zadané tele­fónne číslo za drobný popla­tok.

Či už rád tro­líš svo­jich kama­rá­tov alebo sa chceš nie­komu dia­bol­sky pomstiť, Spoiled.io je roz­hodne ori­gi­nálny spô­sob. Za popla­tok 0,99 dolára odošle ano­nymnú SMS správu na vopred zadané číslo. SMSka bude obsa­ho­vať krátky text, ktorý vyzrá­dza dôle­žitý moment zo seriálu a fanú­ši­kovi tak pokazí celý záži­tok.

Prvým seriá­lom, na kto­rom si tvor­co­via zgustli, bol Game of Thro­nes. Na veľké finále série čakalo množ­stvo fanú­ši­kov, a tak šlo o ide­álny cieľ. Služba bola nasta­vený tak, aby rozo­sie­lala SMSky tesne po pre­mi­ére seriálu, takže obeť nemala naj­men­šiu šancu pozrieť si ho. Roz­hodne sa im poda­rilo nahne­vať veľa divá­kov.

this-evil-site-will-automatically-spoil-game-of-thrones-for-your-friends-every-week-for-just-099

foto: businessinsider.com

Momen­tálne už ale ošiaľ okolo posled­nej epi­zódy Game of Thro­nes upadá a spo­ilery sú doslova všade, takže je služba poza­sta­vená. V týchto chví­ľach sa ale hla­suje, ktorý seriál bude vyspo­ilo­vaný ďalej. Zahla­so­vať môžeš na ofi­ciál­nej stránke spoiled.io a čoskoro budeš mať možno aj ty mož­nosť ska­ziť zábavu svo­jim zná­mym.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: spoiled.io

Pridať komentár (0)