1Fa­ce­Watch: Keď sú hodinky viac ako len módny dopl­nok

Ráchel Matušková / 1. septembra 2015 / Tech a inovácie

1Fa­ce­Watch, nie sú len také oby­čajné hodinky. Za týmito hodin­kami sa skrýva prí­beh plný pomoci a jedna kon­krétna tvár, kto­rej osud iných ľudí nie cudzí. Túto tvár uvi­díte pri kaž­dom pohľade na cifer­ník hodi­niek.

Pia­tok, svia­tok, ráno, večer, kedy­koľ­vek prí­dete do nákup­ného cen­tra, je plné naku­pu­jú­cich ľudí? Ľudia ove­šaní znač­kami všade, kde sa pozriete a aj napriek tomu poču­jete len samé frf­la­nie, ako sa majú zle? Napadlo Vám nie­kedy, že nie­kde vo svete sa má nie­kto hor­šie ako Vy? Pijete Coca-Colu? Dieťa v roz­vo­jo­vej kra­jine nemá prí­stup ani len k čis­tej vode. Na obed si dávate meníčko za 5 eur a sťa­žu­jete sa na roz­va­rené zemiaky? Nie­kde na svete musí člo­vek vyžiť z menej ako 2,5 dolá­rov na deň. Koľkí nosíte znač­kové hodinky? Tak prečo komerčnú značku nevy­me­niť za jedinú značku, ktorá má v dneš­nom svete zmy­sel — pomoc?

1Fa­ce­Watch začal svoju púť pomoci vo firme Mirza Minds v ame­ric­kom Chi­cagu. Kre­a­tívny ria­di­teľ Fam Mirza si silno uve­do­mo­val, aký veľký roz­diel je medzi vyspe­lými kra­ji­nami a roz­vo­jo­vými a roz­ho­dol sa nájsť spô­sob ako pre­ko­nať prob­lémy, ktoré trá­pia svet a zotrieť alebo aspoň zmier­niť roz­diely medzi kra­ji­nami. Fam nech­cel prísť len s kla­sic­kým pro­duk­tom. Hodin­kami 1Fa­ce­Watch chce dať veci a ľudí do pohybu, zmo­bi­li­zo­vať ich k pomoci. V roku 2012 mal pro­jekt 1Fa­ce­Watch spus­tenú kam­paň aj na Idie­gogo s cie­ľom 25 000 USD. Nako­niec sa im poda­rilo zís­kať až 357 103 USD.

Teraz 1Fa­ce­Watch pri­chá­dzajú aj na Slo­ven­sko a tiež do Čes­kej repub­liky. „Prvý rok našej exis­ten­cie sme pod­po­ro­vali len zahra­ničné cha­ri­ta­tívne orga­ni­zá­cie, ktoré pod­po­ruje hlavný ame­rický 1Fa­ce­Watch, ale samoz­rejme našim cie­ľom bolo aby pod­pora ostala doma, tak sme po namá­ha­vej práci od 15.2.2015 spus­tili pod­poru len pre domáce cha­ri­ta­tívne orga­ni­zá­cie ako Uni­cef Slo­ven­sko, Liga proti rako­vine, Slo­boda zvie­rat, Magna Deti v núdzi, Nadácia eko­po­lis,“ hovorí Hen­rich Gaj­do­šech, CEO 1Fa­ce­Watch pre Slo­ven­sko a Česko.

Pod­sta­tou pro­jektu 1Fa­ce­Watch je využiť bežný módny dopl­nok, hodinky, na pod­poru tých, ktorí to potre­bujú. Hodinky sú dostupné v rôz­nych far­bách, pri­čom každá pred­sta­vuje jeden zásadný sve­tový prob­lém. 1Fa­ce­Watch spo­lu­pra­cujú s orga­ni­zá­ciami, ktoré sa dlho­dobo venujú glo­bál­nym prob­lé­mom, a pri kaž­dej farbe hodi­niek majú na svo­jej web stránke uve­dené presne, na čo a cez ktorú orga­ni­zá­ciu popu­tuje výťa­žok z ich pre­daja.

Vedeli ste, že 1 zo 7 ľudí trpí hla­dom, a že 1 zo 4 detí, teda až 21 000 detí z celého sveta každý deň zomiera na chu­dobu? Hodinky bie­lej farby pred­sta­vujú hlad. Kúpou jed­ných bie­lych hodi­niek zabez­pe­číte špe­ciálnu tera­pe­utickú stravu pre 4 pod­vy­ži­vené deti pro­stred­níc­tvom Uni­cef Slo­ven­sko.

Viete ako sa využíva pitná voda na Slo­ven­sku? Spr­chu­jeme sa ňou, polie­vame záh­rady, či dokonca spla­chu­jeme záchody. Pred­stavte si, že nie­kde vo svete až 884 mili­ó­nov ľudí nemá prí­stup k čis­tej vode, kto­rou my tak plyt­váme. Žlté hodinky s bie­lym náram­kom 1Fa­ce­Watch sa zame­ria­vajú práve na prob­lém s vodou.

V roz­vo­jo­vých kra­ji­nách je okrem vody veľký prob­lém aj AIDS, čo vyplýva aj z níz­kej gra­mot­nosti a infor­mo­va­nosti o tejto cho­robe a spô­so­boch jej pre­nosu. Jedny čer­vené hodinky zabez­pe­čia HIV test pre 4 ľudí, a to najmä v kra­ji­nách Kongo a Južný Sudán, kde pra­cuje orga­ni­zá­cia Magna.

Vo 1Fa­ce­Watch si uve­do­mujú, že budúc­nosť ľud­stva spo­číva najmä vo vzde­la­ných ľuďoch a preto peniaze z pre­daja žltých hodi­niek zabez­pe­čia škol­ské pomôcky pre žia­kov, ktorí to potre­bujú.

Ružové hodinky pod­po­rujú včasnú diag­nos­tiku rako­viny prs­níka a čierne hodinky pomá­hajú pacien­tom a ich rodi­nám, ktoré trpia rako­vi­nou. Oran­žový cifer­ník s bie­lym náram­kom sa zame­ria­vajú na obete živel­ných kata­strof. Na zvie­ratká a najmä na tie s nešťast­ným osu­dom myslí Slo­boda zvie­rat a oran­žové hodinky. Na to aby sme aj v budúc­nosti mali kde žiť a čo dýchať, mys­lia modré hodinky Životné pro­stre­die.

Špe­ciálne Touchsc­reen hodinky, nemajú ani jedno tla­čidlo a pod­po­rujú všetky spo­me­nuté prob­lémy a cha­rity, ktoré sa im venujú. Touchsc­reen, ako jediné z ponuky, sú v doty­ko­vej ver­zii a ako nemajú ani jedno tla­čidlo. Čas sa zobrazí po dot­knutí tváre hodi­niek, teda tej Vašej.

Povrch cifer­níka všet­kých hodi­niek je špe­ciálne upra­vený a pôsobí ako zrkadlo, takže pri kaž­dom pohľade na ne uvi­díte tvár, ktorá pomohla. Hodinky majú moderný tvar a zrka­dielko vždy po ruke, či na ruke, nikdy nie je na škodu. A čo je hlavné, dobrý pocit z pomoci Vás bude hriať nie len na ruke, ale hlavne na srdci.

Pro­jekt 1Fa­ce­Watch pod­po­rilo už nie­koľko zná­mych osob­ností, naprí­klad Ego, Twi­in­sky, Monika Bagárová, Tina, Separ, Soňa Skon­cová, Igor Kmeťo, Bar­bora Fra­ne­ková, Zuzana Plačková, Patrícia Vit­tek, Mária Čírová, Miro­slav Stoch. V zahraničí ich nosí napríklad Jus­tin Bie­ber a mnoho ďaľších.“

Tak prečo si nekú­piť tieto hodinky, namiesto kla­sic­kých, a pomôcť tak nie­komu kto to potre­buje?

Zdroj: 1facewatch.sk, Face­book 1Fa­ce­Watch EU

Pridať komentár (0)