Fran­cúz­sky ume­lec JR inšta­luje obrov­ských atlé­tov naprieč mes­tom pri prí­le­ži­tosti olym­pij­ských hier Rio 2016

Daniela Rabatinová, vedelisteze.sk / 21. augusta 2016 / Zaujímavosti

Na oslavu olym­pij­ských hier 2016 v Riu, chcel fran­cúz­sky pou­ličný ume­lec JR uro­biť niečo výni­močné. Ako môžete vidieť z týchto úžas­ných inšta­lá­cií jed­no­značne sa mu to poda­rilo.

Dvaja gigan­tickí atléti, ktorí sú súčas­ťou pre­bie­ha­jú­ceho umel­covho pro­jektu ‘inside out’ sú vyro­bení z leše­nia a sú vysta­vené v Rio de Jane­iro. Sko­kan do výšky je 27 ročný Moha­med You­nes Idress, naro­dený v Sudáne, žijúci v Nemecku, ktorý podľa JR-ovho vyjad­re­nia na Ins­ta­grame „chý­bal na kva­li­fi­ká­cii pre Rio Olym­piádu 2016, ale napriek tomu sa jej akosi zúčast­nil.“ Druhá inšta­lá­cia, kto­rej dokon­če­nie trvalo umel­covi okolo jed­ného roka repre­zen­tuje plavca ská­ka­jú­ceho do oce­ánu.

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: bored­panda

Pridať komentár (0)