Ins­tax Share SP-2 — mini tla­čia­reň, ktorú pri­po­jíš k smart­fónu

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 5. júla 2016 / Tech a inovácie

V dneš­nej dobe smart­fó­nov má už snáď každý z nás plný mobil foto­gra­fií. Naopak, na kla­sické foto­gra­fie sa akosi zabúda a foto­al­bumy ležia na polič­kách prázdne. Pri­tom foto­gra­fie, ktoré môžeš chy­tiť, majú svoje čaro. Ak s tým súhla­síš, určite ťa zaujme nová tla­čia­reň Ins­tax Share SP-2.

Pre tých, kto­rým názov Ins­tax Share nič neho­vorí, ide o tla­čiarne, ktoré skry­ješ do vrecka a môžeš nimi tla­čiť foto­gra­fie len pomo­cou svojho smart­fónu. Za touto novin­kou stojí známy výrobca Fuji­film. Pre tlač ti postačí vlast­niť mobil so sys­té­mom iOS alebo Android a pro­stred­níc­tvom špe­ciál­nej apli­ká­cie si môžeš odfo­tené fotky vytla­čiť priamo na mieste.

Fujifilm-Instax-Share-SP-2

foto: ubergizmo.com

Fotky si ešte pred vytla­če­ním môžeš priamo v špe­ciál­nej apli­ká­cií upra­viť pomo­cou rôz­nych fil­trov, pred­na­sta­ve­ných šab­lón či koláží. Dokonca je možné tla­čiť aj viac foto­gra­fií naraz.

Ins­tax Share SP-2 je nový nástupca, ktorý ponúka radu výhod. Tla­če­nie jed­nej foto­gra­fie o veľ­kosti kre­dit­nej karty trvá asi 10 sekúnd, čo je o 6 sekúnd krat­šie, ako to bolo pri jeho pred­chod­covi. Autori tiež tvr­dia, že hluč­nosť sa výrazne zní­žila a foto­gra­fie “vypľúva” v lep­šom roz­lí­šení.

Pokiaľ aj ty pat­ríš k fanú­ši­kom kla­sic­kých fotiek, Ins­tax Share SP-2 by mohla byť vecička priamo pre teba. Musíš ale počí­tať s tým, že ťa táto malá tla­čia­reň nevyjde zrovna lacno. Do pre­daja sa dostane už tento mesiac a stojí 200 dolá­rov. Jedna foto­gra­fia bude maji­teľa stáť tak­mer euro.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sneakhype.com

Pridať komentár (0)