Kedy presne sa doč­káme nového iPhonu 7? Zdá sa, že poznáme dátum

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 12. augusta 2016 / Tech a inovácie

Dátum pred­sta­ve­nia novej gene­rá­cie vlaj­ko­vej lode spo­loč­nosti Apple sa neza­dr­ža­teľne blíži. Už teraz máme presnú pred­stavu, ako budú iPhone 7 a 7 Plus vyze­rať, a tiež, aké nové fun­kcie nám pri­bližne ponúknu. Dopo­siaľ sme ale neve­deli, kedy presne ich máme oča­ká­vať.

Posledné štyri roky pred­sta­vila spo­loč­nosť nový iPhone vždy v prvej polo­vici sep­tem­bra. Pred dvomi rokmi to bolo dokonca v rov­naký dátum — 9. sep­tem­bra. Preto aj tento rok pred­po­kla­dáme prí­chod smart­fó­nov od Apple nie­kedy začiat­kom tohto mesiaca.

zdroj: martinhajek.com

Kon­krét­neho dátumu sme sa doč­kali ale až teraz. Por­tál Blo­om­berg zve­rej­nil na jed­nom zo svo­jich prís­pev­kov o Mac­Bo­okoch Pro dohad, že firma Apple by mala nové iPhony pred­sta­viť už 7. sep­tem­bra.

Ťažko ale pove­dať, či sku­točne ide o prav­divú infor­má­ciu alebo len oby­čajnú fámu. Ak ale majú redak­tori v Blo­om­berg pravdu, iPhonu s pora­do­vým čís­lom 7 sa doč­káme už o necelý mesiac!

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: martinhajek.com

Pridať komentár (0)