ČLÁNKY EVENTY STARTUPY FREELANCERI INVESTORI COWORKINGY KOMUNITA

Konečne poriadna fotka iPhonu 7. Čo nové nám pre­zrá­dza?

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 14. júla 2016 / Tech a inovácie

Do pred­sta­ve­nia iPhonu 7 zostá­vajú ešte dva mesiace. Vyzerá to ale tak, že už teraz máme cel­kom jasnú pred­stavu, ako bude nová vlaj­ková loď spo­loč­nosti Apple vyze­rať. Medzi novinky patrí vylep­šený foto­apa­rát s väč­šou šošov­kou, odstrá­ne­nie 3,5 mm konek­tora jack na slú­chadlá, vyne­cha­nie anté­no­vých pásov na zadnej strane zaria­de­nia a lepší výkon.

Tieto novinky nám potvr­dzuje stále viac unik­nu­tých foto­gra­fií iPhonu 7, ktoré sa väč­ši­nou zho­dujú po dizaj­no­vej stránke s našimi infor­má­ciami. Väč­ši­nou však ide o nekva­litné snímky, a tak nám robí radosť, že sa na povrch dostala aj poriadna fotka zadnej strany tela iPhonu.

iphone-7-boitier-dore

foto: 9to5mac.com

Na obrázku môžeme vidieť 4,7-palcový iPhone 7, ktorý sa na prvý pohľad odli­šuje od aktu­ál­neho iPhonu dvomi vecami — odstrá­ne­nie anté­no­vých pásov na zadnej strane a výrazne väč­šia šošovka foto­apa­rátu.

Čo to pre nás zna­mená? V prvom rade určite zlep­še­nie kva­lity foto­apa­rátu. Diera s foto­apa­rá­tom je v prie­mere pri­bližne o 25 % väč­šia ako v iPhone 6 a 6S, aj keď nevieme presne, o aké veľké zlep­še­nie pôjde. Počet mega­pi­xe­lov sa pri­tom nemusí vôbec zme­niť.

Bohu­žiaľ, foto­gra­fia nám neuka­zuje nič viac než zadnú stranu iPhonu. Nemô­žeme si preto ove­riť, či má smart­fón konek­tor na slú­chadlá alebo nový Home But­ton s tech­no­ló­giou Force Touch, o kto­rom sa nedávno pomerne dosť hovo­rilo.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto: martinhajek.com

Pridať komentár (0)

Najbližšie eventy

zajtra / 18:00 / Bratislava

Works­ho­p_SEO basics by Tru­ni­ver­sity

Close

Works­ho­p_SEO basics by Tru­ni­ver­sity

Bratislava

Vstupné 49 €

  • Connect Olive Stromová, Bratislava, Slovakia
  • 27.02.2017

Popis

Každý deň uro­bia ľudia na inter­nete viac ako 6,5 miliardy vyhľa­dá­vaní, z toho len na Google ich je tak­mer 4,5 miliardy.

Z tohto obrov­ského množ­stva vyhľa­dá­vaní sme­ruje 95% pre­kli­kov na orga­nické, teda nepla­tené výsledky.

Počet orga­nic­kých výsled­kov na prvej strane Googlu sa stále zni­žuje a na druhú stranu vo výsled­koch vyhľa­dá­vača sa dostane menej ako 5% ľudí.

SEO je v tejto dobe dôle­ži­tej­šie ako kedy­koľ­vek pred­tým. Na mojom works­hope vás naučím základy opti­ma­li­zá­cie pre vyhľa­dá­vače.

Čo sa na works­hope dozviete?
● Čo je to SEO — minu­losť a budúc­nosť
● Ako Google určuje pozí­cie webov
● Ako si uro­biť ana­lýzu kľú­čo­vých slov
● Aké zmeny priamo na stránke vám pomôžu v opti­ma­li­zo­vaní
● Aké nástroje na to môžete pou­žiť

Pre koho je works­hop určený?
Pre všet­kých, ktorý chcú zvi­di­teľ­niť svoje webové stránky vo vyhľa­dá­va­čoch. Väč­šina infor­má­cií bude prak­tic­kých a uká­žeme si, ako ich rovno pou­žiť v praxi.

Lek­tor works­hopu: Marek Šulik, Stra­tegy Direc­tor, VISI­BI­LITY

Pre viac infor­má­cií kon­tak­tujte works­hop mana­gera: zofia@connect-network.com, 0915411513

Close

Zorien­tuj sa v pro­jek­to­vom ria­dení // séria 4 works­ho­pov

Košice

  • Creative Industry Košice Kukučínova 2, 04001 Kosice, Slovakia
  • 28.02.2017

Popis

Znova vám pri­ná­šame obľú­bený cyk­lus works­ho­pov s Rudol­fom Taká­čom, ktorý sa radí medzi európ­sku špičku v pro­jek­to­vom ria­dení. Zis­tite, ako správne postu­po­vať pri rea­li­zá­cii vášho nápadu.

Štyri works­hopy sú pre ľudí s pod­ni­ka­teľ­ským záme­rom, nápa­dom alebo pre tých, ktorí sa chcú zlep­šiť v ria­dení svo­jich pro­jek­tov.

Prej­dete si jed­not­livé fázy pro­jektu so skú­se­ným túto­rom — od plá­no­va­nia, cez rea­li­zá­ciu, až po vyhod­no­te­nie. Na prí­pa­do­vých štú­diách budú účast­níci pra­co­vať súťa­ži­vou for­mou v tímoch.

Works­hopy sú akre­di­to­vané a úspešní absol­venti obdr­žia na záver ško­le­nia cer­ti­fi­kát.

KEDY: 28.2., 7.3., 14.3. a 21.3
vždy od 17:00 — 20:00.

Počet účast­ní­kov je však opäť obme­dzený na 12, preto sa regis­trujte čím skôr tu: http://bit.ly/2016_­ZR­K­P11_re­gis­tra­cia

//

Rudolf Takáč pra­co­val vo via­ce­rých spo­loč­nos­tiach ako pro­jek­tový mana­žér. V roku 2006 zalo­žil úspešnú tré­nin­govú a kon­zul­tačnú spo­loč­nosť 2BCog­ni­tus®, ktorá pomáha fir­mám a orga­ni­zá­ciám s pro­jek­to­vým a pro­ces­ným ria­de­ním. Uchá­dza­čov školí k zís­ka­niu cer­ti­fi­ká­tov PRIN­CE2®, PMI®, IPMA®. V roku 2014 pred­ná­šal aj na pre­stíž­nom IPMA World Con­gress 2014 v Rot­ter­dame.

Na Základy ria­de­nia kre­a­tív­nych pro­jek­tov bude nad­vä­zo­vať aj séria akre­di­to­va­ného prog­ramu pre pokro­či­lých.

PROG­RAM:

28.2. Téma: Príp­rava akti­vít na základe zamýšľaného zámeru
 — defi­no­va­nie plánovaných prí­no­sov zamýšľaného zámeru z dlho­do­bého hľa­diska
 — defi­no­va­nie hlavných výstupov akti­vít
 — defi­no­va­nie pred­po­kla­dov a obme­dzení pre usku­toč­ne­nie akti­vít
 — odhad nákla­dov pre usku­toč­ne­nie akti­vít
 — odhad trva­nia akti­vít
 — defi­no­va­nie naj­väč­ších rizík pre usku­toč­ne­nie akti­vít na základe pred­po­kla­dov
 — porov­na­nie plánovaných prí­no­sov oproti nákla­dov a rizi­kám
Prax: rie­še­nie prí­pa­do­vej štú­die

7.3. Téma: Plá­no­va­nie akti­vít
 — plá­no­va­nie výstupov a štruk­túry čle­ne­nia prác
 — defi­no­va­nie a analýza zúčastnených strán
 — defi­no­va­nie požia­da­viek na kva­litu výstupov akti­vít
 — plá­no­va­nie čle­nov tímu pre usku­toč­ne­nie akti­vít a iných pros­tried­kov
 — plá­no­va­nie nákla­dov na akti­vity (tech­nika Odha­do­va­nie zdola — nahor)
 — plá­no­va­nie trva­nia akti­vít (tech­nika Metóda kri­tic­kej cesty)
 — plá­no­va­nie komu­ni­ká­cie a orga­ni­zá­cie čle­nov tímu pre usku­toč­ne­nia akti­vít
 — iden­ti­fi­ká­cia rizík a plá­no­va­nie odo­ziev na nepri­ja­teľné riziká (tech­nika Tri otázky)
 — iden­ti­fi­ká­cia prí­le­ži­tostí
Prax: rie­še­nie prí­pa­do­vej štú­die

14.3. Téma: Usku­toč­ňo­va­nie a a ria­de­nie akti­vít
 — tímová práca a usku­toč­ňo­va­nie akti­vít
 — pri­de­ľo­va­nie čin­ností čle­nom tímu podľa schvá­le­ného plánu
 — naj­čas­tej­šie chyby kre­a­tív­neho mana­žéra pri ria­dení akti­vít pri ria­dení zmeny voči plánu
 — aktívna práca s rizi­kami a prí­le­ži­tos­ťami
 — kre­a­tívny & pro­ak­tívny & integ­ro­vaný prí­stup k usku­toč­ňo­va­niu a ria­de­niu akti­vít
Prax: rie­še­nie prí­pa­do­vej štú­die
+
14.3. Téma: Kon­trola uskutočňovaných akti­vít
 — prie­bežná kon­trola stavu uskutočňovaných akti­vít
 — mera­nie výkonnosti čle­nov tímu
 — vyhod­no­tene dosiahnutých prí­no­sov v jednotlivých mana­žér­skych eta­pách
Prax: rie­še­nie prí­pa­do­vej štú­die

21.3. Téma: Ukon­če­nie akti­vít a záve­rečné vyhod­no­te­nie
 — záve­rečné vyhod­no­te­nie vytvorených výstupov
 — vyhod­no­te­nie výkonnosti čle­nov tímu
 — spra­co­va­nie pou­čení z vyko­ná­va­nia akti­vít
 — spra­co­va­nie rizík pre nasle­dovné podobné akti­vity
 — defi­no­va­nie nevyhnutných čin­ností po ukon­čení akti­vít
 — vyhod­no­te­nie dosia­hnu­tia plánovaných prí­no­sov zamýšľaného zámeru defi­no­va­nie plánu mera­nia prí­no­sov z dlho­do­bého hľa­diska (1 až 2 roky)

Počet účast­ní­kov je však opäť obme­dzený na 12, preto sa regis­trujte čím skôr tu: http://bit.ly/2016_­ZR­K­P11_re­gis­tra­cia

28.02.2017 / 18:00 / Bratislava

Works­ho­p_Mail­chimp mas­ter

Close

Works­ho­p_Mail­chimp mas­ter

Bratislava

Vstupné 49 €

  • Connect Olive Stromová, Bratislava, Slovakia
  • 28.02.2017

Popis

Aj keď sa to možno vo svete sociál­nych sietí nezdá, email mar­ke­ting je stále jeden z naje­fek­tív­nej­ších pre­daj­ných a mar­ke­tin­go­vých nástro­jov.

Mail­chimp vám umožní jed­no­du­cho vytvá­rať emai­lové kam­pane a news­lettre a komu­ni­ko­vať tak so stá­lymi, ale aj s poten­ciál­nymi zákaz­níkmi.

Na works­hope sa naučíte ako vytvá­rať kam­pane, ktoré ľudí zaujmú a ako efek­tívne využí­vať všetky mož­nosti, ktoré vám Mail­chimp ponúka.

Lek­to­rom works­hopu je Oli­ver Jaku­bík.

01.03.2017 / 19:00 / Bratislava

Elitná obchodná légia

Close

Elitná obchodná légia

Bratislava

  • Business Cloud Obchodná Obchodná 3, 81106 Bratislava, Slovakia
  • 01.03.2017

Popis

Ani Vás už nebaví sle­do­vať výsledky Vašich zamest­nan­cov, obchod­ní­kov? Sú málo moti­vo­vaní?
Máme tu pre Vás recept s náz­vom “Elitná obchodná légia.” Je to uspo­ria­daný sys­tém kro­kov, pro­stred­níc­tvom kto­rého sa naučíte ako efek­tívne pre­dať pro­dukt alebo službu.

Naj­dô­le­ži­tej­šie sú 2 kľú­čové body:
a) Sle­do­vať výsledky ľudí. NIE ČIN­NOSTI!
b) KAŽDÝ zákaz­ník je náš POTEN­CI­ONÁLNY zákaz­ník. Je na Vás ako ho zís­kate. POD­STATNÝ je VÝSLE­DOK!

Ako na to a ešte omnoho viac Vám zod­po­vieme už 1.3.2017 o 19:00 v Busi­ness Cloude na Obchod­nej.

Vítaní ste VŠETCI :)

VSTUP je ZDARMA.

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?