Naj­väčší inves­tičný fond vo východ­nej Európe bude pat­riť Poľ­sku

Dárius Polák / 29. júna 2016 / Startupy

Spo­je­nie štát-star­tup väč­ši­nou skončí fias­kom. Do vytvo­re­nia fondu sa väč­ši­nou pus­tia ľudia, ktorí remeslu úplne nero­zu­mejú. Čo ak to je však opačne?

Ďalší fond, ktorý sa bude sna­žiť pre­in­ves­to­vať peniaze do tých správ­nych pro­jek­tov vzniká v Poľ­sku. Pone­sie názov Star­tup Poland a na pre­in­ves­to­va­nie bude mať čias­tku 2,8 miliárd zlo­tých, čo pred­sta­vuje 630 446 040.574 eur. Fond nebude pod­po­ro­vať iba domáce pro­jekty, šancu dostanú i tie z oko­li­tých kra­jín, medzi ktoré patrí aj Slo­ven­sko.

startuppoland-e1467013441225

foto: startuppoland.org

Ria­di­teľka tohto fondu Eliza Krucz­ko­wska v roz­ho­vore pre Ihned.cz pre­zra­dila, že sa Star­tup Poland bude sna­žiť zame­rať na zlep­še­nie efek­ti­vity inves­tí­cie. Okrem toho im pôjde aj o uľah­če­nie byrok­ra­cie v štáte pro­stred­níc­tvom daňo­vých úľav, ktoré by tým pádom zame­dzili dvo­j­itému zda­ne­niu kapi­tálu.

Medzi naj­zná­mej­šie poľ­ské star­tupy, ktoré sia­hajú aj k našim suse­dom do Česka patrí Walu­to­mat, ktorý pred týžd­ňom ozná­mil ukon­če­nie fun­go­va­nia na čes­kom trhu pod znač­kou Valuto. Star­tup Poland tvorí už 35 inves­to­rov a fon­dov, a to nie­len z Poľ­ska. Oča­káva sa, že v rámci urči­tej spo­lu­práce sa sem zaradí i český Cze­chIn­vest alebo Aspen Ins­ti­tute.

CTO-panel-31

foto: startuppoland.org

zdroj: startuppoland.org, zdroj titul­nej foto­gra­fie: startuppoland.org/forbes.com

Pridať komentár (0)