Naj­väč­ší inves­tič­ný fond vo východ­nej Euró­pe bude pat­riť Poľ­sku

Dárius Polák / 29. júna 2016 / Lifehacking

Spo­je­nie štát-star­tup väč­ši­nou skon­čí fias­kom. Do vytvo­re­nia fon­du sa väč­ši­nou pus­tia ľudia, kto­rí remes­lu úpl­ne nero­zu­me­jú. Čo ak to je však opač­ne?

Ďal­ší fond, kto­rý sa bude sna­žiť pre­in­ves­to­vať penia­ze do tých správ­nych pro­jek­tov vzni­ká v Poľ­sku. Pone­sie názov Star­tup Poland a na pre­in­ves­to­va­nie bude mať čias­t­ku 2,8 miliárd zlo­tých, čo pred­sta­vu­je 630 446 040.574 eur. Fond nebu­de pod­po­ro­vať iba domá­ce pro­jek­ty, šan­cu dosta­nú i tie z oko­li­tých kra­jín, medzi kto­ré pat­rí aj Slo­ven­sko.

startuppoland-e1467013441225

foto: startuppoland.org

Ria­di­teľ­ka toh­to fon­du Eli­za Krucz­ko­ws­ka v roz­ho­vo­re pre Ihned.cz pre­zra­di­la, že sa Star­tup Poland bude sna­žiť zame­rať na zlep­še­nie efek­ti­vi­ty inves­tí­cie. Okrem toho im pôj­de aj o uľah­če­nie byrok­ra­cie v štá­te pro­stred­níc­tvom daňo­vých úľav, kto­ré by tým pádom zame­dzi­li dvo­j­ité­mu zda­ne­niu kapi­tá­lu.

Medzi naj­zná­mej­šie poľ­ské star­tu­py, kto­ré sia­ha­jú aj k našim suse­dom do Čes­ka pat­rí Walu­to­mat, kto­rý pred týžd­ňom ozná­mil ukon­če­nie fun­go­va­nia na čes­kom trhu pod znač­kou Valu­to. Star­tup Poland tvo­rí už 35 inves­to­rov a fon­dov, a to nie­len z Poľ­ska. Oča­ká­va sa, že v rám­ci urči­tej spo­lu­prá­ce sa sem zara­dí i čes­ký Cze­chIn­vest ale­bo Aspen Ins­ti­tu­te.

CTO-panel-31

foto: startuppoland.org

zdroj: startuppoland.org, zdroj titul­nej foto­gra­fie: startuppoland.org/forbes.com

Pridať komentár (0)