Tých­to 20 foto­gra­fií uka­zu­je, kde ľud­stvo uro­bi­lo chy­bu

Lukáš Dubovský / 15. augusta 2016 / Eko

Zme­na klí­my a vyso­ká mie­ra vymie­ra­nia živo­čí­chov a rast­lín pre­tvá­ra Zem a stá­va sa nebez­peč­nou zónou pre ľud­stvo. To sú slo­vá agen­tú­ry Reuters z janu­ára 2015. Život je skve­lý a my všet­ci máme šťas­tie, že žije­me. Náš život­ný štýl je ale pre pla­né­tu neu­dr­ža­teľ­ný. Tých­to 20 prí­kla­dov uka­zu­je kde sme uro­bi­li chy­bu…

Ten­to ľado­vý med­veď pri ces­te za novou potra­vou vyhla­do­vel na smrť. Dôvo­dom sú miz­nú­ce ľadov­ce.

foto: Ash­ley Cooper Foun­da­ti­on for Deep Eco­lo­gy

Roz­kla­da­jú­ci sa slon bez klov.

foto: Kris­tian Schmidth/Wild Aid Foun­da­ti­on for Deep Eco­lo­gy

Ovce ute­ka­jú pred roz­siah­ly­mi požia­rom daž­ďo­vé­ho pra­le­sa.

foto: Daniel Bel­trá, Foun­da­ti­on for Deep Eco­lo­gy

Hus­tá letec­ká pre­máv­ka nad Lon­dý­nom.

foto: Ian Wyl­lie, Foun­da­ti­on for Deep Eco­lo­gy

Poľ­no­hos­po­dár nemô­že vydr­žať zápach Žltej rie­ky v Mon­gol­sku

foto: Lu Guang, Foun­da­ti­on for Deep Eco­lo­gy

Zaria­de­nia na spa­ľo­va­nie odpa­du a jeho oko­lie v Ban­gla­dé­ši.

foto: M.R. Hasan, Foun­da­ti­on for Deep Eco­lo­gy

Kaž­do­roč­né suchá v Colo­ra­de si berú svo­ju daň.

foto: R.J. San­gos­tiv, Den­ver Post, Foun­da­ti­on for Deep Eco­lo­gy

Jaz­vy na kra­ji­ne po ťaž­be ropy v kanad­skej pro­vin­cii Alber­ta.

foto: Garth Lenz, Foun­da­ti­on for Deep Eco­lo­gy

Nad­mer­né využí­va­nie elek­tric­kej ener­gie — Los Ange­les.

foto: Mike Hed­ge, Foun­da­ti­on for Deep Eco­lo­gy

Roz­ras­ta­nie sa popu­lá­cie. Vyše 20 mili­ó­no­vé mes­to Mexi­co city.

foto: Pab­lo Lopez Luz, Foun­da­ti­on for Deep Eco­lo­gy

Tisíc­roč­ný les v Ore­go­ne ustú­pil stav­be prieh­rad.

foto: Daniel Dan­cer, Foun­da­ti­on for Deep Eco­lo­gy

Pyt­lia­ci hrdo pózu­jú­ci s kožou tig­ra sibír­ske­ho.

foto: Ste­ve Mor­gan Pho­to­fu­si­on, Foun­da­ti­on for Deep Eco­lo­gy

Dia­man­to­vá baňa — Rus­ko.

foto: Goog­le Earth, Foun­da­ti­on for Deep Eco­lo­gy

Vták, kto­rý zahy­nul pre láka­vý odpad v oce­ánoch.

foto: Chris Jor­dan, Foun­da­ti­on for Deep Eco­lo­gy

Miz­nú­ci raj — Male­di­vy. Stú­pa­nie hla­di­ny oce­ánov.

foto: Peter Essick, Foun­da­ti­on for Deep Eco­lo­gy

Nepot­reb­ný plast z elek­tro­ni­ky kon­čí na sklád­kach.

foto: Peter Essick, Foun­da­ti­on for Deep Eco­lo­gy

Sklád­ka pneuma­tík — Neva­da.

foto. Daniel Dan­cer, Foun­da­ti­on for Deep Eco­lo­gy

Až do posled­nej kvap­ky. Rop­né polia Kali­for­nie.

foto: Mark Gam­ba Corbs, Foun­da­ti­on for Deep Eco­lo­gy

Roz­tá­pa­jú­ce sa ľadov­ce.

foto: Cot­ton Coul­son Keenp­ress, Foun­da­ti­on for Deep Eco­lo­gy

Sur­fer z Indo­né­zie.

foto: Zak Noy­le, Foun­da­ti­on for Deep Eco­lo­gy

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Zak Noy­le, Foun­da­ti­on for Deep Eco­lo­gy

Pridať komentár (0)