Týchto 20 foto­gra­fií uka­zuje, kde ľud­stvo uro­bilo chybu

Lukáš Dubovský / 15. augusta 2016 / Eko

Zmena klímy a vysoká miera vymie­ra­nia živo­čí­chov a rast­lín pre­tvára Zem a stáva sa nebez­peč­nou zónou pre ľud­stvo. To sú slová agen­túry Reuters z janu­ára 2015. Život je skvelý a my všetci máme šťas­tie, že žijeme. Náš životný štýl je ale pre pla­nétu neu­dr­ža­teľný. Týchto 20 prí­kla­dov uka­zuje kde sme uro­bili chybu…

Tento ľadový med­veď pri ceste za novou potra­vou vyhla­do­vel na smrť. Dôvo­dom sú miz­núce ľadovce.

foto: Ash­ley Cooper Foun­da­tion for Deep Eco­logy

Roz­kla­da­júci sa slon bez klov.

foto: Kris­tian Schmidth/Wild Aid Foun­da­tion for Deep Eco­logy

Ovce ute­kajú pred roz­siah­lymi požia­rom daž­ďo­vého pra­lesa.

foto: Daniel Bel­trá, Foun­da­tion for Deep Eco­logy

Hustá letecká pre­mávka nad Lon­dý­nom.

foto: Ian Wyl­lie, Foun­da­tion for Deep Eco­logy

Poľ­no­hos­po­dár nemôže vydr­žať zápach Žltej rieky v Mon­gol­sku

foto: Lu Guang, Foun­da­tion for Deep Eco­logy

Zaria­de­nia na spa­ľo­va­nie odpadu a jeho oko­lie v Ban­gla­déši.

foto: M.R. Hasan, Foun­da­tion for Deep Eco­logy

Kaž­do­ročné suchá v Colo­rade si berú svoju daň.

foto: R.J. San­gos­tiv, Den­ver Post, Foun­da­tion for Deep Eco­logy

Jazvy na kra­jine po ťažbe ropy v kanad­skej pro­vin­cii Alberta.

foto: Garth Lenz, Foun­da­tion for Deep Eco­logy

Nad­merné využí­va­nie elek­tric­kej ener­gie — Los Ange­les.

foto: Mike Hedge, Foun­da­tion for Deep Eco­logy

Roz­ras­ta­nie sa popu­lá­cie. Vyše 20 mili­ó­nové mesto Mexico city.

foto: Pablo Lopez Luz, Foun­da­tion for Deep Eco­logy

Tisíc­ročný les v Ore­gone ustú­pil stavbe prieh­rad.

foto: Daniel Dan­cer, Foun­da­tion for Deep Eco­logy

Pyt­liaci hrdo pózu­júci s kožou tigra sibír­skeho.

foto: Steve Mor­gan Pho­to­fu­sion, Foun­da­tion for Deep Eco­logy

Dia­man­tová baňa — Rusko.

foto: Google Earth, Foun­da­tion for Deep Eco­logy

Vták, ktorý zahy­nul pre lákavý odpad v oce­ánoch.

foto: Chris Jor­dan, Foun­da­tion for Deep Eco­logy

Miz­núci raj — Male­divy. Stú­pa­nie hla­diny oce­ánov.

foto: Peter Essick, Foun­da­tion for Deep Eco­logy

Nepot­rebný plast z elek­tro­niky končí na sklád­kach.

foto: Peter Essick, Foun­da­tion for Deep Eco­logy

Skládka pneuma­tík — Nevada.

foto. Daniel Dan­cer, Foun­da­tion for Deep Eco­logy

Až do posled­nej kvapky. Ropné polia Kali­for­nie.

foto: Mark Gamba Corbs, Foun­da­tion for Deep Eco­logy

Roz­tá­pa­júce sa ľadovce.

foto: Cot­ton Coul­son Keenp­ress, Foun­da­tion for Deep Eco­logy

Sur­fer z Indo­né­zie.

foto: Zak Noyle, Foun­da­tion for Deep Eco­logy

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Zak Noyle, Foun­da­tion for Deep Eco­logy

Pridať komentár (0)