V Bra­ti­slave sa nadu­pané byty pre kre­a­tív­cov roz­chy­tali ako teplé rožky

Michal Sorkovský / 27. júna 2016 / Tech a inovácie

Lofty, apart­mány a ate­li­éry, aké dote­raz v Bra­ti­slave neboli. Nový pro­jekt do hlav­ného mesta pri­náša býva­nie a kre­a­tívne pod­ni­ka­nie na jed­nom mieste. 

Keď sa dnes v Bra­ti­slave spo­me­nie nejaký nový deve­lo­per­ský pro­jekt, kopec ľudí sa začne chy­tať za hlavu. Prečo? Skrátka už neve­ria tomu, že sa deve­lo­pe­rom podarí posta­viť pro­jekt s reál­nou pri­da­nou hod­no­tou kre­a­tív­neho cha­rak­teru. To však roz­hodne nie je prí­pad pro­jektu City­Park Ruži­nov. Toho súčas­ťou sú pri­tom aj lofty, apart­mány a ate­li­éry ako stvo­rené pre kre­a­tívca. Tie sa míňajú sku­točne extrém­nou rých­los­ťou.

Spo­loč­nosť Met­ro­stav Slo­va­kia, ktorá je rea­li­zá­to­rom celého pro­jektu, spus­te­ním pre­daja týchto apart­má­nov, lof­tov a ate­li­é­rov otvára pries­tor na cel­kom nový životný štýl. Fre­e­lan­cer-kre­a­tí­vec, ktorý si chce život v Bra­ti­slave uží­vať rov­nako ako aj svoju prácu, v nich určite nájde všetko, čo potre­buje. Tieto pries­tory pri­tom ľahko vyho­vejú jeho špe­ci­fic­kým požia­dav­kám, či už dis­po­zí­ciou pries­toru alebo jeho varia­bi­li­tou. Skrý­vajú toho v sebe však oveľa viac.

1 byty

Apartman_obyvacka
Apart­mán

V prvej fáze pre­daja bolo do ponuky zara­de­ných tak­mer 40 apart­má­nov vo veži A a B, niet sa však čomu diviť, že ich už po krát­kej dobe zostá­valo iba zopár. V týchto dňoch sa však ponuka roz­ší­rila o pre­daj ďal­ších voľ­ných apart­má­nov. Pries­tory s roz­lo­hou od 26 do 75 met­rov štvor­co­vých a výš­kou stro­pov až 3,44 a 5,25 m totiž pred­sta­vujú presne to, čo momen­tálne mladý kre­a­tí­vec v meste potre­buje. Navyše ide aj super inves­tí­ciu do budúc­nosti. Jedi­neč­nosť týchto pries­to­rov je totiž naj­lep­šou záru­kou ich ras­tú­cej hod­noty.

Apart­mány, Lofty a Ate­li­éry sa navyše dokážu pris­pô­so­biť pred­sta­vám svo­jich oby­va­te­ľov. Pre prí­klad si vez­mime jeden loft – doká­žeš v ňom fun­go­vať hneď v nie­koľ­kých variá­ciách. Medzi­pos­cho­die, ktoré tieto pries­tory obsa­hujú, ponúka mož­nosť roz­de­liť si pries­tor na 2 časti: Býva­nie a Pod­ni­ka­nie. Hore môžeš spať a dole pra­co­vať, alebo si to spra­víš naopak. A možno tieto pries­tory využi­ješ čisto na prácu, s tým, že pre­spá­vať v nich budeš len počas dlhých pra­cov­ných nocí. Je to na tebe.

Loft_obyvacka 2Loft_obyvacka 3
Loft

Lofty na dru­hom nadzem­nom pod­laží dis­po­nujú mož­nos­ťou via­cú­rov­ňo­vého inte­ri­éru, ako aj zmeny dis­po­zič­ného rie­še­nia a rea­li­zá­cie dre­ve­nej pódi­ovej kon­štruk­cie so scho­dis­kom. Poscho­die, ktoré môžeš využiť ako pra­covňu či spálňu ti posky­tuje kon­trolu nad celým pries­to­rom pod ním. Vo via­ce­rých prí­pa­doch pri­tom nebude apart­má­nom chý­bať ani pohodlná terasa s výhľa­dom na zelený park situ­ovaný vo vnút­ro­bloku pro­jektu. Ate­li­éry zase ula­ho­dia tým, ktorí si pre svoju prácu chcú upra­viť otvo­rený pries­tor s veľ­kými oknami. Par­ko­va­cie stá­tie v pod­zem­nej garáži a piv­nicu si môžeš vybrať a zakú­piť indi­vi­du­álne ku kaž­dému bytu alebo apart­mánu. Prví záu­jem­co­via a túto formu býva­nia sa budú môcť nasťa­ho­vať už na jeseň roku 2017.

Ceny apart­má­nov sú bez­kon­ku­renčné. Dnes ti na kúpu apart­mánu a bytu stačí 10% a zvy­šok dopla­tíš až po dokon­čení. City­Park Ruži­nov do ponuky zara­dil aj pre­daj obchod­ných pre­vá­dzok o cel­ko­vej plo­che 2 400 m2, ktoré budú slú­žiť pre zabez­pe­če­nie slu­žieb a potrieb pre viac ako 1 100 stá­lych rezi­den­tov, ich náv­števy a 10 000 zamest­nan­com oko­li­tých kan­ce­lár­skych a poly­funkč­ných budov. V prie­behu leta bude do pre­daja zara­de­ných zopár naj­lep­ších pred­pre­da­jo­vých bytov vo veži C. Následne bude spus­tený pre­daj apart­má­nov aj v tejto veži.

Apartman_terasa 2Loft_kupelnadrawing-2-full

zdroj a zdroj foto­gra­fií: byvajapodnikaj.sk

Pridať komentár (0)