V Bra­ti­sla­ve sa nadu­pa­né byty pre kre­a­tív­cov roz­chy­ta­li ako tep­lé rož­ky

Michal Sorkovský / 27. júna 2016 / Tech a inovácie

Lof­ty, apart­má­ny a ate­li­é­ry, aké dote­raz v Bra­ti­sla­ve nebo­li. Nový pro­jekt do hlav­né­ho mes­ta pri­ná­ša býva­nie a kre­a­tív­ne pod­ni­ka­nie na jed­nom mies­te.

Keď sa dnes v Bra­ti­sla­ve spo­me­nie neja­ký nový deve­lo­per­ský pro­jekt, kopec ľudí sa začne chy­tať za hla­vu. Pre­čo? Skrát­ka už neve­ria tomu, že sa deve­lo­pe­rom poda­rí posta­viť pro­jekt s reál­nou pri­da­nou hod­no­tou kre­a­tív­ne­ho cha­rak­te­ru. To však roz­hod­ne nie je prí­pad pro­jek­tu City­Park Ruži­nov. Toho súčas­ťou sú pri­tom aj lof­ty, apart­má­ny a ate­li­é­ry ako stvo­re­né pre kre­a­tív­ca. Tie sa míňa­jú sku­toč­ne extrém­nou rých­los­ťou.

Spo­loč­nosť Met­ro­stav Slo­va­kia, kto­rá je rea­li­zá­to­rom celé­ho pro­jek­tu, spus­te­ním pre­da­ja tých­to apart­má­nov, lof­tov a ate­li­é­rov otvá­ra pries­tor na cel­kom nový život­ný štýl. Fre­e­lan­cer-kre­a­tí­vec, kto­rý si chce život v Bra­ti­sla­ve uží­vať rov­na­ko ako aj svo­ju prá­cu, v nich urči­te náj­de všet­ko, čo potre­bu­je. Tie­to pries­to­ry pri­tom ľah­ko vyho­ve­jú jeho špe­ci­fic­kým požia­dav­kám, či už dis­po­zí­ci­ou pries­to­ru ale­bo jeho varia­bi­li­tou. Skrý­va­jú toho v sebe však ove­ľa viac.

1 byty

Apartman_obyvacka
Apart­mán

V prvej fáze pre­da­ja bolo do ponu­ky zara­de­ných tak­mer 40 apart­má­nov vo veži A a B, niet sa však čomu diviť, že ich už po krát­kej dobe zostá­va­lo iba zopár. V tých­to dňoch sa však ponu­ka roz­ší­ri­la o pre­daj ďal­ších voľ­ných apart­má­nov. Pries­to­ry s roz­lo­hou od 26 do 75 met­rov štvor­co­vých a výš­kou stro­pov až 3,44 a 5,25 m totiž pred­sta­vu­jú pres­ne to, čo momen­tál­ne mla­dý kre­a­tí­vec v mes­te potre­bu­je. Navy­še ide aj super inves­tí­ciu do budúc­nos­ti. Jedi­neč­nosť tých­to pries­to­rov je totiž naj­lep­šou záru­kou ich ras­tú­cej hod­no­ty.

Apart­má­ny, Lof­ty a Ate­li­é­ry sa navy­še doká­žu pris­pô­so­biť pred­sta­vám svo­jich oby­va­te­ľov. Pre prí­klad si vez­mi­me jeden loft – doká­žeš v ňom fun­go­vať hneď v nie­koľ­kých variá­ciách. Medzi­pos­cho­die, kto­ré tie­to pries­to­ry obsa­hu­jú, ponú­ka mož­nosť roz­de­liť si pries­tor na 2 čas­ti: Býva­nie a Pod­ni­ka­nie. Hore môžeš spať a dole pra­co­vať, ale­bo si to spra­víš naopak. A mož­no tie­to pries­to­ry využi­ješ čis­to na prá­cu, s tým, že pre­spá­vať v nich budeš len počas dlhých pra­cov­ných nocí. Je to na tebe.

Loft_obyvacka 2Loft_obyvacka 3
Loft

Lof­ty na dru­hom nadzem­nom pod­la­ží dis­po­nu­jú mož­nos­ťou via­cú­rov­ňo­vé­ho inte­ri­é­ru, ako aj zme­ny dis­po­zič­né­ho rie­še­nia a rea­li­zá­cie dre­ve­nej pódi­ovej kon­štruk­cie so scho­dis­kom. Poscho­die, kto­ré môžeš využiť ako pra­cov­ňu či spál­ňu ti posky­tu­je kon­tro­lu nad celým pries­to­rom pod ním. Vo via­ce­rých prí­pa­doch pri­tom nebu­de apart­má­nom chý­bať ani pohodl­ná tera­sa s výhľa­dom na zele­ný park situ­ova­ný vo vnút­ro­blo­ku pro­jek­tu. Ate­li­é­ry zase ula­ho­dia tým, kto­rí si pre svo­ju prá­cu chcú upra­viť otvo­re­ný pries­tor s veľ­ký­mi okna­mi. Par­ko­va­cie stá­tie v pod­zem­nej gará­ži a piv­ni­cu si môžeš vybrať a zakú­piť indi­vi­du­ál­ne ku kaž­dé­mu bytu ale­bo apart­má­nu. Prví záu­jem­co­via a túto for­mu býva­nia sa budú môcť nasťa­ho­vať už na jeseň roku 2017.

Ceny apart­má­nov sú bez­kon­ku­renč­né. Dnes ti na kúpu apart­má­nu a bytu sta­čí 10% a zvy­šok dopla­tíš až po dokon­če­ní. City­Park Ruži­nov do ponu­ky zara­dil aj pre­daj obchod­ných pre­vá­dzok o cel­ko­vej plo­che 2 400 m2, kto­ré budú slú­žiť pre zabez­pe­če­nie slu­žieb a potrieb pre viac ako 1 100 stá­lych rezi­den­tov, ich náv­šte­vy a 10 000 zamest­nan­com oko­li­tých kan­ce­lár­skych a poly­funkč­ných budov. V prie­be­hu leta bude do pre­da­ja zara­de­ných zopár naj­lep­ších pred­pre­da­jo­vých bytov vo veži C. Násled­ne bude spus­te­ný pre­daj apart­má­nov aj v tej­to veži.

Apartman_terasa 2Loft_kupelnadrawing-2-full

zdroj a zdroj foto­gra­fií: byvajapodnikaj.sk

Pridať komentár (0)