20 naj­co­olo­vej­ších kús­kov pou­lič­ného ume­nia roku 2015

Veronika Horváthová, existuje.sk / 26. júna 2016 / Tech a inovácie

Pre mesto a pre svet” je heslo, ktoré cha­rak­te­ri­zuje pod­statu pou­lič­ného ume­nia. Často chcú pou­ká­zať na sociálne prob­lémy, sve­tové kon­flikty alebo vnú­torné roz­pory autora. No nie­kedy chcú iba vypic­hnúť krásu mesta a oko­lia. Autori chcú týmto spô­so­bom poslať odkaz svetu a pri­nú­tiť ľudí zamys­lieť sa.

Paríž, Fran­cúz­sko

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Existuje.sk.

New York, USA

Bar­ce­lona, Špa­niel­sko

Sta­van­ger, Nór­sko

Las Pal­mi­tas, Mexiko

Bali, Indo­né­zia

Oz, Fran­cúz­sko

Land­skrona, Švéd­sko

Malta

Hor­sens, Dán­sko

Havaj

Ber­lín, Nemecko

Miláno, Talian­sko

Salerno, Talian­sko

Lisa­bon, Por­tu­gal­sko

Wes­ton-super-Mare, Veľká Bri­tá­nia

Hong Kong, Čína

Karls­ruhe, Nemecko

Kala­mata, Grécko

Bar­ce­lona, Špa­niel­sko

zdroj: existuje.sk, zdroj foto­gra­fií: brightside.me

Pridať komentár (0)