20 naj­co­olo­vej­ších kús­kov pou­lič­né­ho ume­nia roku 2015

Veronika Horváthová, existuje.sk / 26. júna 2016 / Tech a inovácie

Pre mes­to a pre svet” je hes­lo, kto­ré cha­rak­te­ri­zu­je pod­sta­tu pou­lič­né­ho ume­nia. Čas­to chcú pou­ká­zať na sociál­ne prob­lé­my, sve­to­vé kon­flik­ty ale­bo vnú­tor­né roz­po­ry auto­ra. No nie­ke­dy chcú iba vypic­hnúť krá­su mes­ta a oko­lia. Auto­ri chcú tým­to spô­so­bom poslať odkaz sve­tu a pri­nú­tiť ľudí zamys­lieť sa.

Paríž, Fran­cúz­sko

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Existuje.sk.

New York, USA

Bar­ce­lo­na, Špa­niel­sko

Sta­van­ger, Nór­sko

Las Pal­mi­tas, Mexi­ko

Bali, Indo­né­zia

Oz, Fran­cúz­sko

Land­skro­na, Švéd­sko

Mal­ta

Hor­sens, Dán­sko

Havaj

Ber­lín, Nemec­ko

Milá­no, Talian­sko

Saler­no, Talian­sko

Lisa­bon, Por­tu­gal­sko

Wes­ton-super-Mare, Veľ­ká Bri­tá­nia

Hong Kong, Čína

Karls­ru­he, Nemec­ko

Kala­ma­ta, Gréc­ko

Bar­ce­lo­na, Špa­niel­sko

zdroj: existuje.sk, zdroj foto­gra­fií: brightside.me

Pridať komentár (0)