2014: For­mu­je­me novú gene­rá­ciu

Richard Bednár / 18. apríla 2014 / Tech a inovácie

V rám­ci série desia­tich star­tu­pov, od kto­rých v roku 2014 oča­ká­vam expo­nen­ciál­ny rast, som sa roz­ho­dol napí­sať o dvoch det­ských. Sú úpl­ne výni­moč­né. Vycho­vá­va­jú novú gene­rá­ciu star­tu­pis­tov — vzde­la­ných tech­no­lo­gic­ky aj kre­a­tív­ne.

Hops­cotch: Naučí prog­ra­mo­vať kaž­dé­ho

Ak ste už ako die­ťa túži­li prog­ra­mo­vať, ale nikdy ste nepo­ro­zu­me­li základ­nej logi­ke kódo­va­nia, Hops­cotch je apli­ká­cia, kto­rá vám môže pomôcť. Jej cie­ľom je pro­stred­níc­tvom jed­no­du­chých fun­kcií uká­zať základ­né prv­ky prog­ra­mo­va­cích jazy­kov.

Momen­tál­ne je voľ­ne dostup­ná beta ver­zia urče­ná deťom vo veku 8 – 12 rokov. Využí­va hra­vú a zábav­nú for­mu v kom­bi­ná­cii s vizu­ál­ny­mi pod­net­mi. Cie­ľom je vytvo­riť záu­jem a pozi­tív­ny vzťah k prog­ra­mo­va­niu

Po spus­te­ní apli­ká­cie máte dve mož­nos­ti — vytvo­riť si vlast­ný pro­jekt, v kto­rom si vybe­rie­te posta­vič­ku a tej pred­de­fi­nu­je­te úlo­hy (oto­čiť sa, nakres­liť čia­ru, zväč­šiť sa,…), ale­bo si môže­te otvo­riť hoto­vý pro­jekt a v ňom rie­šiť rôz­ne zada­nia. Hoto­vé die­la môže­te zdie­ľať. Je tiež mož­né sle­do­vať už vytvo­re­né pro­jek­ty (odpo­rú­čam si pozrieť slneč­nú sústa­vu — Sun a 3D otá­ča­nie noží­kov — 3D kni­ves).

Auto­ri Joce­lyn Lea­vitt a Samant­ha John chcú pri­niesť namies­to nud­ných návo­dov plat­for­mu, kto­rá naučí prog­ra­mo­vať kaž­dé­ho. Ich dru­hou ambí­ci­ou je, aby apli­ká­ciu pou­ží­va­li naj­mä diev­ča­tá, a tak sa pre­lo­mi­la urči­tá bari­é­ra, keď­že v prog­ra­mo­va­ní momen­tál­ne domi­nu­jú muži. Pod­ľa slov tvor­cov, ak by sa nauči­lo prog­ra­mo­vať viac žien, pri­nies­li by do toh­to odvet­via veľa dob­rých zmien a kva­lit­ných ino­vá­cií.

Pár vyjad­re­ní tých, čo apli­ká­ciu vyskú­ša­li:

Moja dcé­ra si vždy mys­le­la, že prog­ra­mo­va­nie je pre chlap­cov, avšak od nain­šta­lo­va­nia Hops­cot­chu tab­let nepus­ti­la z ruky.“
Micha­el, otec 12-roč­nej Erin

Toto je skve­lé prog­ra­mo­va­cie pro­stre­die pre začia­toč­ní­kov, kde si deti už viac nemu­sia lámať hla­vu z prog­ra­mo­va­cie­ho jazy­ka. Už sa neviem doč­kať na ďal­šie.“
Ste­ve Kin­ney, uči­teľ infor­ma­ti­ky

Mám to rada, pre­to­že to je zábav­né, môžem vytvo­riť hoci­čo a potom to pre­hrať ako film.“
Aud­rie, 8 rokov

PS: Slo­vo Hops­cotch je meno hry, v slo­ven­či­ne nazý­va­nej škôl­ka.

litt­le­Bits: Zlož si hrač­ku!

litt­le­Bits je kon­štrukč­ná sada, kto­rá pomá­ha deťom vytvo­riť hrač­ku pod­ľa vlast­nej fan­tá­zie. Jed­not­li­vé čas­ti do seba zapa­da­jú vďa­ka mag­ne­tu. Pospá­ja­ním tých­to čas­tí si uží­va­teľ môže vytvo­riť stroj, kto­rý sa rozs­vie­ti, zabzu­čí ale­bo zatra­sie.

Deti (aj tie dospe­lé) sa tak môžu stať vyná­lez­ca­mi a posta­viť pro­to­ty­py bez nut­nos­ti spáj­ko­va­nia, drô­to­va­nia a bez zna­los­ti prog­ra­mo­va­nia. Kaž­dý kom­po­nent má pred­na­sta­ve­né fun­kcie ako zapínanie/vypínanie ale­bo stmievanie/zosvetlovanie. Napo­je­ním na okru­hy tak spl­nia poža­do­va­né úlo­hy. Fir­ma nedáv­no vytvo­ri­la kom­po­nent, kto­rý sa dá pri­po­jiť k wifi, a tak zvy­šu­je môž­nos­ti využi­tia nástro­ja.

Štar­to­va­cí balí­ček pozos­tá­va z jede­nás­tich kusov a sto­jí 99 dolá­rov. Kaž­dý ďal­ší kom­po­nent sa dá dokú­piť za desať dolá­rov. 

Hlav­ným cie­ľom tvor­cov je uká­zať deťom jed­no­du­chosť výví­ja­nia pro­duk­tov pomo­cou jed­no­du­chých úloh – vytvá­rať stro­je, kto­ré sa rozs­vie­tia, bli­ka­jú, tra­sú sa, točia sa, tla­čia ale­bo bzu­čia. Nasle­du­jú­ce video uka­zu­je, čo všet­ko Litt­le kid doká­že. 

Zdro­je: littlebits.cc, gethopscotch.com, whistleblower-insider.com

Pridať komentár (0)