2014: For­mu­jeme novú gene­rá­ciu

Richard Bednár / 18. apríla 2014 / Tech a inovácie

V rámci série desia­tich star­tu­pov, od kto­rých v roku 2014 oča­ká­vam expo­nen­ciálny rast, som sa roz­ho­dol napí­sať o dvoch det­ských. Sú úplne výni­močné. Vycho­vá­vajú novú gene­rá­ciu star­tu­pis­tov — vzde­la­ných tech­no­lo­gicky aj kre­a­tívne.

Hops­cotch: Naučí prog­ra­mo­vať kaž­dého

Ak ste už ako dieťa túžili prog­ra­mo­vať, ale nikdy ste nepo­ro­zu­meli základ­nej logike kódo­va­nia, Hops­cotch je apli­ká­cia, ktorá vám môže pomôcť. Jej cie­ľom je pro­stred­níc­tvom jed­no­du­chých fun­kcií uká­zať základné prvky prog­ra­mo­va­cích jazy­kov.

Momen­tálne je voľne dostupná beta ver­zia určená deťom vo veku 8 – 12 rokov. Využíva hravú a zábavnú formu v kom­bi­ná­cii s vizu­ál­nymi pod­netmi. Cie­ľom je vytvo­riť záu­jem a pozi­tívny vzťah k prog­ra­mo­va­niu

Po spus­tení apli­ká­cie máte dve mož­nosti — vytvo­riť si vlastný pro­jekt, v kto­rom si vybe­riete posta­vičku a tej pred­de­fi­nu­jete úlohy (oto­čiť sa, nakres­liť čiaru, zväč­šiť sa,…), alebo si môžete otvo­riť hotový pro­jekt a v ňom rie­šiť rôzne zada­nia. Hotové diela môžete zdie­ľať. Je tiež možné sle­do­vať už vytvo­rené pro­jekty (odpo­rú­čam si pozrieť slnečnú sústavu — Sun a 3D otá­ča­nie noží­kov — 3D kni­ves).

Autori Joce­lyn Lea­vitt a Samantha John chcú pri­niesť namiesto nud­ných návo­dov plat­formu, ktorá naučí prog­ra­mo­vať kaž­dého. Ich dru­hou ambí­ciou je, aby apli­ká­ciu pou­ží­vali najmä diev­čatá, a tak sa pre­lo­mila určitá bari­éra, keďže v prog­ra­mo­vaní momen­tálne domi­nujú muži. Podľa slov tvor­cov, ak by sa naučilo prog­ra­mo­vať viac žien, pri­niesli by do tohto odvet­via veľa dob­rých zmien a kva­lit­ných ino­vá­cií.

Pár vyjad­rení tých, čo apli­ká­ciu vyskú­šali:

Moja dcéra si vždy mys­lela, že prog­ra­mo­va­nie je pre chlap­cov, avšak od nain­šta­lo­va­nia Hops­cot­chu tab­let nepus­tila z ruky.“
Michael, otec 12-roč­nej Erin

Toto je skvelé prog­ra­mo­va­cie pro­stre­die pre začia­toč­ní­kov, kde si deti už viac nemu­sia lámať hlavu z prog­ra­mo­va­cieho jazyka. Už sa neviem doč­kať na ďal­šie.“
Steve Kin­ney, uči­teľ infor­ma­tiky

Mám to rada, pre­tože to je zábavné, môžem vytvo­riť hocičo a potom to pre­hrať ako film.“
Aud­rie, 8 rokov

PS: Slovo Hops­cotch je meno hry, v slo­ven­čine nazý­va­nej škôlka.

litt­le­Bits: Zlož si hračku!

litt­le­Bits je kon­štrukčná sada, ktorá pomáha deťom vytvo­riť hračku podľa vlast­nej fan­tá­zie. Jed­not­livé časti do seba zapa­dajú vďaka mag­netu. Pospá­ja­ním týchto častí si uží­va­teľ môže vytvo­riť stroj, ktorý sa rozs­vieti, zabzučí alebo zatra­sie.

Deti (aj tie dospelé) sa tak môžu stať vyná­lez­cami a posta­viť pro­to­typy bez nut­nosti spáj­ko­va­nia, drô­to­va­nia a bez zna­losti prog­ra­mo­va­nia. Každý kom­po­nent má pred­na­sta­vené fun­kcie ako zapínanie/vypínanie alebo stmievanie/zosvetlovanie. Napo­je­ním na okruhy tak spl­nia poža­do­vané úlohy. Firma nedávno vytvo­rila kom­po­nent, ktorý sa dá pri­po­jiť k wifi, a tak zvy­šuje môž­nosti využi­tia nástroja.

Štar­to­vací balí­ček pozos­táva z jede­nás­tich kusov a stojí 99 dolá­rov. Každý ďalší kom­po­nent sa dá dokú­piť za desať dolá­rov. 

Hlav­ným cie­ľom tvor­cov je uká­zať deťom jed­no­du­chosť výví­ja­nia pro­duk­tov pomo­cou jed­no­du­chých úloh – vytvá­rať stroje, ktoré sa rozs­vie­tia, bli­kajú, trasú sa, točia sa, tla­čia alebo bzu­čia. Nasle­du­júce video uka­zuje, čo všetko Little kid dokáže. 

Zdroje: littlebits.cc, gethopscotch.com, whistleblower-insider.com

Pridať komentár (0)