21 a pol zdroja mar­ke­tin­go­vej inšpi­rá­cie

Marek Didák / 29. marca 2015 / Tools a produktivita

Ak si člo­vek chcel udr­žať pre­hľad o naj­nov­ších uda­los­tiach v čase našich rodi­čov, sta­čilo mu čítať noviny, prí­padne si ich pozrieť v tele­ví­zii. Doba sa však radi­kálne zme­nila a keď sa chcete dnes udr­žať na vrchole odvet­via, musíte mať pre­hľad o všet­kých novin­kách. A tie pri­chá­dzajú každý deň, nie­koľko krát denne. V online mar­ke­tingu to platí dvoj­ná­sobne.

Ako mať teda pre­hľad o všet­kých tých news­kách a tech­ni­kách, ktoré fun­gujú?

V tomto článku som zhr­nul 21 blo­gov a online maga­zí­nov, ktoré pra­vi­delne nav­šte­vu­jem. Výber nie je zora­dený podľa dôle­ži­tosti a je vysoko sub­jek­tívny. Ak máte aký­koľ­vek tip, ktorý by ste chceli dopl­niť, hoďte ho do komentu. Rád sa nechám inšpi­ro­vať.

1. Mas­hable

Kto dnes nepozná Mas­hable, asi zaspal dobu. Najvp­lyv­nejší lifes­tyle por­tál venu­júci sa mar­ke­tingu, star­tu­pom, tech novin­kám a všet­kému, čo k tomu patrí. Nie všetky články sú však rele­vantné. Treba preto vybe­rať, ktoré témy majú pri­danú hod­notu a ktoré nie.

2. TechC­runch

Podobne ako v prí­pade Mas­hable, aj TechC­runch pat­rík k sve­tovo naj­zná­mej­ším por­tá­lom. Mini­málne čo sa týka novi­niek zo sveta tech­no­ló­gie a star­tu­pov. TechC­runch sa ale viac drží témy. Preto by som sa v ich porov­naní pri­klo­nil na jeho stranu.

3. Hubs­pot

Blog jed­nej z najús­peš­nej­ších con­tent mar­ke­tin­go­vých firiem súčas­nosti stojí za to. Hubs­pot sa stal v pod­state syno­ny­mom inbound mar­ke­tingu. V jed­not­li­vých člán­koch sa dozviete vše­možné infor­má­cie o online mar­ke­tingu 21. sto­ro­čia. Za povšim­nu­tie stojí aj ich Inbound Mar­ke­ting Aca­demy. Odpo­rú­čam, Hubs­pot je pre mňa inšpi­rá­tor č.1.

4. Buf­fer

Buf­fer je vyni­ka­júci nástroj na mana­ge­ment sociál­nych sietí. To však nie je všetko. Zamest­nanci tejto firmy sú vyni­ka­júci blog­geri, ktorí sa vyznajú do online mar­ke­tingu a preto ich odpo­rú­čam sle­do­vať.

5. Post Plan­ner

Ďalší zo série social media nástro­jov. V pod­state kon­ku­ren­cia Buf­feru, ktorá sa zjavne v mar­ke­tingu vyzná. Pre­svedčte sa sami na ich blogu.

6. Sim­ply Mea­su­red

Na Sim­ply Mea­su­red blog cho­dím síce len z času na čas. Ich e-booky však stoja za to. Okrem toho, že ich vyrá­bajú ako na páse, väč­ši­nou majú aj slušnú pri­danú hod­notu.

7. Stra­té­gie

Prvý slo­ven­ský zástupca. Stra­té­gie z dielne Hos­po­dár­skych Novín sa venujú reklame a mediál­nemu biz­nisu. Ak chcete byť in v slo­ven­skom mar­ke­tingu, občas treba zájsť aj sem.

8. Razor­So­cial

Razor­So­cial je blog social media nad­šenca Iana Cle­a­ryho, ktorý píše zau­jí­mavé, obráz­kami dopl­nené prís­pevky o social media (ako inak) a tech­no­ló­giách.

9. Social Media Exa­mi­ner

Koho zau­jíma social téma, nemal by vyne­chať Social Media Exa­mi­ner. Série blo­gov, videí a pod­cas­tov stoja za pre­čí­ta­nie. Dozviete sa tu horúce novinky, návody či vyjad­re­nia odbor­ní­kov.

10. Social Media Today

Veľmi podobný (nie­len náz­vom) ako Social Media Exa­mi­ner. Náj­dete tu pre­dov­šet­kým návody a prak­tiky, ktoré sa opla­tia vyskú­šať pri social media mar­ke­tingu.

11. Busi­ness 2 Com­mu­nity

Blogy z B2C sa mi neus­tále zobra­zujú na hor­ných prieč­kach vyhľa­dá­va­nia. A keďže goog­lim hlavne digi­tal a con­tent mar­ke­ting, asi vedia, o čom hovo­ria.

12. Lin­ke­dIn Pulse

Ak sa bavíme o kva­lit­ných mar­ke­tin­go­vých zdro­jov člán­kov, nemali by sme zabú­dať na Lin­ke­dIn Pulse. Táto pro­fe­si­onálna sieť nám ponúka naj­nov­šie články z nášho odvet­via. V prí­pade mar­ke­té­rov — z mar­ke­tingu. Ja osobne si tu každý deň pre­čí­tam aspoň jeden člá­nok.

13. Adweek

Bre­a­king news in adver­ti­sing, media and tech­no­logy”, ako o sebe sami píšu. V zásade sa jedná o cel­kom solídnu zmesku novi­niek zo sveta mar­ke­tingu, aj keď “bre­a­king news” je mierne nadne­sené :)

14. Star­ti­tup 

Cha­lani vybu­do­vali por­tál, ktorý stojí za to. Dozviete sa tu všetky novinky týka­júce sa star­tu­pov a tech­no­ló­gií. Dalo by sa pove­dať, že je to taký malý slo­ven­ský TechC­runch :). Klo­búk dolu.

15. eMar­ke­ter

Ak hľa­dáte dáta či insighty z digi­tál­neho sveta, eMar­ke­ter je TO miesto, kde začať (samoz­rejme hneď po Google). Je to stránka doslova pre­špi­ko­vaná čís­lami, fak­tami a ana­lý­zami. Žiadne dohady, len tvrdé dáta.

16. For­bes

For­bes asi nemu­sím pred­sta­vo­vať nikomu. Najús­peš­nejší maga­zín veno­vaný biz­nisu a úspe­chu. V nepo­sled­nom rade ale zabŕda aj do mar­ke­tingu, star­tu­pov, sveta tech­no­ló­gií a pod.

17. Busi­nessInsi­der

Podobne ako pred­chá­dza­júci For­bes, aj BI sa venuje pre­dovšt­kým biz­nisu, ale pojed­náva tiež o star­tu­poch, tech­no­ló­giách, mar­ke­tingu, finan­ciách a vše­mož­ných odvo­de­ných témach.

18. Jon Loomer Digi­tal

Blog Face­book mar­ke­téra pre tých, ktorí to mys­lia vážne. Jon Loomer ide nezvykle do detai­lov. Skúša rôzne pokro­čilé tech­niky a uve­rej­ňuje množ­stvo case stu­dies. Ak ste alebo sa chcete stať Face­book mar­ke­té­rom, tento blog by ste mali čítať denne.

19. Mari Smith

Túto stránku síce nenav­šte­vu­jem skoro vôbec, ale určite odpo­rú­čam Mari fol­lo­wo­vať na sociál­nych sie­ťach. Má čo pove­dať, pre­dov­šet­kým čo sa Face­book mar­ke­tingu týka.

20. AdAge

Náj­dete tu pre­dov­šet­kým novinky zo sveta reklamy a médií. AdAge sa však občasne uchýli k odbo­če­niu od main topic a sem-tam zvykne vypus­tiť aj nejakú tú reak­ciu na sve­tové newsky ako také.

21. Ty Inter­nety

Bra­tia Česi majú sto­per­cen­tne viac zau­jí­ma­vých strá­nok, ale z tých, ktoré nav­šte­vu­jem naozaj pra­vi­delne, vyčnie­vajú Ty inter­nety. Odpo­rú­čam hlavne zhr­nu­tie týždňa v podobe top vira­lov či reklám.

A konečne

21,5. Hype

Malé self promo. V najb­liž­šej dobe chys­táme množ­stvo zau­jí­ma­vých pro­jek­tov, ktoré vám pomôžu s mar­ke­tin­gom a naštar­to­va­ním biz­nisu. Máte sa na čo tešiť.

Verím, že si v tomto zhr­nutí nájdte to naj­zau­jí­ma­vej­šie pre vás. Ak sa vám však nechce štu­do­vať a hľa­dať odpo­veď na otázky ohľa­dom mar­ke­tingu svo­jej firmy, kľudne sa nám ozvite. Radi pri­ví­tame váš tele­fo­nát či e-mail a prej­deme si vaše otázky.

Pridať komentár (0)