21 a pol zdro­ja mar­ke­tin­go­vej inšpi­rá­cie

Marek Didák / 29. marca 2015 / Lifehacking

Ak si člo­vek chcel udr­žať pre­hľad o naj­nov­ších uda­los­tiach v čase našich rodi­čov, sta­či­lo mu čítať novi­ny, prí­pad­ne si ich pozrieť v tele­ví­zii. Doba sa však radi­kál­ne zme­ni­la a keď sa chce­te dnes udr­žať na vrcho­le odvet­via, musí­te mať pre­hľad o všet­kých novin­kách. A tie pri­chá­dza­jú kaž­dý deň, nie­koľ­ko krát den­ne. V onli­ne mar­ke­tin­gu to pla­tí dvoj­ná­sob­ne.

Ako mať teda pre­hľad o všet­kých tých news­kách a tech­ni­kách, kto­ré fun­gu­jú?

V tom­to člán­ku som zhr­nul 21 blo­gov a onli­ne maga­zí­nov, kto­ré pra­vi­del­ne nav­šte­vu­jem. Výber nie je zora­de­ný pod­ľa dôle­ži­tos­ti a je vyso­ko sub­jek­tív­ny. Ak máte aký­koľ­vek tip, kto­rý by ste chce­li dopl­niť, hoď­te ho do komen­tu. Rád sa nechám inšpi­ro­vať.

1. Mas­hab­le

Kto dnes nepoz­ná Mas­hab­le, asi zaspal dobu. Najvp­lyv­nej­ší lifes­ty­le por­tál venu­jú­ci sa mar­ke­tin­gu, star­tu­pom, tech novin­kám a všet­ké­mu, čo k tomu pat­rí. Nie všet­ky člán­ky sú však rele­vant­né. Tre­ba pre­to vybe­rať, kto­ré témy majú pri­da­nú hod­no­tu a kto­ré nie.

2. TechC­runch

Podob­ne ako v prí­pa­de Mas­hab­le, aj TechC­runch pat­rík k sve­to­vo naj­zná­mej­ším por­tá­lom. Mini­mál­ne čo sa týka novi­niek zo sve­ta tech­no­ló­gie a star­tu­pov. TechC­runch sa ale viac drží témy. Pre­to by som sa v ich porov­na­ní pri­klo­nil na jeho stra­nu.

3. Hubs­pot

Blog jed­nej z najús­peš­nej­ších con­tent mar­ke­tin­go­vých firiem súčas­nos­ti sto­jí za to. Hubs­pot sa stal v pod­sta­te syno­ny­mom inbound mar­ke­tin­gu. V jed­not­li­vých člán­koch sa dozvie­te vše­mož­né infor­má­cie o onli­ne mar­ke­tin­gu 21. sto­ro­čia. Za povšim­nu­tie sto­jí aj ich Inbound Mar­ke­ting Aca­de­my. Odpo­rú­čam, Hubs­pot je pre mňa inšpi­rá­tor č.1.

4. Buf­fer

Buf­fer je vyni­ka­jú­ci nástroj na mana­ge­ment sociál­nych sie­tí. To však nie je všet­ko. Zamest­nan­ci tej­to fir­my sú vyni­ka­jú­ci blog­ge­ri, kto­rí sa vyzna­jú do onli­ne mar­ke­tin­gu a pre­to ich odpo­rú­čam sle­do­vať.

5. Post Plan­ner

Ďal­ší zo série social media nástro­jov. V pod­sta­te kon­ku­ren­cia Buf­fe­ru, kto­rá sa zjav­ne v mar­ke­tin­gu vyzná. Pre­svedč­te sa sami na ich blo­gu.

6. Sim­ply Mea­su­red

Na Sim­ply Mea­su­red blog cho­dím síce len z času na čas. Ich e-booky však sto­ja za to. Okrem toho, že ich vyrá­ba­jú ako na páse, väč­ši­nou majú aj sluš­nú pri­da­nú hod­no­tu.

7. Stra­té­gie

Prvý slo­ven­ský zástup­ca. Stra­té­gie z diel­ne Hos­po­dár­skych Novín sa venu­jú rekla­me a mediál­ne­mu biz­ni­su. Ak chce­te byť in v slo­ven­skom mar­ke­tin­gu, občas tre­ba zájsť aj sem.

8. Razor­So­cial

Razor­So­cial je blog social media nad­šen­ca Iana Cle­a­ry­ho, kto­rý píše zau­jí­ma­vé, obráz­ka­mi dopl­ne­né prís­pev­ky o social media (ako inak) a tech­no­ló­giách.

9. Social Media Exa­mi­ner

Koho zau­jí­ma social téma, nemal by vyne­chať Social Media Exa­mi­ner. Série blo­gov, videí a pod­cas­tov sto­ja za pre­čí­ta­nie. Dozvie­te sa tu horú­ce novin­ky, návo­dy či vyjad­re­nia odbor­ní­kov.

10. Social Media Today

Veľ­mi podob­ný (nie­len náz­vom) ako Social Media Exa­mi­ner. Náj­de­te tu pre­dov­šet­kým návo­dy a prak­ti­ky, kto­ré sa opla­tia vyskú­šať pri social media mar­ke­tin­gu.

11. Busi­ness 2 Com­mu­ni­ty

Blo­gy z B2C sa mi neus­tá­le zobra­zu­jú na hor­ných prieč­kach vyhľa­dá­va­nia. A keď­že goog­lim hlav­ne digi­tal a con­tent mar­ke­ting, asi vedia, o čom hovo­ria.

12. Lin­ke­dIn Pul­se

Ak sa baví­me o kva­lit­ných mar­ke­tin­go­vých zdro­jov člán­kov, nema­li by sme zabú­dať na Lin­ke­dIn Pul­se. Táto pro­fe­si­onál­na sieť nám ponú­ka naj­nov­šie člán­ky z náš­ho odvet­via. V prí­pa­de mar­ke­té­rov — z mar­ke­tin­gu. Ja osob­ne si tu kaž­dý deň pre­čí­tam aspoň jeden člá­nok.

13. Adwe­ek

Bre­a­king news in adver­ti­sing, media and tech­no­lo­gy”, ako o sebe sami píšu. V zása­de sa jed­ná o cel­kom solíd­nu zmes­ku novi­niek zo sve­ta mar­ke­tin­gu, aj keď “bre­a­king news” je mier­ne nad­ne­se­né :)

14. Star­ti­tup 

Cha­la­ni vybu­do­va­li por­tál, kto­rý sto­jí za to. Dozvie­te sa tu všet­ky novin­ky týka­jú­ce sa star­tu­pov a tech­no­ló­gií. Dalo by sa pove­dať, že je to taký malý slo­ven­ský TechC­runch :). Klo­búk dolu.

15. eMar­ke­ter

Ak hľa­dá­te dáta či insigh­ty z digi­tál­ne­ho sve­ta, eMar­ke­ter je TO mies­to, kde začať (samoz­rej­me hneď po Goog­le). Je to strán­ka doslo­va pre­špi­ko­va­ná čís­la­mi, fak­ta­mi a ana­lý­za­mi. Žiad­ne doha­dy, len tvr­dé dáta.

16. For­bes

For­bes asi nemu­sím pred­sta­vo­vať niko­mu. Najús­peš­nej­ší maga­zín veno­va­ný biz­ni­su a úspe­chu. V nepo­sled­nom rade ale zabŕda aj do mar­ke­tin­gu, star­tu­pov, sve­ta tech­no­ló­gií a pod.

17. Busi­nessInsi­der

Podob­ne ako pred­chá­dza­jú­ci For­bes, aj BI sa venu­je pre­dovšt­kým biz­ni­su, ale pojed­ná­va tiež o star­tu­poch, tech­no­ló­giách, mar­ke­tin­gu, finan­ciách a vše­mož­ných odvo­de­ných témach.

18. Jon Loomer Digi­tal

Blog Face­bo­ok mar­ke­té­ra pre tých, kto­rí to mys­lia váž­ne. Jon Loomer ide nezvyk­le do detai­lov. Skú­ša rôz­ne pokro­či­lé tech­ni­ky a uve­rej­ňu­je množ­stvo case stu­dies. Ak ste ale­bo sa chce­te stať Face­bo­ok mar­ke­té­rom, ten­to blog by ste mali čítať den­ne.

19. Mari Smith

Túto strán­ku síce nenav­šte­vu­jem sko­ro vôbec, ale urči­te odpo­rú­čam Mari fol­lo­wo­vať na sociál­nych sie­ťach. Má čo pove­dať, pre­dov­šet­kým čo sa Face­bo­ok mar­ke­tin­gu týka.

20. AdA­ge

Náj­de­te tu pre­dov­šet­kým novin­ky zo sve­ta rekla­my a médií. AdA­ge sa však občas­ne uchý­li k odbo­če­niu od main topic a sem-tam zvyk­ne vypus­tiť aj neja­kú tú reak­ciu na sve­to­vé news­ky ako také.

21. Ty Inter­ne­ty

Bra­tia Česi majú sto­per­cen­tne viac zau­jí­ma­vých strá­nok, ale z tých, kto­ré nav­šte­vu­jem naozaj pra­vi­del­ne, vyčnie­va­jú Ty inter­ne­ty. Odpo­rú­čam hlav­ne zhr­nu­tie týžd­ňa v podo­be top vira­lov či reklám.

A koneč­ne

21,5. Hype

Malé self pro­mo. V najb­liž­šej dobe chys­tá­me množ­stvo zau­jí­ma­vých pro­jek­tov, kto­ré vám pomô­žu s mar­ke­tin­gom a naštar­to­va­ním biz­ni­su. Máte sa na čo tešiť.

Verím, že si v tom­to zhr­nu­tí nájd­te to naj­zau­jí­ma­vej­šie pre vás. Ak sa vám však nech­ce štu­do­vať a hľa­dať odpo­veď na otáz­ky ohľa­dom mar­ke­tin­gu svo­jej fir­my, kľud­ne sa nám ozvi­te. Radi pri­ví­ta­me váš tele­fo­nát či e-mail a prej­de­me si vaše otáz­ky.

Pridať komentár (0)