21 SEO copy­wri­ting tipov ako návod na zvý­še­nie náv­štev­nosti stránky

Anton Zaujec - Sketcher.sk / 13. júna 2015 / Tools a produktivita

Isto mi dáte za pravdu ak poviem, že napí­sať text alebo člá­nok, ktorý ľudí zaujme a záro­veň dosiah­nuť výrobné umiest­ne­nie vo vyhľa­dá­vači je sku­točné ume­nie. A teraz si pred­stavte, aké by bolo mať presný návod na to, ako to dosiah­nuť.

Aké prob­lémy by vám takýto návod vyrie­šil?

 • Na stránke by ste mali vždy dosta­tok náv­štev­nosti
 • Vždy by bol dosta­tok kli­en­tov, ktorí by kupo­vali vaše pro­dukty a služby
 • Vaše trá­pe­nia s tým, že google váš web „nemá rád“ by boli navždy preč

Dávam vám preto týchto 21 tipov, ktoré ak budete pou­ží­vať, zato­čia s náv­štev­nos­ťou vášho webu. A vyto­čia ju do vyš­ších čísel.

Sú posta­vené na prin­cí­poch SEO opti­ma­li­zá­cie a copy­wri­tingu. Ak ich spo­jíte, dosta­nete do rúk úžasný nástroj, ktorý má schop­nosť robiť obrov­ské zmeny.

Ale dosť bolo reči­čiek. Poďme na to!

1. Už nikdy viac sa nepý­tajte: Aká má byť hus­tota kľú­čo­vých slov?

Hus­tota kľú­čo­vých slov je indi­ká­tor, na ktorý v tomto momente zabud­nite. V minu­losti možno pla­tilo, že správne zop­ti­ma­li­zo­vaná stránka mala mať tieto slová zastú­pené v urči­tej hod­note.

A dnesDnes už nie je žiadny náznak toho, že by takýto fak­tor sám o sebe naozaj vplý­val na umiest­ne­nia.

Ak sa to práve hodí, pou­žite kľú­čové slovo, ak sa to nehodí, nepchajte ho tam. Vyhľa­dá­vač bude vedieť o čom hovo­ríte aj podľa iných dôle­ži­tých indi­ká­to­rov.

2. Píšete pre ľudí, opti­ma­li­zu­jete pre vyhľa­dá­vač.

Odmys­lite si teraz to, že nejaký Google exis­tuje. Napí­sali by ste text sku­točne tak, aj v takomto prí­pade?

Váš web má slú­žiť jeho pou­ží­va­te­ľom, nie vir­tu­ál­nym robo­tom. Ak budú vaše­texty napí­sané správne pre ľudí, budú sa páčiť aj vyhľa­dá­va­čom. Nikto nechce čítať texty pre­pchaté SEOm. Dokonca ani sám Google!

Ak text nekon­ver­tuje, nie je dôvod na to, aby bol dobre hod­no­tený. Sústreďte sa preto v prvom rade na člo­veka. Vyhľa­dá­va­čom zane­chá­vajte len neba­dané správy medzi riad­kami.

3. Vyhráte to s LSI.

LSI je fak­tor, ktorý zohráva čoraz dôle­ži­tej­šiu úlohu.

O čo ide?

LSI = Latent Seman­tic Inde­xing.

A o čo ide po slo­ven­sky?

Pou­ži­tie podob­ných výra­zov, syno­ným, rôz­nych súvi­sia­cich slov, gra­ma­tic­kých variá­cií.

Je to teda vyni­ka­júca cesta ako pou­žiť a záro­veň nepou­žiť potrebné kľú­čové slová. Využite rôzne ich variá­cie a dopl­ňu­júce výrazy.

Prí­klad:

Hľa­dáte slovo gla­diá­tor.

Čo hľa­dáte?

Film s Rus­sel­lom Cro­wom? Sta­ro­ve­kých bojov­ní­kov? Slo­ven­skú hudobnú kapelu?

Pove­dzte to vo vašom texte. Vyhľa­dá­vače potom môžu ponú­kať rele­van­tnej­šie výsledky. A rele­van­tnej­šie výsledky pre vás zna­me­najú lep­šiu pre­kli­ko­vosť, lepší exit a bounce rate (odchody náv­štev­ní­kov, ďal­šie pre­kliky na webe).

4. Je dlhší člá­nok lepší člá­nok?

Nie vždy.

Ak je to ale možné, píšte dlh­šie texty.

Vždy sa zame­rajte na hod­notu, ktorú do neho ukry­jete. Ak nemáte o čom písať, rad­šej to zby­točne nena­ťa­hujte. Mali by ste ale vedieť, že prie­merné prvé pozí­cie majú okolo 2000 slov. A to nie je naj­me­nej.

Roz­sah tohto článku je naprí­klad tak­mer 2800 slov. Píšem ale niečo len preto, aby som text nafu­ko­val?

Nie.

Dávam sem len to, čo pre vás môže mať pri­danú hod­notu. A roz­siah­lej­šie texty ju zväčša majú. Môžete prob­le­ma­tiku lep­šie rozo­brať, ísť do hĺbky, pove­dať všetky dôle­žité infor­má­cie. Google hod­notí aj čas strá­vený pou­ží­va­te­ľom na stránke. A dlhší, kva­litný text, ho samoz­rejme zvy­šuje.

5. Titu­lok – kráľ číslo 1

Titu­lok, alebo aj tag title, je stále jed­ným z naje­fek­tív­nej­ších SEO uka­zo­va­te­ľov. Je jed­ným z mála láka­diel, ktoré reálne ovplyv­ňujú ľudí pri roz­ho­do­vaní či klik­núť, alebo nek­lik­núť na vašu stránku.

titulok-webstranky

Preto ho roz­hodne treba mať správne zosta­vený.

To zna­mená:

Vo výsled­koch sa zobrazí len prvých 50 – 60 zna­kov title tagu. To čo je ďalej už ľudia neuvi­dia a preto to ani neovp­lyvní ich roz­ho­do­va­nie.

Pou­žite kľú­čové slovo. Ako sa sprá­vate, keď vo výsled­koch vyhľa­dá­va­nia uvi­díte to slovo ktoré ste práve hľa­dali?

Správne. Ihneď vás upúta.

O to viac, čím bliž­šie sa v title tagu pri­blí­žite hľa­da­nému výrazu.

Mys­lite aj na copy­wri­ting. Titu­lok by mal byť funkčný a na prvý pohľad zau­jí­mavý. Nebojte sa inšpi­ro­vať vzormi, ktoré ste nie­kde videli. Je dosť veľká šanca že to, čo zau­jalo vás, zaujme aj iných. Moti­vujte ľudí, aby sa túžili dozve­dieť o tom, čo pre nich máte.

6. Meta popis – kráľ číslo 2

Druhá z vychy­tá­vok, ktoré sa zobra­zujú pou­ží­va­te­ľom.

Pre tých čo by neve­deli…

meta-popis-webstranky

Meta popis (meta desc­rip­tion) je krátky úry­vok, ktorý môžete vidieť pod práve spo­mí­na­ným titul­kom. Pla­tia pre neho veľmi podobné zásady.

Aké sú to?

Zobra­zuje sa pri­bližne 150 až 160 zna­kov. Preto znovu … čo bude nad rámec, to nikto neuvidí. Preto sú vám dlh­šie meta popisy zby­točné.

Pou­žite kľú­čové slová, sú zvý­raz­ňo­vané! Ak ste si to dote­raz neuve­do­mili, skúste si to. Vyhľa­dajte si ľubo­voľný výraz a pozrite sa, čo je hrub­ším pís­mom.

Zau­jí­mavé však?

Ak ho nemáte, google si dosadí, čo sa mu zapáči. A to môže byť cel­kom pekný bor­del…

Ak je tento tag prázdny, je na jeho miesto dosa­dený nejaký text zo stránky. A je len na vyhľa­dá­vači, čo sa roz­hodne dosa­diť. Zväčša to ale nebude to, čo by vám zaru­čilo ide­álny záu­jem poten­ciál­neho náv­štev­níka.

A znovu – mys­lite na copy­wri­tera vo vás. Meta popis má roz­ší­riť to, čo ste nestihli pove­dať v titulku. Ide­álne na vzbu­de­nie ešte väč­šieho záujmu.

7. Nad­pis a pod­nad­pisy slú­žia všet­kým.

Čo všetci vieme je že:

Nad­pisy sú SUPER dô-le-ži-té!

Čo mnohí neve­dia a zaned­bá­vajú je:

Rov­naká dô-le-ži-tosť pod­nad­pi­sov!

Pre nad­pis článku či textu, a tiež jeho pod­nad­pisy, pla­tia podobné pra­vidlá ako pre titu­lok. S výnim­kou dĺžky. Tá môže byť ľubo­voľná.

Nad­pis je hlavný MAG­NET na pozor­nosť. Často závisí len od neho, či si ľudia člá­nok s nad­še­ním pre­čí­tajú, alebo upadne navždy do zabud­nu­tia. Urobte nad­pi­sov viac, neskôr vyberte ten naj­lepší.

Pod­nad­pisy majú via­cero čias­tko­vých fun­kcií.

Sú to tieto:

 • Podobne ako nad­pis, pri­ťa­hujú pozor­nosť. Ak naprí­klad sklame nie­ktorá časť textu a čita­teľ začne scro­lo­vať, môže pri pod­nad­pise znovu zastať a sad­núť ako mucha na lep.
 • Optické pre­ru­še­nie textu – rozo­be­rieme si v ďal­šom bode.
 • Odde­le­nie téma­tic­kých častí pod­stránky.

Štruk­tú­ro­vané čle­ne­nie textu, ktoré je dôle­žité z hľa­diska opti­ma­li­zá­cie.

Samoz­rej­mos­ťou by malo byť pou­ži­tie správ­neho ozna­če­nia v samot­nom kóde stránky. Áno, mám na mysli ozna­če­nie tagmi h1, h2, h3…

8. Odstavce a čle­ne­nie textu

Pozrite sa na tento obrá­zok.

Ktorú časť by ste si pre­čí­tali rad­šej?

odstavce

Pre väč­šinu z nás to bude práve časť B.

Kým dlh­šie články vyhrá­vajú nad krat­šími, pri dlhých odstav­coch to platí naopak

Text, ktorý je naplá­caný v jed­nom kuse, sa nám číta ťažko a vie nás unu­diť k smrti.

Pou­ží­vajte krátke bloky textu. Kľudne po 2 až 5 vetách začnite s novým odstav­com. V súvis­lých blo­koch textu sa stráca naša pozor­nosť. Už na prvý pohľad vyze­rajú stra­ši­delne.

Pred­stavte si, že prí­dete na stránku, kde nebude nič, ale sku­točne nič iné len súvislý text. Mohlo by tam byť písané aj to, kde je ukrytý svätý grál, aj tak sa na to vykaš­lete.

9. Dajte si tú námahu s obráz­kami

Staré známe:

Lep­šie raz vidieť, ako sto krát počuť.

Obrázky dajú vášmu textu šťavu, ktorú slo­vami len ťažko nahra­díte.

Ako by ste naprí­klad popí­sali tento obrá­zok? Stručne, tak aby ste vystihli plnú pod­statu danej chvíle…

copywriting_obrazky

Okrem toho znovu slú­žia na udr­ža­nie bde­lej pozor­nosti pri čítaní a obo­ha­te­nie cel­ko­vého zážitku.

Ak viete, ponúk­nite gra­fiku, názorné ukážky, čokoľ­vek repre­zen­ta­tívne.

O úvod­nom obrázku sa rad­šej ani nezmie­nim. Jeho vyne­cha­nie je kolo­sál­nou chy­bou.

Obrá­zok je tak­tiež možné opti­ma­li­zo­vať. Pre SEO je naj­dô­le­ži­tejší jeho alt tag. Ten by mal obsa­ho­vať jeho výstižný krátky popis. Vyhľa­dá­vač totiž obrázku inak nepo­ro­zu­mie. Dob­rou tak­ti­kou je zahr­núť do alt tagu kľú­čové slovo.

10. Typo­gra­fia – ako pou­žiť písmo

Preč sú tie časy, keď jedi­nou veľ­kos­ťou písma bolo font-size:12px.

Pri tejto veľ­kosti písma a men­šej, sa texty doká­zali neuve­ri­teľne zlie­vať a na to, aby ste udr­žali nie­koho pozor­nosť ste museli byť copy­wri­ter „numero uno“.

Pou­ží­vajte preto väč­šiu, ľah­šie čita­teľnú veľ­kosť písma. Ľudia si na ňu už zvykli a ak by nebola efek­tív­nej­šia, pou­ží­vať by sa neza­čala.

Pou­ží­vajte pre­hľadné fonty.

Ozdobné, rukou písané písmo je možno pekné na sva­dob­nom ozná­mení, no pri súvis­lom texte je kata­stro­fou.

Tak­tiež nes­trie­dajte veľa dru­hov písma. Buď náj­dite jedno, ktoré sa vám hodí všade, alebo strie­dajte dve. Jedno na nad­pisy a iné pre text.

11. Long tail kľú­čové slová

Pre­dov­šet­kým ak ste na webe krátko, odpo­rú­čam vám zame­rať sa viac na long tail.

O čo ide?

Sú to rôzne výrazy, ktoré súvi­sia s vašimi hlav­nými témami. Roz­ši­rujú ich.

Ak by som naprí­klad chcel opti­ma­li­zo­vať pre výraz SEO, ale viem, že ma to bude stáť veľa času zdro­jov a úsi­lia, môžem sa rad­šej uspo­ko­jiť s long tail výra­zomSEO opti­ma­li­zá­cia návod, alebo návod na SEO.

Prečo to uro­biť?

Dôvo­dov je viac … a nad­vä­zujú na seba:

 • Men­šia kon­ku­ren­cia na tieto výrazy
 • Kratší čas na dosia­hnu­tie lep­šej pozí­cie
 • Menej potreb­ných zdro­jov

Cel­ková náv­štev­nosť ktorú vo výsledku dosiah­nem bude síce men­šia, no v koneč­nom dôsledku pri­ve­die len tých ľudí, ktorý tento návod naozaj hľa­dajú a zau­jíma ich.

Preto u mňa strá­via viac času, pozrú viac strá­nok atď. atď. … ;).

12. Lep­šie zapo­je­nie na sociál­nych sie­ťach, správna pre­zen­tá­cia

Len mať pri článku sociálne tla­čítka nestačí. Tie sú dnes všade kam sa pozriete.

Na to, aby ich nie­kto „stlá­čal“ musíte mu dať jednu vec.

Hod­notu.

Hod­notu, ktorú získa z vášho prís­pevku. Hod­notu, ktorú bude môcť prak­ticky využiť. Hod­notu, ktorú mu zatiaľ nikto iný nedal.

Až potom vás plný nad­še­nia budú odpo­rú­čať aj svo­jim zná­mym.

Tak­tiež pop­re­mýš­ľajte, kde všade by ste mohli posu­núť váš obsah.

Môžete totiž vytvo­riť geniálny člá­nok, no ak sa nedos­tane k ľuďom, je to ako by ste hrali finále ligy maj­strov pred prázd­nym šta­di­ó­nom a bez kamier. Vy viete, že váš obsah je skvelý, no ak ho nikto neuvidí, je vám na nič.

Poroz­mýš­ľajte preto, koho kaž­dého by váš člá­nok mohol zau­jať. Kto z vašich zná­mych by ho mohol posu­núť ďalej. Či poznáte nie­koho mien­kot­vor­ného vo svo­jom okolí, kto by vás mohol posu­núť vpred. Nie­koho, kto má blízko k vašej téme.

Poroz­mýš­ľajte nad akým­koľ­vek člo­ve­kom a kaná­lom, cez ktorý sa viete dostať k väč­šiemu pub­liku.

13. Dajte odpo­vede na otázky

Ak sa vo svo­jom obore pohy­bu­jete dosta­točne dlho, určite ste si všimli, že ľudí, ktorí k nemu nemajú tak blízko, spája jedna vec:

Stále dokola tie isté otázky.

Áno viem, nie­kedy to vie byť otravné. Poviem vám ale malé tajom­stvo, po kto­rom budete chcieť počuť hro­madu takýchto otá­zok.

Pri­pra­vený?

To čo sa ľudia pýtajú vás, sa čoraz väčší počet pýta aj vyhľa­dá­va­čov!

otazky-vo-vyhladavaci

A po všet­kých bodoch, ktoré ste si pre­čí­tali, vám musí byť jasné, ako to využiť vo svoj pros­pech.

Presne tak.

Majte tieto otázky a odpo­vede na svo­jom webe.

A najb­liž­šie, keď sa nie­kto spýta „prečo slnko svieti“, mu vy ponúk­nete kva­li­fi­ko­vanú odpo­veď v zmysle: „No to je preto, lebo na ňom pre­bie­hajú ter­mo­nuk­le­árne reak­cie, jasné?“

Samoz­rejme v tomto prí­pade pou­ži­jete odbor­nej­šiu a hlavne roz­siah­lej­šiu formu :).

14. Sľuby treba plniť

Nie len pri copy­wri­tingu, ale pri písaní vše­obecne, treba dodr­žia­vať jednu zásadnú vec:

Hovo­riť pravdu.

Bez toho by som vám mohol dať aké­koľ­vek uni­kátne tipy, aj tak by ste neus­peli. Ak totiž v nad­pi­soch posľu­bu­jete hory doly, ale rea­lita bude iná, môžete počí­tať s jedi­ným.

Frus­trá­ciou kaž­dého, kto sa nechá nachy­tať.

A vy nech­cete, aby si vás pamä­tali ako kla­má­rov, či?

Preto sa ubráňte ten­den­cii pou­ží­vať silné slová, ak ich nemô­žete spl­niť. Bude vás to k nim vše­možne lákať, hlavne pri vymýš­ľaní nad­pi­sov, úvo­dov a podobne.

Super­la­tívy ako naj­lepší, najk­rajší a naj­lac­nejší sa síce pekne počú­vajú, no zväčša sú ďaleko od pravdy. Vyz­dvih­nite rad­šej iné uni­kátne vlast­nosti. Také, za ktoré sa viete posta­viť. Ktoré sku­točne NAJ sú.

15. Pre­po­ži­čajme si slovo UNI­KÁTNY z pred­chá­dza­jú­ceho tipu

Tieto riadky čítate z via­ce­rých dôvo­dov a jed­ným z nich je tento:

Chcete pre­zen­to­vať niečo, čo je iné, niečo čo je dobré, niečo čo je svo­jím spô­so­bom uni­kátne.

Áno. Pre­tože každý z nás je uni­kátny!

Nie je firma ako firma. Nie je eshop ako eshop. Nie je kve­ti­nár­stvo ako kve­ti­nár­stvo.

…len to často zabú­dame vyz­dvi­hnúť.

A uni­kátny obsah je to, čo google miluje. Preto s rados­ťou zdô­raz­ňujte roz­diely. Pou­ka­zujte na detaily v kto­rých ste iný. Píšte ori­gi­nálne texty, aké nikto na webe nemá. Ak sa viete odlí­šiť, odlíši vás aj vyhľa­dá­vač.

A ten kto je uni­kátny, má veľký náskok pred tými, ktorí sa opi­čia po iných.

16. Fresh and trendy

Ak je niečo, čo má väč­šiu silu ako uni­kát­nosť, je to práve toto:

Čerstvosť a tren­do­vosť.

Sta­tic­kým strán­kam bez čerstvého obsahu pomaly odzváňa.

Nový obsah je indi­ká­to­rom toho, že váš web žije. Pri­bú­dajú nové pod­stránky, nové texty, odkazy a tak ďalej.

A aj keď vaši pou­ží­va­te­lia tieto zmeny nesle­dujú neus­tále, je tu nie­kto, kto sa stále díva. Veď vy viete kto… A tento dotyčný chce vedieť všetko. Chce vedieť o kaž­dej zmene. O kaž­dej novej stránke, o kaž­dom novom riadku. Je to totiž jeho úlo­hou – vedieť všetko.

A preto, ak často meníte alebo pri­dá­vate obsah, sle­duje vás pozor­nej­šie. Nav­šte­vuje vaše stránky stále čas­tej­šie a ak dodr­žia­vate aspoň nie­ktoré už spo­mí­nané body, dáva vám lep­šie hod­no­te­nie.

Ak k tomu navyše pri­dáte témy, ktoré sú aktu­álne v kurze, môžu sa diať zázraky. Zmie­nite sa o nie­čom, čo je aktu­ál­nym tren­dom vyhľa­dá­va­nia a môžete dostať bonus, ktorý prí­jemne prek­vapí. Jeho úči­nok síce nie je trvalý, no tá extra náv­štev­nosť môže stáť za námahu.

Pozor:

Tren­dové témy využí­vajte len v prí­pade, ak sku­točne pasujú ku zvyšku vašej stránky. Alebo ich viete zakom­po­no­vať cel­kom ply­nule a k veci.

Písať o odo­vzdá­vaní oska­rov na stránke s naj­nov­šou módou bez oči­vid­ných súvis­lostí nebude dobré rie­še­nie. Iné by bolo, ak by ste zhod­no­tili kto v čom pri­šiel, kto sa ako páčil a kto to s oble­če­ním totálne pre­stre­lil. V tom prí­pade ste pocho­pili prin­cíp využi­tia tren­do­vých tém…

17. PRÁSK!

Srdce mi pod­sko­čilo.

Kde sa vzal ten výbuch? A kde všetci zmizli?

Snáď to nebol zase ten šia­lený sused, s tou jeho sta­rou, hrdza­vou hara­bur­dou…, už minule sa na neho sťa­žo­vala celá naša ulica.

Kam som to zablú­dil?“, pýtate sa.

Len som si na chvíľu odbe­hol z rutiny týchto riad­kov, aby ste mi neušli od obra­zovky.

Chcem totiž pou­ká­zať na to, aby ste udr­žia­vali pozor­nosť čita­te­ľov. Za každú cenu! Usaďte ich do sedadla a nepus­tite, kým nebudú tam, kde chcete aby boli. Z pred­chá­dza­jú­cich bodov k tomu slú­žia tak­mer všetky tipy.

Skúste aj tieto:

 • Citá­cie, ktoré sú gra­ficky výraz­nej­šie ako zvy­šok textu.
 • Rôzne dopl­n­kové info – tak­tiež gra­ficky zvý­raz­nené.
 • Ľubo­voľné vlastné pútače a odde­ľo­vače. Vymys­lite si vlastný prin­cíp odde­le­nia. Môže ním byť gra­fika, ikony. Vlastne čokoľ­vek.

A prečo sa na suseda všetci sťa­žo­vali? Pre­tože na seba pri­veľmi pútal pozor­nosť…

18. Nepre­op­ti­ma­li­zujte

Aj pri tých naj­čis­tej­ších úmys­loch sa nie­kedy stáva, že to skrátka pre­že­nieme.

Nesnažte sa vyhľa­dá­va­nie zma­ni­pu­lo­vať. Vždy mys­lite na to, čo sme si už vra­veli – píšete pre ľudí. Ak oni nebudú mať záu­jem o to čo ponú­kate, nebude ho mať nikto.

V prí­pade že upra­vu­jete krátke časti, jed­not­livé vety, pod­nad­pisy, vždy majte na pamäti svoj hlavný cieľ.

Ústredná myš­lienka a správa ktorú chcete odo­vzdať svetu, musí stáť na prvom mieste. Nene­chajte ju zanik­núť len preto, aby ste uko­jili svoju túžbu po dostatku kľú­čo­vých slov.

Ak chcete lep­šie výsledky, skúste sa zamys­lieť nad tým, prečo ľudia nere­zo­nujú s vašou hlav­nou mes­sage. Zabud­nite pri­tom chvíľu na všetko, čo ste kedy počuli o SEO.

19. Dajte nie­komu pre­čí­tať váš výtvor skôr ako ho zve­rej­níte

Sme tvory omylné. A ani tex­tové edi­tory nečí­tajú myš­lienky.

Skon­tro­lu­jete si všetko aj 5–krát, aj tak vám pár pre­kle­pov unikne. Mohli ste mať z dik­tá­tov jed­notky celú základnú školu, aj tak vás nejaké to i-ý zradí.

Po napí­saní textu sa stá­vame na vlastné chyby slepí. Ske­nu­jete text, pre­tože ho už poznáte tak­mer naspa­mäť a chy­bičky zostá­vajú pred vašim zra­kom ukryté.

Určite sa vo vašom okolí nájde nie­kto, na koho sa môžete v tomto smere spo­ľa­hnúť.

Nepo­náh­ľajte sa.

Ak môžete, doprajte si tento luxus. Pop­roste dotyč­ného, aby vám pove­dal aj svoj cel­kový názor. Pocho­pil tomu? Nie je to celé zby­točne kom­pli­ko­vané? Sú vety zro­zu­mi­teľné?

20. Kva­lita

Teraz poďme s prav­dou von:

Koľko času venu­jete písa­niu tex­tov a člán­kov?

Nie vážne. Koľko?

Je to pre vás len nutné zlo, pre­tože viete, že webu uro­bia dobre, alebo dávate zo seba všetko a chá­pete silu, ktorá je v nich ukrytá?

Ak je to prvá mož­nosť, zamys­lite sa nad tým, či to má naozaj zmy­sel. Či neviete svoju ener­giu sústre­diť na iné miesto, kde ste dobrý, kde vás to baví a kde vidíte výsledky.

A na tvorbu tex­tov si rad­šej náj­dite nie­koho, kto to bude robiť s chu­ťou a odhod­la­ním. Prí­padne si naj­mite copy­wri­tera.

Áno, obe mož­nosti vás budú stáť pár eur navyše, no efekt toho, keď sa niečo robí nasilu a keď to ide od srdca, je nepo­rov­na­teľný.

21. A pre tých kto­rým tvorba tex­tov chutí – pomá­hajte si ťahá­kom

Spíšte si tie naj­lep­šie veci, ktoré máte vy, alebo kto­koľ­vek iný ove­rené.

Majte ich po ruke a pou­žite, keď začnete tvo­riť.

A začnite s vašim ťahá­kom práve teraz.

Pri­pra­vil som vám skrá­tenú 11 bodovú formu týchto tipov v prak­tic­kom obrázku.

Ten si vytlačte a dajte na vidi­teľné miesto.

Pou­ží­vajte ho vždy, keď sa vaše prsty roz­behnú po klá­ves­nici.

Tieto tipy pre SEO copy­wri­ting si stiah­nete pod člán­kom tu.

P.S.: Máte tam aj druhú formu, ako tapetu pre váš PC. Za pri­pra­venú fotku si dopl­ňte svoje obľú­bené poza­die a je to.

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)