$225.000 za legálne hack­nu­tie inter­ne­to­vého pre­hlia­dača

Tomáš Kahn / 22. marec 2015 / Tools a produktivita

Vo Van­cou­veri sa konala súťaž Pwn2own, ktorá je známa tým, že sa dá na nej cel­kom slušne zaro­biť. Ide o legálne hac­ko­va­nie bežne pou­ží­va­ného soft­waru, ako sú inter­ne­tové pre­hlia­dače či Adobe Flash.

Tento rok sa na súťaži obja­vilo cel­kovo 21 bugov (chýb), ktoré boli odme­nené spolu vo výške skoro pól mili­óna dolá­rov. Najús­peš­nej­ším hac­ke­rom sa tento rok stal Jun­gHoon Lee, ktorý obja­vil až 3 bugy a zaro­bil si tak dokopy až 225.000 dolá­rov. Poda­rilo sa mu nájsť chyby v inter­ne­to­vých pre­hlia­da­čoch Inter­net Explo­rer, Chrome a Safari. Naj­väč­šiu hod­notu mal bug v Chrome, ktorý mu zaro­bil až 110.000 dolá­rov. Jed­nalo sa o dosť závažnú chybu, kedy Lee obja­vil medzeru, pomo­cou kto­rej sa dá zne­užiť prí­stup do sys­tému.

Súťaž Pwn2own naberá na popu­la­rite či už medzi spo­loč­nos­ťami alebo aj medzi samot­nými hac­kermi, ktorí môžu takto legálne hac­ko­vať a ove­ro­vať bez­peč­nosť naj­zná­mej­ších soft­wa­rov.

zdroj: The­Verge

Pridať komentár (0)