25 výro­kov, kto­ré nakop­nú pod­ni­ka­teľ­ské­ho ducha

Dominika Kováčová / 14. marca 2016 / Business

Ak aj ty pod­ni­káš, tak vieš, že je to ako jaz­da na hor­skej drá­he, po kaž­dom vzle­te ťa stih­ne pád, neus­tá­le sa strie­da šťas­tie so zúfals­tvom. Nie­ke­dy ti však môže krát­ka rada či múd­rosť bri­lant­nej osob­nos­ti pomôcť naštar­to­vať ťa, ak si sa oci­tol na ďal­šej ťaž­kej ces­te sve­tom pod­ni­ka­nia.

Pre­čí­taj si tých­to 25 citá­cií, kto­ré by mali visieť zará­mo­va­ne na ste­ne v tvo­jej kan­ce­lá­rii. Podel sa o tie­to vety so svo­ji­mi kole­ga­mi, pria­teľ­mi, či rodi­nou, zdie­ľaj ich na sociál­nych sie­ťach, pre­to­že nikdy nevieš, kto prá­ve potre­bu­je inšpi­rá­ciu. Pomo­cou tých­to výro­kov nakop­neš svoj deň k lep­šie­mu a moti­vu­ješ sa k úspe­chu.

 1. Vyber si prá­cu, kto­rú milu­ješ a nebu­deš pra­co­vať ani jeden deň v živo­te.“ -Con­fu­cius
 1. Ak budeš roz­mýš­ľať o čom­koľ­vek, tak mys­li vo veľ­kom.“ -Donald Trump
 1. Pod­ni­ka­nie je žiť pár rokov živo­ta mimo svoj­ho kom­for­tu, aby ste moh­li strá­viť zvy­šok svoj­ho živo­ta, ako väč­ši­na ľudí nemô­že. “ — štu­dent War­re­na G. Tra­cy­ho 
 1. Líder je nie­kto, kto pozná ces­tu, nasle­du­je ju a vedie po nej. “ - John C. Maxwell

foto: forbes.com

 1. Čokoľ­vek, čo si doká­že ľud­ská myseľ pred­sta­viť a čomu doká­že uve­riť, to môže aj dosiah­nuť.- Napo­le­on Hill 
 1. Nezly­hal som. Len som našiel 10 000 spô­so­bov, kto­ré nefun­gu­jú. - Tho­mas Edi­son
 1. Je úpl­ne v poriad­ku osla­vo­vať úspech, no ešte dôle­ži­tej­šie je veno­vať pozor­nosť ponau­če­niu sa z neús­pe­chu. – Bill Gates 
 1. Drž­te sa ďalej od ľudí, kto­rí sa sna­žia zní­žiť vaše ambí­cie. Malí ľudia to budú robiť vždy, ale tí veľ­kí vám dajú pocí­tiť, že sa tiež sta­ne­te veľ­ký­mi. — Mark Twain

foto: thestar.com

 1. Úlo­hou líd­ra je vytvá­rať viac líd­rov, nie viac nasle­do­va­te­ľov. — Ralph Nader
 1. Ak ešte nevie­te robiť veľ­ké veci, rob­te malé veci s veľ­kým úsi­lím.“ — Napo­le­on Hill 
 1. Génius je 1% inšpi­rá­cie a 99% potu.“ — Tho­mas Edi­son
 1. Úspech je cho­de­nie od jed­né­ho zly­ha­nia ku dru­hé­mu, bez stra­ty opti­miz­mu a entu­ziaz­mu.“ – Wins­ton Chur­chill

foto: concretecakes.com

 1. Čo nikdy neza­ča­lo, nikdy nebu­de dokon­če­né. — Johann Wolf­gang von Goet­he
 1. Vše­obec­né vzde­la­nie ti zabez­pe­čí živo­by­tie, seba­vzde­lá­va­nie ti pri­ne­sie bohat­stvo. — Jim Rohn 
 1. Ak pre­sta­neš sní­vať, pre­sta­neš žiť.“ — Mal­colm For­bes
 1. Vaši naj­nes­po­koj­nej­ší zákaz­níci sú naj­väč­ším zdro­jom uče­nia.“ — Bill Gates

foto: ibtimes.com 

 1. Pod­ni­ka­teľ je nie­kto, kto zosko­čí z úte­su a stih­ne ces­tou nadol posta­viť lie­tad­lo. — Reid Hoff­man
 1. Víťa­zi sa nikdy nevzda­jú a pora­ze­ní nikdy nevyh­ra­jú. — Vin­ce Lom­ba­ri
 1. Kaž­dý ma nápa­dy. Môže však byť prí­liš zamest­na­ný, mať nedos­ta­tok seba­dô­ve­ry ale­bo nemať tech­nic­ké zruč­nos­ti. Roz­diel je, že ja ich chcem usku­toč­niť. Cele to závi­sí od toho, či sa posta­ví­te a uro­bí­te to. — James Dyson

foto: userlike.com

 1. Tvoj čas je obme­dze­ný. Neplyt­vaj ním tým, že budeš žiť život nie­ko­ho iné­ho.“ — Ste­ve Jobs
 1. Úspech nie je to čo máte, ale to, kým ste. — Bo Ben­nett
 1. Cena úspe­chu je tvr­dá prá­ca, odhod­la­nie pra­co­vať a je jed­no či vyhrá­te, ale­bo pre­hrá­te, tre­ba dať zo seba čo naj­viac. -Vin­ce Lom­bar­di
 1. Trvá 20 rokov vybu­do­vať si repu­tá­ciu a 5 minút na jej zru­ino­va­nie. Ak sa nad tým zamys­lí­te, bude­te robiť veci inak. — War­ren Buf­fet
 1. Logi­ka ťa dosta­ne z bodu A do bodu B. Pred­sta­vi­vosť ťa dosta­ne kam­koľ­vek. — Albert Eins­te­in
 1. Dvad­sať rokov od teraz bude­te viac skla­ma­ní z vecí, kto­ré ste nespra­vi­li ako z tých, kto­ré ste spra­vi­li. Tak zahoď­te oko­vi. Vyplá­vaj­te z bez­peč­né­ho prí­sta­vu. Chyť­te vie­tor do vašich pla­chiet. Skú­maj­te. Sní­vaj­te. Obja­vuj­te. — Mark Twain

foto: squirrly.com

Zdroj: www.entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: tech.co

Pridať komentár (0)