25 výro­kov, ktoré nakopnú pod­ni­ka­teľ­ského ducha

Dominika Kováčová / 14. marca 2016 / Business

Ak aj ty pod­ni­káš, tak vieš, že je to ako jazda na hor­skej dráhe, po kaž­dom vzlete ťa stihne pád, neus­tále sa strieda šťas­tie so zúfals­tvom. Nie­kedy ti však môže krátka rada či múd­rosť bri­lant­nej osob­nosti pomôcť naštar­to­vať ťa, ak si sa oci­tol na ďal­šej ťaž­kej ceste sve­tom pod­ni­ka­nia.

Pre­čí­taj si týchto 25 citá­cií, ktoré by mali visieť zará­mo­vane na stene v tvo­jej kan­ce­lá­rii. Podel sa o tieto vety so svo­jimi kole­gami, pria­teľmi, či rodi­nou, zdie­ľaj ich na sociál­nych sie­ťach, pre­tože nikdy nevieš, kto práve potre­buje inšpi­rá­ciu. Pomo­cou týchto výro­kov nakop­neš svoj deň k lep­šiemu a moti­vu­ješ sa k úspe­chu.

 1. Vyber si prácu, ktorú milu­ješ a nebu­deš pra­co­vať ani jeden deň v živote.“ –Con­fu­cius
 1. Ak budeš roz­mýš­ľať o čom­koľ­vek, tak mysli vo veľ­kom.“ –Donald Trump
 1. Pod­ni­ka­nie je žiť pár rokov života mimo svojho kom­fortu, aby ste mohli strá­viť zvy­šok svojho života, ako väč­šina ľudí nemôže. “ — štu­dent War­rena G. Tra­cyho 
 1. Líder je nie­kto, kto pozná cestu, nasle­duje ju a vedie po nej. “ - John C. Maxwell

foto: forbes.com

 1. Čokoľ­vek, čo si dokáže ľud­ská myseľ pred­sta­viť a čomu dokáže uve­riť, to môže aj dosiah­nuť.- Napo­leon Hill 
 1. Nezly­hal som. Len som našiel 10 000 spô­so­bov, ktoré nefun­gujú. - Tho­mas Edi­son
 1. Je úplne v poriadku osla­vo­vať úspech, no ešte dôle­ži­tej­šie je veno­vať pozor­nosť ponau­če­niu sa z neús­pe­chu. – Bill Gates 
 1. Držte sa ďalej od ľudí, ktorí sa sna­žia zní­žiť vaše ambí­cie. Malí ľudia to budú robiť vždy, ale tí veľkí vám dajú pocí­tiť, že sa tiež sta­nete veľ­kými. — Mark Twain

foto: thestar.com

 1. Úlo­hou lídra je vytvá­rať viac líd­rov, nie viac nasle­do­va­te­ľov. — Ralph Nader
 1. Ak ešte neviete robiť veľké veci, robte malé veci s veľ­kým úsi­lím.“ — Napo­leon Hill 
 1. Génius je 1% inšpi­rá­cie a 99% potu.“ — Tho­mas Edi­son
 1. Úspech je cho­de­nie od jed­ného zly­ha­nia ku dru­hému, bez straty opti­mizmu a entu­ziazmu.“ – Wins­ton Chur­chill

foto: concretecakes.com

 1. Čo nikdy neza­čalo, nikdy nebude dokon­čené. — Johann Wolf­gang von Goethe
 1. Vše­obecné vzde­la­nie ti zabez­pečí živo­by­tie, seba­vzde­lá­va­nie ti pri­ne­sie bohat­stvo. — Jim Rohn 
 1. Ak pre­sta­neš sní­vať, pre­sta­neš žiť.“ — Mal­colm For­bes
 1. Vaši naj­nes­po­koj­nejší zákazníci sú naj­väč­ším zdro­jom uče­nia.“ — Bill Gates

foto: ibtimes.com 

 1. Pod­ni­ka­teľ je nie­kto, kto zoskočí z útesu a stihne ces­tou nadol posta­viť lie­tadlo. — Reid Hoff­man
 1. Víťazi sa nikdy nevzdajú a pora­zení nikdy nevyh­rajú. — Vince Lom­bari
 1. Každý ma nápady. Môže však byť prí­liš zamest­naný, mať nedos­ta­tok seba­dô­very alebo nemať tech­nické zruč­nosti. Roz­diel je, že ja ich chcem usku­toč­niť. Cele to závisí od toho, či sa posta­víte a uro­bíte to. — James Dyson

foto: userlike.com

 1. Tvoj čas je obme­dzený. Neplyt­vaj ním tým, že budeš žiť život nie­koho iného.“ — Steve Jobs
 1. Úspech nie je to čo máte, ale to, kým ste. — Bo Ben­nett
 1. Cena úspe­chu je tvrdá práca, odhod­la­nie pra­co­vať a je jedno či vyhráte, alebo pre­hráte, treba dať zo seba čo naj­viac. -Vince Lom­bardi
 1. Trvá 20 rokov vybu­do­vať si repu­tá­ciu a 5 minút na jej zru­ino­va­nie. Ak sa nad tým zamys­líte, budete robiť veci inak. — War­ren Buf­fet
 1. Logika ťa dostane z bodu A do bodu B. Pred­sta­vi­vosť ťa dostane kam­koľ­vek. — Albert Eins­tein
 1. Dvad­sať rokov od teraz budete viac skla­maní z vecí, ktoré ste nespra­vili ako z tých, ktoré ste spra­vili. Tak zahoďte okovi. Vyplá­vajte z bez­peč­ného prí­stavu. Chyťte vie­tor do vašich pla­chiet. Skú­majte. Sní­vajte. Obja­vujte. — Mark Twain

foto: squirrly.com

Zdroj: www.entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: tech.co

Pridať komentár (0)