250 000 free stock obráz­kov zadarmo

Ľudovít Nastišin / 6. apríl 2015 / Tools a produktivita

Z dôvodu zvý­še­nia pove­do­mia sa Grap­hicS­tock roz­ho­dol, že na 7 dní umož­nia bez­platné stia­hnu­tie ich celého obsahu. Vybrať si môžete z ponuky viac ako 250 000 obráz­kov, ikon, vek­to­rov, tex­túr, pozadí a iného mate­riálu, vrá­tane gra­fík z ich jar­nej kolek­cie.

Stačí si vytvo­riť user­name a pas­sword, potom môžete po dobu 7 dní sťa­ho­vať čo chcete. Jediná limi­tá­cia je 20 stia­hnutí za jeden deň.

POZOR, táto ponuka je len pre limi­to­vaný počet uží­va­te­ľov, takže na nič neča­kajte a sťa­hujte už teraz.

Začnite sťa­ho­vať tu

Zdroj: GraphicStock.com

Pridať komentár (0)