250 000 free stock obráz­kov zadar­mo

Ľudovít Nastišin / 6. apríla 2015 / Lifehacking

Z dôvo­du zvý­še­nia pove­do­mia sa Grap­hicS­tock roz­ho­dol, že na 7 dní umož­nia bez­plat­né stia­hnu­tie ich celé­ho obsa­hu. Vybrať si môže­te z ponu­ky viac ako 250 000 obráz­kov, ikon, vek­to­rov, tex­túr, poza­dí a iné­ho mate­riá­lu, vrá­ta­ne gra­fík z ich jar­nej kolek­cie.

 

Stačí si vytvoriť username a password, potom môžete po dobu 7 dní sťahovať čo chcete. Jediná limitácia je 20 stiahnutí za jeden deň.

POZOR, táto ponuka je len pre limitovaný počet užívateľov, takže na nič nečakajte a sťahujte už teraz.

 

Začnite sťahovať tu

 

 

Zdroj: GraphicStock.com

Pridať komentár (0)