28-tisíc kilo­met­rov so ženou a die­ťa­ťom na ces­tách!

rufus / 21. januára 2016 / Business

Ak si nie­kedy pre­mýš­ľal o podob­nom výlete, bolo to zrejme v období, keď si nemal žiadne záväzky a dis­po­no­val si veľ­kým množ­stvom voľ­ného času.

Že sa ti tvoj sen o výlete po Európe nepo­da­rilo vtedy spl­niť? Netreba nič ľuto­vať. Inšpi­ruje ťa tento odvážny muž, ktorý sa na podobnú cestu vybral s pria­teľ­kou a malým die­ťa­ťom!

Výlet po Európe

DOPRAVNÝ PROS­TRIE­DOK

Neces­to­val plne vyba­ve­ným kara­va­nom! Jeho doprav­ným pros­tried­kom sa stalo netra­dičné vozidlo. Pre svoj výlet si vybral stroj 2014 Ural Ran­ger! Áno, ide o „side­car“. So svo­jou pria­teľ­kou a len 4-roč­ným potom­kom pre­šiel Európu. O nesku­točný záži­tok sa posta­rala trasa o dĺžke tak­mer 30-tisíc kilo­met­rov. Počas výletu nav­ští­vili až 41 kra­jín! Ešte nejaké výho­vorky? Sle­duj nesku­točné foto­gra­fie z ich ciest a nechaj sa inšpi­ro­vať!

Výlet po EurópeVýlet po Európe

POCHYB­NOSTI

Ak sa pod­robne zamys­líš nad podob­ným výle­tom, napadnú ti argu­menty o tom, aké je podobné dob­ro­druž­stvo so ženou a malým die­ťa­ťom nebez­pečné, že je také sprá­va­nie vrcholne nezod­po­vedné a, že nie je možné absol­vo­vať podobnú cestu v dneš­nom nebez­peč­nom svete. Nach­víľu sa však zamysli, aké by to bolo krásne, ak by to vyšlo. Áno, na takú cestu sa nemôže vydať každý a všetci čle­no­via takejto „expe­dí­cie“ pod­stú­pia riziko. Hovo­ríš, že máš rodinu, ktorá by to zvládla? Roz­hod­nu­tie je len na tebe!

Výlet po EurópeVýlet po Európe

BLÁZ­NIVÝ NÁPAD!

Keď ten odvážny nad­še­nec začal plá­no­vať svoju cestu, pod­po­rila ho aj jeho pria­teľka Oana. Obaja si pove­dali, že chcú svojmu die­ťaťu dopriať taký záži­tok a odmietli ďalej odkla­dať svoje sny! Samoz­rejme, je ti jasné, že ide o poriadne bláz­nivý nápad! Pri­prav sa na reak­cie oko­lia!

Výlet po Európe

ZÁŽITKY NA CELÝ ŽIVOT

Noco­va­nie na stre­che hotela v Maroku, náv­števa v Anda­lú­zii, v Írsku, Anglicku, Fran­cúz­sku, Por­tu­gal­sku, zážitky z Nór­ska, východ slnka a kem­po­va­nie vo Fín­skej divo­čine, plavba tra­jek­tom z Estón­ska, ochut­ná­va­nie miest­nych jedál, jazda na ťavách, divoké opice, pie­sočná búrka na Sahare na vlast­nej koži, to sú len nie­ktoré so zážit­kov z výletu!

Výlet po EurópeVýlet po Európe

CHCE TO ODVAHU!

Absol­vo­vať 28-tisíc kilo­met­rov dlhú cestu s malým die­ťa­ťom a pria­teľ­kou na netra­dič­nom moto­cykli? Nemožné? Čo ty na to? Čo hovo­ríš na tieto úžasné foto­gra­fie z ich výletu? Chce to odvahu, nech­cel by si podobné zážitky zažiť aj ty a mať také foto­gra­fie v tvo­jom rodin­nom albume? Nikdy nie je neskoro!

Výlet po EurópeVýlet po EurópeVýlet po EurópeVýlet po EurópeVýlet po EurópeVýlet po EurópeVýlet po EurópeVýlet po EurópeVýlet po EurópeVýlet po EurópeVýlet po Európe

zdroj: autobazar.eu

Pridať komentár (0)