28-tisíc kilo­met­rov so ženou a die­ťa­ťom na ces­tách!

rufus / 21. januára 2016 / Business

Ak si nie­ke­dy pre­mýš­ľal o podob­nom výle­te, bolo to zrej­me v obdo­bí, keď si nemal žiad­ne záväz­ky a dis­po­no­val si veľ­kým množ­stvom voľ­né­ho času.

Že sa ti tvoj sen o výle­te po Euró­pe nepo­da­ri­lo vte­dy spl­niť? Netre­ba nič ľuto­vať. Inšpi­ru­je ťa ten­to odváž­ny muž, kto­rý sa na podob­nú ces­tu vybral s pria­teľ­kou a malým die­ťa­ťom!

Výlet po Európe

DOPRAV­NÝ PROS­TRIE­DOK

Neces­to­val plne vyba­ve­ným kara­va­nom! Jeho doprav­ným pros­tried­kom sa sta­lo netra­dič­né vozid­lo. Pre svoj výlet si vybral stroj 2014 Ural Ran­ger! Áno, ide o „side­car“. So svo­jou pria­teľ­kou a len 4-roč­ným potom­kom pre­šiel Euró­pu. O nesku­toč­ný záži­tok sa posta­ra­la tra­sa o dĺž­ke tak­mer 30-tisíc kilo­met­rov. Počas výle­tu nav­ští­vi­li až 41 kra­jín! Ešte neja­ké výho­vor­ky? Sle­duj nesku­toč­né foto­gra­fie z ich ciest a nechaj sa inšpi­ro­vať!

Výlet po EurópeVýlet po Európe

POCHYB­NOS­TI

Ak sa pod­rob­ne zamys­líš nad podob­ným výle­tom, napad­nú ti argu­men­ty o tom, aké je podob­né dob­ro­druž­stvo so ženou a malým die­ťa­ťom nebez­peč­né, že je také sprá­va­nie vrchol­ne nezod­po­ved­né a, že nie je mož­né absol­vo­vať podob­nú ces­tu v dneš­nom nebez­peč­nom sve­te. Nach­ví­ľu sa však zamys­li, aké by to bolo krás­ne, ak by to vyšlo. Áno, na takú ces­tu sa nemô­že vydať kaž­dý a všet­ci čle­no­via takej­to „expe­dí­cie“ pod­stú­pia rizi­ko. Hovo­ríš, že máš rodi­nu, kto­rá by to zvlád­la? Roz­hod­nu­tie je len na tebe!

Výlet po EurópeVýlet po Európe

BLÁZ­NI­VÝ NÁPAD!

Keď ten odváž­ny nad­še­nec začal plá­no­vať svo­ju ces­tu, pod­po­ri­la ho aj jeho pria­teľ­ka Oana. Oba­ja si pove­da­li, že chcú svoj­mu die­ťa­ťu dopriať taký záži­tok a odmiet­li ďalej odkla­dať svo­je sny! Samoz­rej­me, je ti jas­né, že ide o poriad­ne bláz­ni­vý nápad! Pri­prav sa na reak­cie oko­lia!

Výlet po Európe

ZÁŽIT­KY NA CELÝ ŽIVOT

Noco­va­nie na stre­che hote­la v Maro­ku, náv­šte­va v Anda­lú­zii, v Írsku, Anglic­ku, Fran­cúz­sku, Por­tu­gal­sku, zážit­ky z Nór­ska, východ sln­ka a kem­po­va­nie vo Fín­skej divo­či­ne, plav­ba tra­jek­tom z Estón­ska, ochut­ná­va­nie miest­nych jedál, jaz­da na ťavách, divo­ké opi­ce, pie­soč­ná búr­ka na Saha­re na vlast­nej koži, to sú len nie­kto­ré so zážit­kov z výle­tu!

Výlet po EurópeVýlet po Európe

CHCE TO ODVA­HU!

Absol­vo­vať 28-tisíc kilo­met­rov dlhú ces­tu s malým die­ťa­ťom a pria­teľ­kou na netra­dič­nom moto­cyk­li? Nemož­né? Čo ty na to? Čo hovo­ríš na tie­to úžas­né foto­gra­fie z ich výle­tu? Chce to odva­hu, nech­cel by si podob­né zážit­ky zažiť aj ty a mať také foto­gra­fie v tvo­jom rodin­nom albu­me? Nikdy nie je nesko­ro!

Výlet po EurópeVýlet po EurópeVýlet po EurópeVýlet po EurópeVýlet po EurópeVýlet po EurópeVýlet po EurópeVýlet po EurópeVýlet po EurópeVýlet po EurópeVýlet po Európe

zdroj: autobazar.eu

Pridať komentár (0)