3 chyt­ré svie­tid­la, kto­ré z teba spra­via Pána svet­la

Spaceunicorn: [email protected] / 1. augusta 2014 / Tech a inovácie

Dnes sa pozrie­me na pár pro­jek­tov, čo majú nie­čo doči­ne­nia so svet­lom a sna­žia sa šet­riť ener­giu. Vďa­ka nim z teba bude hoto­vý Lord of the Lights! :-D

#1 Nano­le­af Blo­om: A New Way to Dim Your Lights!

Žeby ďal­šia z inte­li­gent­ných LED žia­ro­viek? Nie tak úpl­ne, až tak múd­ra nie je, doká­že sa len stma­vo­vať, ale zas bez pou­ži­tia akých­koľ­vek extra vypí­na­čov a podob­ných vecí. Pros­to inten­zi­ta sa môže nasta­viť na 4 úrov­ne – vypnu­té, 5%, 50% a 100%. Všet­ko sa to pre­pí­na pod­ľa toho, ako “ťukáš” vypí­na­čom, vyp, zap, vyp… Čiže je mož­né, že sa ti skôr poka­zí vypí­nač. Na dru­hej stra­ne, sľu­bu­jú nesmier­nu efek­ti­vi­tu a úspo­ru ener­gie. Na plný výkon má mať jas 75W žia­rov­ky, ale spot­re­bu len 10W a na polo­vič­ný výkon len 2,5W.

Už sa len tre­ba roz­hod­núť, či ti táto žia­rov­ka sto­jí za $40 a poš­tov­né zdar­ma. Posie­lať by sa mali v decembri/januári.

#2 ember­light: turn any light into a smart light.

Toto zas nie je vôbec žia­rov­ka, ale má k nej veľ­mi blíz­ko, ten­to násta­vec sa dá medzi žia­rov­ku a objím­ku. Tým­to spô­so­bom sa z akej­koľ­vek žia­rov­ky sta­ne chyt­rá žia­rov­ka, kto­rú môžeš ovlá­dať pomo­cou apli­ká­cie a Wi-Fi. Potom si môžeš nasta­vo­vať scé­ny, zapí­nať, vypí­nať, stma­vo­vať svet­lo, nasta­viť si, aby sa rozs­vie­ti­lo, keď sa pri­blí­žiš ale­bo auto­ma­tic­ky stl­mi­lo, keď ráno vstá­vaš.

Jed­na taká­to hrač­ka je za $49 (+ $15 za poštu) a rozo­sie­lať ich plá­nu­jú vo feb­ru­ári 2015.

#3 Dre­am­Lit Smart LED Lamp

Noč­ná lam­pa v tva­re mesia­ca, chyt­rá s LED­ka­mi a repro­duk­to­rom. Poslú­ži ako lam­pič­ka, ale aj na uspa­nie, doká­že ti pred spa­ním pre­hrať upo­ko­ju­jú­cu hud­bu, šum mora ale­bo čokoľ­vek, čo jej pod­str­číš na mic­ro-SD kar­te. Aby ti neh­ra­la celú noc, sama sa auto­ma­tic­ky postup­ne stl­mu­je a do pol hodi­ny sa vypne, ale čas si môžeš nasta­viť aj ty.

Lam­pič­ka sto­jí $55 (+ $20), ale všet­ky odme­ny majú obme­dze­ný počet, tak nepre­meš­kaj svo­ju prí­le­ži­tosť zba­viť sa peňa­zí.

Zdroj: spa­ce­uni­corn

Pridať komentár (0)