3 chytré svie­tidla, ktoré z teba spra­via Pána svetla

Spaceunicorn: R@100 / 1. augusta 2014 / Tech a inovácie

Dnes sa pozrieme na pár pro­jek­tov, čo majú niečo doči­ne­nia so svet­lom a sna­žia sa šet­riť ener­giu. Vďaka nim z teba bude hotový Lord of the Lights! :-D

#1 Nano­leaf Bloom: A New Way to Dim Your Lights!

Žeby ďal­šia z inte­li­gent­ných LED žia­ro­viek? Nie tak úplne, až tak múdra nie je, dokáže sa len stma­vo­vať, ale zas bez pou­ži­tia akých­koľ­vek extra vypí­na­čov a podob­ných vecí. Prosto inten­zita sa môže nasta­viť na 4 úrovne – vypnuté, 5%, 50% a 100%. Všetko sa to pre­pína podľa toho, ako “ťukáš” vypí­na­čom, vyp, zap, vyp… Čiže je možné, že sa ti skôr pokazí vypí­nač. Na dru­hej strane, sľu­bujú nesmiernu efek­ti­vitu a úsporu ener­gie. Na plný výkon má mať jas 75W žia­rovky, ale spot­rebu len 10W a na polo­vičný výkon len 2,5W.

Už sa len treba roz­hod­núť, či ti táto žia­rovka stojí za $40 a poš­tovné zdarma. Posie­lať by sa mali v decembri/januári.

#2 ember­light: turn any light into a smart light.

Toto zas nie je vôbec žia­rovka, ale má k nej veľmi blízko, tento násta­vec sa dá medzi žia­rovku a objímku. Týmto spô­so­bom sa z akej­koľ­vek žia­rovky stane chytrá žia­rovka, ktorú môžeš ovlá­dať pomo­cou apli­ká­cie a Wi-Fi. Potom si môžeš nasta­vo­vať scény, zapí­nať, vypí­nať, stma­vo­vať svetlo, nasta­viť si, aby sa rozs­vie­tilo, keď sa pri­blí­žiš alebo auto­ma­ticky stl­milo, keď ráno vstá­vaš.

Jedna takáto hračka je za $49 (+ $15 za poštu) a rozo­sie­lať ich plá­nujú vo feb­ru­ári 2015.

#3 Dre­am­Lit Smart LED Lamp

Nočná lampa v tvare mesiaca, chytrá s LED­kami a repro­duk­to­rom. Poslúži ako lam­pička, ale aj na uspa­nie, dokáže ti pred spa­ním pre­hrať upo­ko­ju­júcu hudbu, šum mora alebo čokoľ­vek, čo jej pod­str­číš na micro-SD karte. Aby ti neh­rala celú noc, sama sa auto­ma­ticky postupne stl­muje a do pol hodiny sa vypne, ale čas si môžeš nasta­viť aj ty.

Lam­pička stojí $55 (+ $20), ale všetky odmeny majú obme­dzený počet, tak nepre­meš­kaj svoju prí­le­ži­tosť zba­viť sa peňazí.

Zdroj: spa­ce­uni­corn

Pridať komentár (0)