3 firmy, ktoré zamestnancom na Slovensku poskytnú nevšedné benefity

Linda Cebrová / 8. novembra 2018 / Biznis

  • Pre mno­hých sú po­nú­kané be­ne­fity vý­znam­ným fak­to­rom pri roz­ho­do­vaní sa, či príjmu pra­covnú po­nuku firmy
  • Majú dô­le­žitú úlohu pri za­bez­pe­čo­vaní tzv. work-life ba­lance
  • Nie­ktoré firmy na Slo­ven­sku sa k od­me­ňo­va­niu za­mest­nan­cov po­sta­vili v skutku kre­a­tívne
  • In­špi­ru­ješ sa?
zdroj: pexels.com
  • Pre mno­hých sú po­nú­kané be­ne­fity vý­znam­ným fak­to­rom pri roz­ho­do­vaní sa, či príjmu pra­covnú po­nuku firmy
  • Majú dô­le­žitú úlohu pri za­bez­pe­čo­vaní tzv. work-life ba­lance
  • Nie­ktoré firmy na Slo­ven­sku sa k od­me­ňo­va­niu za­mest­nan­cov po­sta­vili v skutku kre­a­tívne
  • In­špi­ru­ješ sa?

Keď ti firma po­sky­tuje fi­nančné aj ne­fi­nančné vý­hody, zna­mená to, že ťa ne­po­va­žuje iba za ná­stroj slú­žiaci na vy­tvá­ra­nie zisku. Chce tým pod­po­riť fun­go­va­nie tí­mo­vého du­cha, chce ťa mo­ti­vo­vať a vzbu­diť po­cit sto­tož­ne­nia. Ak ti umožní ro­biť špor­tové alebo kul­túrne ak­ti­vity, po­núkne ovo­cie či ku­póny, chce kom­pen­zo­vať vy­soké pra­covné tempo a na­sa­de­nie, ktoré od teba oča­káva. Ide o jed­no­du­chý prin­cíp re­cip­ro­city, ty firme niečo odo­vzdáš a ona ti dáva niečo späť. Tieto firmy sa roz­hodli po­vý­šiť od­me­ňo­va­nie za­mest­nan­cov na cel­kom inú úro­veň. Svo­jim za­mest­nan­com po­nú­kajú be­ne­fity, aké by zrejme pri­jali mnohí z nás.

Ne­ob­me­dzená do­vo­lenka

Na Slo­ven­sku sa väč­šina fi­riem ešte stále drží zau­ží­va­ného zá­kon­ného rámca po­čtu do­vo­len­ko­vých dní. Po­maly sa však v za­hra­ničí ale aj u nás ob­ja­vujú svetlé vý­nimky. V tých už ne­bu­deš mu­sieť rie­šiť, že ti chýba je­den deň voľna na Via­noce a ty by si si to mal prísť me­dzi sviat­kami od­se­dieť do kan­ce­lá­rie.

Ak chceš od­ísť na pre­dĺžený ví­kend, jed­no­du­cho ti stačí po­ba­liť si veci a od­ísť. Pol dňa voľna si mô­žeš vziať ke­dy­koľ­vek, keď po­tre­bu­ješ obe­hať do­kto­rov či do­hliad­nuť na sťa­ho­vá­kov.


Ak pat­ríš me­dzi váš­ni­vých ces­to­va­te­ľov, alebo si len po­tre­bu­ješ od všet­kého od­po­či­núť, ne­mu­síš zlo­žito kom­bi­no­vať nad­časy a ne­pla­tené voľno, aby si mo­hol vy­ra­ziť na me­sačnú cestu na­prieč No­vým Zé­lan­dom. Stačí sa len do­hod­núť s ko­le­gami.

Ako prvá firma, ktorá sa roz­hodla pre tento pre­lo­mový krok, je bra­zíl­ska firma Semco, ktorú na­sle­do­val na­prí­klad Ne­tf­lix. Po roč­nom tes­to­vaní sa najb­liž­šie k na­šim kon­či­nám roz­hodla za­viesť per­ma­nen­tne ta­kýto be­ne­fit aj česká IT firma Ar­tin z Brna, ktorá má po­bočku aj v Bra­ti­slave, takže ne­ob­me­dzenú do­vo­lenku si už môže uží­vať aj nie­koľko pr­vých Slo­vá­kov.

Ku­póny na všetko

Spo­loč­nosť U.S Steel Ko­šice dlho uva­žo­vala ako obo­ha­tiť škálu za­mest­na­nec­kých vý­hod, ktoré svo­jim za­mest­nan­com po­núka. HR od­de­le­nie sa mno­ho­krát stretlo s prob­lé­mom, kedy sa nie vždy do­ká­zali tra­fiť do gusta kon­krét­nym za­mest­nan­com. Nie­kto si vy­pý­tal ma­sáž, iný nový smart­fón a ďalší per­ma­nentku do fit­ness cen­tra. Svo­jim za­mest­nan­com preto na pra­vi­del­nej báze za­čali po­nú­kať dar­če­kové Cad­hoc po­u­kážky.

Ide o typ be­ne­fitu, kto­rým ako za­mest­ná­va­teľ nič ne­po­ka­zíš a ako za­mest­na­nec ich ne­bu­deš mať prob­lém vy­užiť. Ka­belka, let ba­ló­nom, elek­tro­nika, well­ness či dobrá kniha, je cel­kom jedno na čo ich vy­uži­ješ. Pla­tia vo viac ako 6 000 pre­daj­niach po ce­lom Slo­ven­sku. Vý­ho­dou je aj na­vo­le­nie akej­koľ­vek no­mi­nál­nej hod­noty.

Apart­mán v Špa­niel­sku

Mill­len­nium je firma, ktorá ne­za­os­táva za zá­pad­nými fir­mami ani v po­nuke vý­hod pre svo­jich za­mest­nan­cov. Ok­rem zau­jí­ma­vých be­ne­fi­tov ako je Mul­ti­sport karta, ma­sáže v pries­to­roch of­ficu, fle­xi­bi­lita pra­cov­ného času, mož­nosť ho­me­of­fi­cov či pod­pora ro­diny a vzde­lá­va­nia, majú aj špe­ciálny bo­nus, aký sa často ne­vidí. Za­mest­nanci so za­nie­te­ním pre ces­to­va­nie majú mož­nosť vy­užiť fi­remný apart­mán v sl­neč­nej Má­lage v Špa­niel­sku.

Apart­mán môžu za­mest­nanci nav­ští­viť ke­dy­koľ­vek po­čas se­zóny spo­ločne s ro­di­nou alebo s ko­le­gami z práce. More sa na­chá­dza len 100 met­rov od neho, no dva ba­zény priamo v are­áli roz­hodne po­te­šia. Me­dzi naj­väč­šie vý­hody ta­ké­hoto ro­din­ného či fi­rem­ného vý­letu pat­ria nie­len re­lax pri mori či mož­nosť vy­skú­šať si prácu na diaľku z exo­tic­kej­šieho pro­stre­dia, ale pre­dov­šet­kým nu­lové ná­klady za uby­to­va­nie.

 

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s UP Slo­ven­sko.

Pridať komentár (0)