3 kni­hy, kto­ré urču­jú smer môj­ho živo­ta

Martin Halada / 16. decembra 2016 / Lifehacking

Kni­hy. Kni­hy sú našim spo­loč­ní­kom už od nepa­mä­ti. Naj­múd­rej­ší ľudia svo­jej doby po stá­ro­čia zachy­tá­va­li svo­je najuš­ľach­ti­lej­šie myš­lien­ky na papier, kus per­ga­me­nu ale­bo kože. Hlav­ne kni­hám vďa­čí­me za ucho­va­nie kul­túr­ne­ho dedič­stva a poznat­kov doby. V dobe, keď sme zahl­te­ní infor­má­cia­mi a čas­to leni­ví lis­to­vať, sa zabú­da na magic­kú silu kníh.

Kni­hy môžu mať zásad­ný vplyv na sme­ro­va­nie môj­ho živo­ta. Kni­hy doká­žu odo­vzdať poznat­ky, zaba­viť, ale aj for­mo­vať osob­nosť. Pre­to mi zále­ží na tom, čo čítam. Dnes som vybral tri kni­hy, kto­ré aktu­ál­ne naj­viac ovplyv­ňu­jú moju život­nú ces­tu.

1. Chip a Dan Heath: Zme­na

switch

Foto: amazon.com

Heat­hov­ci v tej­to kni­he vysvet­ľu­jú, pre­čo nie­kto­rí ľudia doká­žu spra­viť efek­tív­ne zme­ny a zlep­šiť život­nú situ­áciu a iní nie. V Zme­ne vykres­ľu­jú život­né prí­be­hy úspeš­ných ľudí, kto­rí doká­za­li vyťa­žiť maxi­mum zo situ­ácie, kto­rú iní pova­žo­va­li za bez­ú­teš­nú. Kni­ha nás spre­vá­dza pro­ce­som zme­ny. Vysvet­ľu­je, že na vyko­na­nie zme­ny potre­bu­je­me ove­ľa viac, než len dob­ré roz­hod­nu­tie.

Kni­ha Zme­na nás na poznat­koch moder­nej psy­cho­ló­gie učí o tom, ako sa sprá­va­me v pro­ce­se zme­ny. Našu osob­nosť roz­de­ľu­je na dve čas­ti, kto­ré musia spo­lu­pra­co­vať. Prvou je poho­nič, naša logic­ká časť moz­gu. Táto urču­je smer a roz­ho­du­je o tom, že chce­me vyko­nať zme­nu. Okrem nej exis­tu­je aj dru­há časť našej mys­le, naše pod­ve­do­mie. Túto Chip a Dan pri­rov­ná­va­jú k slo­no­vi. Ak sa slon zatne, poho­nič sa nikdy nikam nedos­ta­ne. Pre­to je dôle­ži­té pocho­piť, že zme­nu tre­ba vyko­ná­vať nie­len na logic­kej, ale aj na emo­ci­onál­nej úrov­ni. Musí­me sa dosta­toč­ne moti­vo­vať. Musí­me si byť vedo­mí emó­cii spo­je­ných so zme­nou. K tým­to dvom zlož­kám osob­nos­ti sa pri­dá­va ešte tre­tí fak­tor potreb­ný na zme­nu, a to priaz­ni­vé pod­mien­ky. Musí­me si vytvo­riť priaz­ni­vé pod­mien­ky. Ak bude­me mať namies­to komo­ry cuk­rá­reň, bude ove­ľa ťaž­šie nepod­ľa­hnúť chu­ti na slad­ké, ako keď si doma nebu­de­me držať žiad­ne slad­kos­ti.

Kni­ha zme­na ti uká­že, ako líd­ri doká­za­li apli­ko­vať tie­to tri zlož­ky efek­tív­nej zme­ny v kra­chu­jú­cich spo­loč­nos­tiach ale­bo hla­du­jú­cich afric­kých dedi­nách. Chceš zme­niť svoj život? Chceš zlep­šiť svet? Potre­bu­ješ Zme­nu.

2. Covey: 7 návy­kov sku­toč­ne efek­tív­nych ľudí

navyky

Foto: gorila.sk

Kni­ha Step­ha­na Cove­y­ho 7 návy­kov sku­toč­ne efek­tív­nych ľudí je bib­lia roz­vo­ja vlast­nej osob­nos­ti. Časo­pis Time ju v roku 2011 zara­dil medzi 25 najvp­lyv­nej­ších kníh o manaž­men­te. Covey sa venu­je sied­mym prin­cí­pom úspeš­né­ho živo­ta, kto­ré roz­de­ľu­je do troch sku­pín. Prvé tri sa venu­jú ria­de­niu samé­ho seba, dru­hé tri ria­de­niu ostat­ných, zatiaľ čo posled­né sa zame­ria­va na obno­vu, dobí­ja­nie bate­riek a hľa­da­nie rov­no­vá­hy medzi napre­do­va­ním a oddy­chom. Ja osob­ne sa momen­tál­ne sna­žím osvo­jiť si naj­mä prvé tri, na kto­ré sa aj zame­riam v tom­to člán­ku.

Prvé pra­vid­lo hovo­rí o tom, že všet­ko v našich živo­toch je našim die­lom. Učí nás zod­po­ved­nos­ti. Mno­ho ľudí je nespo­koj­ných so svo­ji­mi život­mi, boja sa však za ne pri­jať zod­po­ved­nosť, zba­viť sa závis­los­ti, uro­biť ťaž­ké roz­hod­nu­tia, pozrieť sa prav­de do očí a pra­co­vať na sebe.

Keď zis­tí­me, že svoj život­ný osud si volí­me sami, a že nemu­sí­me byť na nikom emo­ci­onál­ne, finanč­ne ani inak závis­lí, nasle­du­je dru­hé pra­vid­lo, kto­ré nám má pomôcť nasme­ro­vať svoj život správ­nym sme­rom. Dru­hé pra­vid­lo sa volá Začni­te s myš­lien­kou na koniec. Hovo­rí o tom, že pri všet­kom, čo robí­me, či už ide o pra­cov­nú úlo­hu, vystú­pe­nie, vzťah ale­bo náš život, sa máme zamys­lieť, čo vlast­ne chce­me dosiah­nuť. Kni­ha nás učí pozrieť sa do svoj­ho moz­gu, nene­chať sa sle­po viesť roz­hod­nu­tia­mi dru­hých a byť dosť kre­a­tív­ni na to, aby sme našli vlast­né hod­no­ty a vlast­né cie­le.

Na záver nasle­du­je tre­tie pra­vid­lo: To naj­dô­le­ži­tej­šie dávaj­te na prvé mies­to. Vede­nie obsia­hnu­té v dru­hom pra­vid­le, nám urču­je, kto­rým sme­rom máme ísť. Covey však od vede­nia odli­šu­je ria­de­nie, kto­ré zabez­pe­čí, že sa tam, kam chce­me, naozaj dostaneme.Práve ria­de­nie je pred­me­tom tre­tie­ho prin­cí­pu. Ide o osob­nú integ­ri­tu, schop­nosť zod­po­ve­dať sa sám sebe.

7 návy­kov sku­toč­ne efek­tív­nych ľudí nie je ľah­ké číta­nie. Vyža­du­je intros­pek­ciu a silu pozrieť sa na vlast­né nedos­tat­ky a napra­viť ich. Ale roz­hod­ne to sto­jí za to.

3. Gánd­hí: Môj expe­ri­ment s prav­dou

DSCF5828
Foto: tuborgaha.sk

Mahát­ma Gánd­hí bol jed­nou z naj­výz­nam­nej­ších osob­nos­tí dvad­sia­te­ho sto­ro­čia. Môj expe­ri­ment s prav­dou je auto­bi­o­gra­fi­ou toh­to duchov­né­ho vod­cu Indie. Je pre­tka­ný úva­ha­mi o osob­nom vede­ní, efek­tív­nom život­nom štý­le, nábo­žen­stve, auto­ro­vý­mi názor­mi na stra­vo­va­nie, či jeho skú­se­nos­ťa­mi z práv­ne­ho a poli­tic­ké­ho živo­ta. Ak sa chceš dostať do hla­vy Mahát­mu Gánd­hí­ho, siah­ni po tej­to kni­he. Kni­ha Môj expe­ri­ment s prav­dou ma učí, ako byť skrom­nej­ší, pokoj­nej­ší a odo­vzda­ný svo­jim cie­ľom.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)