3 knihy, ktoré určujú smer môjho života

Martin Halada / 16. decembra 2016 / Tools a produktivita

Knihy. Knihy sú našim spo­loč­ní­kom už od nepa­mäti. Naj­múd­rejší ľudia svo­jej doby po stá­ro­čia zachy­tá­vali svoje najuš­ľach­ti­lej­šie myš­lienky na papier, kus per­ga­menu alebo kože. Hlavne kni­hám vďa­číme za ucho­va­nie kul­túr­neho dedič­stva a poznat­kov doby. V dobe, keď sme zahl­tení infor­má­ciami a často leniví lis­to­vať, sa zabúda na magickú silu kníh.

Knihy môžu mať zásadný vplyv na sme­ro­va­nie môjho života. Knihy dokážu odo­vzdať poznatky, zaba­viť, ale aj for­mo­vať osob­nosť. Preto mi záleží na tom, čo čítam. Dnes som vybral tri knihy, ktoré aktu­álne naj­viac ovplyv­ňujú moju životnú cestu.

1. Chip a Dan Heath: Zmena

switch

Foto: amazon.com

Heat­hovci v tejto knihe vysvet­ľujú, prečo nie­ktorí ľudia dokážu spra­viť efek­tívne zmeny a zlep­šiť životnú situ­áciu a iní nie. V Zmene vykres­ľujú životné prí­behy úspeš­ných ľudí, ktorí doká­zali vyťa­žiť maxi­mum zo situ­ácie, ktorú iní pova­žo­vali za bez­ú­tešnú. Kniha nás spre­vá­dza pro­ce­som zmeny. Vysvet­ľuje, že na vyko­na­nie zmeny potre­bu­jeme oveľa viac, než len dobré roz­hod­nu­tie.

Kniha Zmena nás na poznat­koch moder­nej psy­cho­ló­gie učí o tom, ako sa sprá­vame v pro­cese zmeny. Našu osob­nosť roz­de­ľuje na dve časti, ktoré musia spo­lu­pra­co­vať. Prvou je poho­nič, naša logická časť mozgu. Táto určuje smer a roz­ho­duje o tom, že chceme vyko­nať zmenu. Okrem nej exis­tuje aj druhá časť našej mysle, naše pod­ve­do­mie. Túto Chip a Dan pri­rov­ná­vajú k slo­novi. Ak sa slon zatne, poho­nič sa nikdy nikam nedos­tane. Preto je dôle­žité pocho­piť, že zmenu treba vyko­ná­vať nie­len na logic­kej, ale aj na emo­ci­onál­nej úrovni. Musíme sa dosta­točne moti­vo­vať. Musíme si byť vedomí emó­cii spo­je­ných so zme­nou. K týmto dvom zlož­kám osob­nosti sa pri­dáva ešte tretí fak­tor potrebný na zmenu, a to priaz­nivé pod­mienky. Musíme si vytvo­riť priaz­nivé pod­mienky. Ak budeme mať namiesto komory cuk­rá­reň, bude oveľa ťaž­šie nepod­ľa­hnúť chuti na sladké, ako keď si doma nebu­deme držať žiadne slad­kosti.

Kniha zmena ti ukáže, ako lídri doká­zali apli­ko­vať tieto tri zložky efek­tív­nej zmeny v kra­chu­jú­cich spo­loč­nos­tiach alebo hla­du­jú­cich afric­kých dedi­nách. Chceš zme­niť svoj život? Chceš zlep­šiť svet? Potre­bu­ješ Zmenu.

2. Covey: 7 návy­kov sku­točne efek­tív­nych ľudí

navyky

Foto: gorila.sk

Kniha Step­hana Cove­yho 7 návy­kov sku­točne efek­tív­nych ľudí je bib­lia roz­voja vlast­nej osob­nosti. Časo­pis Time ju v roku 2011 zara­dil medzi 25 najvp­lyv­nej­ších kníh o manaž­mente. Covey sa venuje sied­mym prin­cí­pom úspeš­ného života, ktoré roz­de­ľuje do troch sku­pín. Prvé tri sa venujú ria­de­niu samého seba, druhé tri ria­de­niu ostat­ných, zatiaľ čo posledné sa zame­riava na obnovu, dobí­ja­nie bate­riek a hľa­da­nie rov­no­váhy medzi napre­do­va­ním a oddy­chom. Ja osobne sa momen­tálne sna­žím osvo­jiť si najmä prvé tri, na ktoré sa aj zame­riam v tomto článku.

Prvé pra­vidlo hovorí o tom, že všetko v našich živo­toch je našim die­lom. Učí nás zod­po­ved­nosti. Mnoho ľudí je nespo­koj­ných so svo­jimi životmi, boja sa však za ne pri­jať zod­po­ved­nosť, zba­viť sa závis­losti, uro­biť ťažké roz­hod­nu­tia, pozrieť sa pravde do očí a pra­co­vať na sebe.

Keď zis­tíme, že svoj životný osud si volíme sami, a že nemu­síme byť na nikom emo­ci­onálne, finančne ani inak závislí, nasle­duje druhé pra­vidlo, ktoré nám má pomôcť nasme­ro­vať svoj život správ­nym sme­rom. Druhé pra­vidlo sa volá Začnite s myš­lien­kou na koniec. Hovorí o tom, že pri všet­kom, čo robíme, či už ide o pra­covnú úlohu, vystú­pe­nie, vzťah alebo náš život, sa máme zamys­lieť, čo vlastne chceme dosiah­nuť. Kniha nás učí pozrieť sa do svojho mozgu, nene­chať sa slepo viesť roz­hod­nu­tiami dru­hých a byť dosť kre­a­tívni na to, aby sme našli vlastné hod­noty a vlastné ciele.

Na záver nasle­duje tre­tie pra­vidlo: To naj­dô­le­ži­tej­šie dávajte na prvé miesto. Vede­nie obsia­hnuté v dru­hom pra­vidle, nám určuje, kto­rým sme­rom máme ísť. Covey však od vede­nia odli­šuje ria­de­nie, ktoré zabez­pečí, že sa tam, kam chceme, naozaj dostaneme.Práve ria­de­nie je pred­me­tom tre­tieho prin­cípu. Ide o osobnú integ­ritu, schop­nosť zod­po­ve­dať sa sám sebe.

7 návy­kov sku­točne efek­tív­nych ľudí nie je ľahké číta­nie. Vyža­duje intros­pek­ciu a silu pozrieť sa na vlastné nedos­tatky a napra­viť ich. Ale roz­hodne to stojí za to.

3. Gándhí: Môj expe­ri­ment s prav­dou

DSCF5828
Foto: tuborgaha.sk

Mahátma Gándhí bol jed­nou z naj­výz­nam­nej­ších osob­ností dvad­sia­teho sto­ro­čia. Môj expe­ri­ment s prav­dou je auto­bi­o­gra­fiou tohto duchov­ného vodcu Indie. Je pre­tkaný úva­hami o osob­nom vedení, efek­tív­nom život­nom štýle, nábo­žen­stve, auto­ro­vými názormi na stra­vo­va­nie, či jeho skú­se­nos­ťami z práv­neho a poli­tic­kého života. Ak sa chceš dostať do hlavy Mahátmu Gánd­hího, siahni po tejto knihe. Kniha Môj expe­ri­ment s prav­dou ma učí, ako byť skrom­nejší, pokoj­nejší a odo­vzdaný svo­jim cie­ľom.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)