3 multi-miliar­dové trhy pre váš star­tup

Rasťo Turek / 9. november 2014 / Tools a produktivita

Ak chcete vybu­do­vať veľkú spo­loč­nosť, potre­bu­jete mat veľký trh. Tu sú tri prí­le­ži­tosti, po kto­rých TAM je obrov­ský dopyt. Keďže žijem v USA, mám ten­den­ciu pri­klá­ňať sa prob­lé­mom, ktoré trá­pia moje oko­lie. A tiež si pri­hrie­vam vlastnú polie­vočku, keďže sa jed­nému z prob­lé­mov sami venu­jeme.

Par­ko­va­cie miesta

Každé väč­šie mesto na svete bojuje s nedos­tat­kom par­ko­va­cích miest. Čoraz viac ľudí sa pre­súva do miest, auto­mo­bily sú stále dostup­nej­šie, chýba však par­ko­va­nie (o ces­tách neho­vo­riac). Keďže tech­no­lo­gická firma asi tak skoro nepríde na to, ako vybu­do­vať viac par­ko­va­cích miest, pozor­nosť sa sústre­ďuje na efek­ti­vitu. Naprí­klad u nás v San Fran­ciscu je v kaž­dom čase nie­koľko tisíc voľ­ných par­ko­va­cích miest, no je ich tak­mer nemožné nájsť a tak ľudia strá­cajú čas krú­že­ním a hľa­da­ním.

Rie­še­ním je prísť na spô­sob auto­ma­ti­zo­va­ného ove­re­nia dostup­nosti par­ko­va­cieho miesta, samoz­rejme bez nut­nosti šká­lo­va­nia toho, čo môj kolega nazýva  arti­fi­cial inte­le­gence (v bež­nej reči, ľud­ská sila). Trh je obrov­ský, oveľa väčší ako by sa mohlo zdať. San Fran­cisco ako prvé mesto na svete spo­čí­talo, koľko má par­ko­va­cích miest. Na 840,000 oby­va­te­ľov má cez 440,000 par­ko­va­cích miest, z toho 280,000 je čisto miest len na ulici a z toho je 25,000 spo­plat­ne­ných. Prie­merná cena za par­ko­va­nie sa dnes pohy­buje okolo $20 na deň. Keď si to spo­čí­tate, zis­títe aký veľký trh je len v tomto malič­kom meste (na ame­rické pomery je San Fran­cisco výni­močné malé).

Keď som nad týmto prob­lé­mom uva­žo­val, tak mi napadlo nie­koľko prí­stu­pov.

Ana­lýza sate­lit­ných sním­kov
Dnes už je možné zakú­piť prí­stup k zábe­rom zo sate­li­tov tak­mer v reál­nom čase za veľmi slušné peniaze a keďže sa všetky miesta na mape dajú vyzna­čiť a nie je potrebné rozo­zná­vať objekty, ana­lýza je rela­tívne jed­no­du­chá, resp. usku­toč­ni­teľná.

Tento prí­stup ma samoz­rejme aj veľa nega­tív, vlastne je prak­ticky nepou­ži­teľný. Väč­šina miest na tejto pla­néte ma aspoň jeden deň v roku, kedy je zamra­čené a tým pádom nie sú par­ko­va­cie miesta vidi­teľné. Cez sate­lit je možné ana­ly­zo­vať len reálne vidi­teľné miesta, alebo je potrebne robiť ana­lýzu traf­ficu do skry­tých garáži (+ auto, + auto, — auto, …).

Zís­kať zoznam mož­ných par­ko­va­cích miest bude možné, aspoň vo väč­šine prí­pa­dov, len za pomoci ľud­skej sily, tzn. poslať stovky ľudí do mesta a nechať ich zazna­me­ná­vať ich pozí­cie. To by možno išlo aj za pomoci cro­wd­sour­cingu, ale už toto samo o sebe je cel­kom výzva.

Pozemný sonar
Ak ste videli Bat­mana (Dark Knight), tak hovo­rím o nie­čom podob­nom ako bolo v scéne z Hong Kongu. Táto tech­no­ló­gia exis­tuje, aj keď je veľmi nákladná a samoz­rejme ju žiadny štát nedo­volí apli­ko­vať v meste. Ako som videl testy s jed­ným vojen­ským pro­to­ty­pom, tak je schopný obsiah­nuť cel­kom veľké úze­mie s cel­kom veľ­kou pres­nos­ťou.

Drony
Drony sú v Sili­con Val­ley momen­tálne veľmi popu­lár­nym rie­še­ním na všetko. Videl som nie­koľko prvých poku­sov o pou­ži­tie dro­nov na mapo­va­nie objek­tov v uli­ciach. Zásad­nou nevý­ho­dou však je, že by ich museli po meste krú­žiť obrov­ské množ­stvá, aby boli dáta dosta­točne presne.

Kliny
Exi­tujú zemné kliny, ktoré môžu byť osa­dené sen­zormi. Pomo­cou nízko-ener­ge­tic­kej mesh siete by bolo možné tieto data synch­ro­ni­zo­vať a vyhod­no­co­vať tak­mer v reál­nom čase. Nedávno som sa na to pýtal ľudí z mesta a boli by také­muto rie­še­niu otvo­rení. Tu sú samoz­rejme prob­le­ma­tické náklady, keďže každý klin treba kúpiť, osa­diť stro­jom a následné sa sta­rať o výmenu baté­rií.

Je množ­stvo čias­tko­vých rie­šení, ktoré budú určite zau­jí­mavé, no nevy­rie­šia celú situ­áciu. Ak nie­kto z vás príde na spô­sob, ako rie­šiť tento prob­lém kom­plexne a lacno, dajte mi vedieť. Prvú inves­tí­ciu vo výške $100k mate odo mňa istú.

Iden­ti­fi­ká­cia mul­ti­me­diál­neho obsahu

Platí to na všetky typy, obrázky, text, video aj audio. V kaž­dej oblasti exis­tuje kon­ku­ren­cia, ktorá sa snaží o iden­ti­fi­ká­ciu a následnú mone­ti­zá­ciu obsahu. Ešte stále je to taký divoký západ, aj keď sa situ­ácia rýchlo mení.

Jed­no­značné naj­zau­jí­ma­vej­šie je video. Je to taká posledná bašta, ktorú zatiaľ nik nevy­rie­šil. O to sa sna­žíme v našom Pexese.

Veľmi zau­jí­mavé je aj audio, či už v kom­bi­ná­cii s videom alebo samos­tatne. Exis­tuje via­cero spo­loč­nosti, ktoré pou­ží­vajú Sha­zam-like algo­ritmy a nedávno samotný Sha­zam zís­kal veľkú inves­tí­ciu aby sa posu­nul týmto sme­rom.

Texty, obrázky a ani­má­cie (gif) sú momen­tálne asi naj­viac penet­ro­va­ným trhom, samoz­rejme stále nevy­rie­še­ným.

Naj­väč­ším prob­lé­mom je šká­lo­va­nie. Napr. videí je dnes online nie­koľko miliárd, čo repre­zen­tuje niečo okolo 400PB dát. Samoz­rejme uni­kát­nych videí je oveľa menej, no naj­skôr ich musí nie­kto byť schopný iden­ti­fi­ko­vať.

Podobne je na tom aj audio. Sha­zam algo­rit­mus je veľmi presný a spo­ľah­livý (defi­ni­tívne ak nemusí zohľa­dňo­vať ruchy oko­lia). Jeho výstu­pom je však pri­veľká hash, ktorá zaberá veľa miesta a tým pádom pre­dra­žuje a sťa­žuje vyhľa­dá­va­nie.

Svä­tým grá­lom je iden­ti­fi­ká­cia objek­tov vo videu, napr. zna­čiek. Stovky star­tu­pov zís­kali nemalé inves­tí­cie, aby doká­zali auto­ma­ticky iden­ti­fi­ko­vať objekty vo videu. Mnohí sú už veľmi ďaleko a dokážu cel­kom presne rozo­brať celé video. Ich naj­vačší prob­lém sú náklady spo­jené s ana­lý­zou. Zatiaľ nie je jediný, ktorý by doká­zal svoje rie­še­nie vyšká­lo­vať čo i len na mili­óny, nieto miliardy videí.

Ak sa vám podarí prísť na rie­še­nie aké­ho­koľ­vek z týchto prob­lé­mov, ozvite sa. My máme veľmi blízke vzťahy s poten­ciál­nymi kli­entmi (jed­ným z našich inves­to­rov je Sony Music a v našom advi­sory boarde sedí VP Com­cast & NBC/Universal).

Pla­tobné sys­témy

Asi ste už počuli o Bit­co­ine. Ak nie, čas si o ňom niečo naštu­do­vať. Pri­choď Bit­co­inu spra­vil niečo, čo sa už dlhé roky nastalo. Roz­hý­bal skost­na­te­ným ban­ko­vým trhom a otvo­ril cestu mno­hým star­tu­pom, ktoré sa sna­žia o ino­vá­ciu v plat­bách.

Je to jed­no­značne naj­väčší a záro­veň druhý naj­re­gu­lo­va­nejší trh (po far­má­cii). Vidím tam dva oči­vidné smery (určíte ich je oveľa viac), každý v hod­no­tách miliárd dolá­rov ročne:

Mikro platby
Zahra­ničné platby (vrá­tane medzi­kur­zo­vých pla­tieb)
Obe trpia na ten istý prob­lém: poplatky. Vzniká množ­stvo star­tu­pov, ktoré sa sna­žia vyrie­šiť tieto a ďal­šie prob­lémy exis­tu­jú­cich pla­tob­ných sys­té­mov, no chvíľu to potrvá. Prí­le­ži­tosť je obrov­ská, pre­kážky tomu odpo­ve­da­júce.

Ak sa nie­komu z vás podarí nájsť malý trh, ktorý dokáže správne pod­chy­tiť, tak je veľká šanca vybu­do­vať nového pla­tob­ného giganta. Netreba zabú­dať, že tento prob­lém je len málo tech­no­lo­gický zato extrémne politický/regulačný. Každá Vláda spraví čokoľ­vek aby zís­kala viac peňazí na daniach a preto sa bude brá­niť akým­koľ­vek nekon­tro­lo­va­teľ­ným kaná­lom cez ktoré im uni­kajú peniaze.

Kaž­do­pádne, prí­le­ži­tosť je obrov­ská.

Záver
Toto sú len tri z mno­hých trhov. Nech si vybe­riete aký­koľ­vek, dôle­žité je veľa skú­šať a učiť sa. Len výni­močne sa vám podarí prvý čí druhý pro­dukt, často krát je potrebné poskú­šať mnoho variá­cií, kým začnete mat pozi­tívne výsledky.

Ak vám môžem nejako pomôcť, pokojne ma kon­tak­tujte.

Zdroj: turek.co

Pridať komentár (0)