3 stra­té­gie ako maxi­ma­li­zo­vať váš čas

Ľudovít Nastišin / 15. marec 2015 / Tools a produktivita

Time mana­ge­ment je niečo, s čím má mnoho ľudí prob­lém. Tajom­stvom efek­tív­neho mana­žo­va­nia vášho času je vedieť, čo chcete robiť a súčasne, kedy to chcete robiť. Takto osta­nete pro­ak­tívni v „exe­cute“ móde a nie reak­tívni v „catch up“ móde. 

Mana­žo­vať svoj čas sa ľah­šie povie ako vykoná. Keď vám ráno začne zvo­niť budík a vy máte vstať a zacvi­čiť si, pre­tože včera večer sa to zdalo ako dobrý nápad, je jed­no­du­ché zme­niť túto rannú sirénu na digi­tálnu zbraň. Umiest­nite ho (budík) v izbe čo naj­da­lej to len pôjde, pre­tože práve tak sa pri­nú­tite vstať a nie len mách­nuť rukou po budíku alebo stla­čiť na mobile „odlo­žiť budík“. Avšak, ak by ste aj tak nevs­tali, verte, že tento zloz­vyk budete využí­vať aj pri iných situ­áciach počas dňa.

V pod­state, to na čo sa sústre­díte je priama ref­le­xia vás samých. Vaše hod­noty ria­dia vaše sprá­va­nie a vaše sprá­va­nie deter­mi­nuje výsledky. Tu sú tri stra­té­gie, ktoré vám pomôžu maxi­ma­li­zo­vať váš čas:

1. Majte cieľ

Cieľ posky­tuje jas­nosť a cieľ. Gene­ruje ener­giu potrebnú na pro­duk­ti­vitu, pre­tože je to niečo v čo veríte. Je omnoho jed­no­duch­šie pra­co­vanť na nie­čom, ak viete, čo to „niečo“ je. Cieľ navyše pro­du­kuje aj spätnú väzbu a tá vás udr­žiava v správ­nom smere vtedy, keď sa začnete strá­cať z kurzu.

Na to aby ste iden­ti­fi­ko­vali, čo vás nakopne, opý­tajte sa samých seba, kde si uží­vate trá­ve­nie času a kde musíte trá­viť čas. Sú tie miesta totožné? Ak nie, možno je čas na reštart.

2. Spravte si dva zoznamy

Vez­mite si list papiera a nakres­lite ver­ti­kálnu čiaru cez stred. Na jednu stranu napíšte denné úlohy, ktoré sú pre vás dôle­žité (cvi­če­nie, trá­ve­nie času s deťmi, číta­nie,…). Na druhú stranu si napíšte potrebné veci. Tie môžu byť ako rutinné, tak aj pri­chá­dza­júce odni­kiaľ, no aj tak si vyža­dujú pozor­nosť. Posuňte ich v poradí, dokiaľ nespl­níte prvú polo­vicu papiera. Tým, že všetky body vidíte, redu­ku­jete na seba vyví­janý stres.

3. Buďte pred­ví­da­teľní

Keď sa obja­via urgentné zále­ži­tosti, roz­ho­dia vašu dennú rutinu, pre­tože to, čo ste mali v pláne dokon­čiť musí byť posu­nuté na neskôr. Vyriešte to vytvo­re­ním si pra­vi­del­ného inter­valu, kedy si budete kon­tro­lo­vať emaily, kedy cvi­čiť a kedy socia­li­zo­vať. Čím viac pred­ví­da­teľ­nosti viete zahr­núť do svojho roz­vrhu, tým viac mož­ností budete mať, kam zara­diť neča­kané uda­losti, ktoré z ničoho nič vyle­tia.

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)