Tri tro­cha zvláštne gad­gety pre vaších milá­či­kov

Martin Kráľ / 12. augusta 2014 / Tech a inovácie

Čo by sme pre nich neuro­bili? Majú vlastné par­fumy, hotely a dokonca aj cin­to­ríny. Nie, neho­vo­rím o žiad­nych celeb­ri­tách, ale o našich psí­koch, mačič­kách a ďal­ších zve­roch. Už toto sa vám zdá byť “too much”? A čo by ste pove­dali na tele­vízny prog­ram pre psov alebo pul­ve­li­zér psích exkre­men­tov?

Často krát mys­líme na blaho našich domá­cich milá­či­kov oveľa viac, ako na to naše. Čím to je, to si musí zod­po­ve­dať asi každý sám za seba. Prav­de­po­dobne platí, že “domáci milá­či­ko­via nie sú zvie­ratá, ale členmi rodiny”.

Cat2See

Niečo pre ozaj­st­ných milov­ní­kov mačiek. Váš domáci tiger sa váš milá­čik nebude doma nudiť ani bez vás. Pomo­cou kamery a apli­ká­cie budete môcť ovlá­dať dve gad­gety — jeden na kŕme­nie a druhý na hra­nie sa s vašim kocú­ri­kom. Cat2See posky­tuje “kvázi” sociálnu sieť, kde náj­dete ďal­ších mača­cích milov­ní­kov, s kto­rými si môžete zdie­lať fotky a všetky ďal­šie potrebné infor­má­cie. 

Ash­po­opie

Jeden z mojich najob­ľú­be­nej­ších gad­ge­tov. Koniec vre­cú­šok a nose­nia psích klo­bá­sok po najb­ližší kôš. S Ash­po­opie stačí jed­no­du­cho exkre­ment nabrať a čaro­vne ho pre­me­niť na nezá­vadný a eko-friendly prá­šok. Že neve­ríte, stačí si pozrieť video. Ja by som to pokojne apli­ko­val aj na ľudí, veď si len pred­stavte, koľko by sa ušet­rilo na verej­ných toale­tách!! :)

DogTV

Ďal­šia z vecí, pri kto­rej sa člo­veku zasta­vuje rozum. Roz­umiem tomu, že ak váš pes v kuse šteká, tak to suse­dom asi nie je najp­rí­jem­nej­šie, ale uro­biť preto rovno vlastný prog­ram? Hlavne po vzhliad­nutí krát­kej upú­tavky som si nie úplne istý, či by to môjho psa udr­žala v pokoji. Jedine ak by ho to rovno uspalo. Foun­deri si údajne robili v súčin­nosti so psími exper­tami nie­koľko ročný rese­arch. Tento mal vraj doká­zať, že psíci boli doma pri poze­raní tohto prog­ramu oveľa klud­nejší a spo­koj­nejší. 

Pridať komentár (0)