Tri tro­cha zvlášt­ne gad­ge­ty pre vaších milá­či­kov

Martin Kráľ / 12. augusta 2014 / Tech a inovácie

Čo by sme pre nich neuro­bi­li? Majú vlast­né par­fu­my, hote­ly a dokon­ca aj cin­to­rí­ny. Nie, neho­vo­rím o žiad­nych celeb­ri­tách, ale o našich psí­koch, mačič­kách a ďal­ších zve­roch. Už toto sa vám zdá byť “too much”? A čo by ste pove­da­li na tele­víz­ny prog­ram pre psov ale­bo pul­ve­li­zér psích exkre­men­tov?

Čas­to krát mys­lí­me na bla­ho našich domá­cich milá­či­kov ove­ľa viac, ako na to naše. Čím to je, to si musí zod­po­ve­dať asi kaž­dý sám za seba. Prav­de­po­dob­ne pla­tí, že “domá­ci milá­či­ko­via nie sú zvie­ra­tá, ale člen­mi rodi­ny”.

Cat2See

Nie­čo pre ozaj­st­ných milov­ní­kov mačiek. Váš domá­ci tiger sa váš milá­čik nebu­de doma nudiť ani bez vás. Pomo­cou kame­ry a apli­ká­cie bude­te môcť ovlá­dať dve gad­ge­ty — jeden na kŕme­nie a dru­hý na hra­nie sa s vašim kocú­ri­kom. Cat2See posky­tu­je “kvá­zi” sociál­nu sieť, kde náj­de­te ďal­ších mača­cích milov­ní­kov, s kto­rý­mi si môže­te zdie­lať fot­ky a všet­ky ďal­šie potreb­né infor­má­cie. 

Ash­po­opie

Jeden z mojich najob­ľú­be­nej­ších gad­ge­tov. Koniec vre­cú­šok a nose­nia psích klo­bá­sok po najb­liž­ší kôš. S Ash­po­opie sta­čí jed­no­du­cho exkre­ment nabrať a čaro­vne ho pre­me­niť na nezá­vad­ný a eko-friend­ly prá­šok. Že neve­rí­te, sta­čí si pozrieť video. Ja by som to pokoj­ne apli­ko­val aj na ľudí, veď si len pred­stav­te, koľ­ko by sa ušet­ri­lo na verej­ných toale­tách!! :)

DogTV

Ďal­šia z vecí, pri kto­rej sa člo­ve­ku zasta­vu­je roz­um. Roz­umiem tomu, že ak váš pes v kuse šte­ká, tak to suse­dom asi nie je najp­rí­jem­nej­šie, ale uro­biť pre­to rov­no vlast­ný prog­ram? Hlav­ne po vzhliad­nu­tí krát­kej upú­tav­ky som si nie úpl­ne istý, či by to môj­ho psa udr­ža­la v poko­ji. Jedi­ne ak by ho to rov­no uspa­lo. Foun­de­ri si údaj­ne robi­li v súčin­nos­ti so psí­mi exper­ta­mi nie­koľ­ko roč­ný rese­arch. Ten­to mal vraj doká­zať, že psí­ci boli doma pri poze­ra­ní toh­to prog­ra­mu ove­ľa klud­nej­ší a spo­koj­nej­ší. 

Pridať komentár (0)