30 vecí, ktoré nás naučil rok 2015

Alexandra Dulaková / 20. decembra 2015 / Tech a inovácie

Rok sa pomaly chýli ku koncu, a tak je načase zaspo­mí­nať si na to dobré, alebo aspoň zau­jí­mavé, čo nám posled­ných 12 mesia­cov pri­nieslo. Či už ide o vedu, tech­no­ló­gie, ľud­skú vyna­lie­za­vosť, poli­tiku, alebo cel­kom oby­čajné poznatky z kaž­do­den­ného života, aj toto sa ľudia počas uply­nu­lých mesia­cov stihli naučiť a zis­tiť, pop­rí­pade rovno doká­zať.

 1. Apli­ká­ciou What­sApp denne prejde vyše 40 miliárd správ, čo je dva krát viac než cel­kový počet sms správ odo­sla­ných po celom svete.
 1. V roku 1990 zomrelo na svete pred dovŕ­še­ním pia­tich rokov viac ako 12 mili­ó­nov detí. V roku 2015 to bolo už „len“ 5,9 detí. Snáď bude tento kle­sa­júci trend pokra­čo­vať.
 1. Chrám v juž­nej Indii sa roky tvá­ril, že v taj­ných kom­na­tách ukrýva jedo­vaté hady, aby do nich náho­dou nikto nevk­ro­čil. Nako­niec vysvitlo, že sa tam namiesto hadov nachá­dzajú tony zlata v hod­note 22 miliárd dolá­rov.
 1. V Číne majú taba­kové spo­loč­nosti povo­le­nie spon­zo­ro­vať školy. Ako inak, ambi­ci­ózne deti lákajú na to, že géniom k ich talentu vraj napo­máha práve tabak. 
Students pose for pictures with "big cigarette models" during a campaign ahead of the World No Tobacco Day, at a primary school in Handan, Hebei province, May 29, 2013. According to local media, students made the models with waste paper to advocate "No Smoking". Picture taken May 29, 2013. REUTERS/China Daily (CHINA - Tags: EDUCATION ANNIVERSARY TPX IMAGES OF THE DAY) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA - RTX105PS
 1. Apple vnútro svo­jich alu­mí­ni­ových Apple Wat­ches vrámci pro­duk­cie čistí lase­rom. Žiadna iná spo­loč­nosť túto metódu nevy­užíva.
 1. Uber má v Číne denný obrat jeden milión dolá­rov, no tento záro­bok aj tak tvorí len 11 per­cent cel­ko­vého zisku miest­nych taxi slu­žieb.
 1. Naroz­diel od soviet­skej pro­pa­gandy, ktorá sa zame­ria­vala na glo­ri­fi­ko­va­nie miest­nych pome­rov, teraz v Rusku fičí tzv. anti-pro­pa­ganda. Kanál NTV ľudí naprí­klad záso­buje prí­šer­nými prí­behmi z Ruska, ktoré majú utvr­diť ich pre­sved­če­nie o tom, že potre­bujú pevnú vládu Kremľa ako pros­trie­dok ochrany, píše Peter Toma­ren­štev, tele­vízny pro­du­cent venu­júci sa danej prob­le­ma­tike.
eb21fe03-2eab-4720-8053-af9eca729a86
 1. V roku 1985 mala prie­merná hait­ská žena vyše 6 detí. Dnes sú to už iba dve.
 1. Mark Zuc­ken­berg momen­tálne nevlastní len podiel z Face­bo­oku, ale rovno aj z What­sApp, Face­book Mes­sen­geru a Ins­ta­gramu.
 1. Ak sa sna­žíte niečo pre­dať, je lep­šie cenu uvá­dzať podľa cie­ľo­vej sku­piny. Ak majú ľudia pro­dukt kupo­vať na základe roz­hod­nu­tia hna­ného emó­ciami, neuvá­dzajte centy v cene (napr. 5 eur). Ak naopak ide skôr o pro­dukt, ktorý si ľudia majú zado­vá­žiť na základe raci­onálne uva­žo­va­nia, centy je lep­šie k uve­de­nej cene pri­dať (napr. 5,49 eur). 
431788a1-0211-4e7c-973d-8a1f32298a75
 1. To, že na Ins­ta­grame nie sú tak­mer žiadne odkazy a pre­linky, uží­va­te­ľov efek­tívne chráni pred spa­mom.
 1. Stránka Vinyl Me Ple­ase, ktorá sa špe­cia­li­zuje na viny­lové platne, ročne zarobí až dva mili­óny dolá­rov so svo­jimi cha­bými 7,300 sub­sc­ri­bermi.
 1. Ľudia si CD-čka naj­viac kupo­vali v roku 2002, zatiaľ čo pre­daj kaziet a platní svoj vrchol dosia­hol v roku 1979. Rekordný zisk z pre­daja kaziet a platní bol len o 13 per­cent menší ako z pre­daja CD-čiek v roku 2002. 
maxresdefault
 1. Na trhu je ply­šák, cez kto­rého sa deti môžu doro­zu­mie­vať so svo­jimi rodičmi – vďaka zabu­do­va­nému sys­tému WeChat.
 1. Uká­zalo sa, že kon­taj­ne­rové domy sú prí­šer­nou alter­na­tí­vou nor­mál­neho býva­nia. Prečo? Dôvo­dov je viac, medzi nimi naprí­klad zatep­le­nie a izo­lá­cia, ochrana pri prí­rod­ných kata­stro­fách, či sta­bi­lita a roz­loha inte­ri­é­rov. A vraj ani nie sú také eko­lo­gické, ako sa tvá­rili. Dajú sa síce recyk­lo­vať, no v drvi­vej väč­šine prí­pa­dov sa sta­via s úplne novými kusmi, ktoré naviac musia poriadne che­micky očis­tiť, keďže na ceste z Číny v nich mohli pre­pra­vo­vať niečo toxické.
 1. Web náš kaž­do­denný má momen­tálne len niečo vyše 8 000 dní.
631acb26-87da-498a-a1b8-70512bdbd497
 1. Naj­väč­šou kon­ku­ren­ciou fyzic­kých paše­rá­kov ute­čen­cov z Blíz­keho východu sú face­bo­okové sku­piny. Ich infor­mačný poten­ciál záro­veň ceny za pre­pravu tlačí nadol.
 1. Počas minu­lo­roč­ného štrajku zamest­nan­cov metra v Lon­dýne si mnohí pasa­žieri pod tla­kom situ­ácie našli krat­šie cesty do práce – čo im pri­nieslo dlho­dobé eko­no­mické výhody.
 1. Vrámci Sili­con Val­ley sa viac ako ori­gi­nálny nápad cení stra­té­gia rastu. Naj­väč­šiu cenu teda nemá len skvelý nápad, ale skôr spô­sob, ako okolo neho vybu­do­vať efek­tívnu spo­loč­nosť s funkč­nou zákaz­níc­kou pod­po­rou a kapa­ci­tou zamest­na­nia pre desiatky tisí­cov ľudí.
dave-fontenot
 1. Podľa ľudí z vyda­va­teľ­skej bran­dže bola fáza e-books len akousi men­šou hroz­bou, ktorá už momen­tálne pomi­nula. Dokonca ju hod­no­tia pozi­tívne.
 1. V roku 2011 sa nigé­rij­ská vláda roz­hodla roz­dať 60 mili­ó­nov dolá­rov pri­bližne 1 200 pod­ni­ka­te­ľom. Dodnes sa táto suma pre­me­nila na stovky nových spo­loč­ností, tisícky nových pra­cov­ných miest a obrov­ský peňažný obrat. Pri­tom väč­šinu čias­tok roz­dala vláda cel­kom náhod­ným kan­di­dá­tom. Uká­zalo sa, že na pod­pore stred­nej a „robot­níc­kej“ triedy namiesto svo­jich vyvo­le­ných kamo­šov predsa len niečo bude.
 1. V 80. rokoch sa docho­diť základnú školu poda­rilo len polo­vici diev­čat v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách. Dnes tento počet stú­pol až na 80 per­cent. Stále však máme na čom pra­co­vať.
b9976a11-2b0f-4829-b7f4-93bce34f1914
 1. Len 57 per­cent indic­kých uží­va­te­ľov smartp­ho­nov si nie­kedy zapne mobilné dáta.
 1. Biele bale­nie dokáže zme­niť chuť obsa­ho­va­ného jedla. Doká­zal to prí­pad Coca-Coly, ktorá sa v roku 2011 bie­lym dizaj­nom sna­žila upo­zor­niť na vymie­ra­nie ľado­vých med­ve­ďov. Keďže zákaz­níci sa sťa­žo­vali na zme­nenú recep­túru nápoja, dizajn museli stiah­nuť z obehu. Neskôr sa prišlo na to, že priamo práve ten oval ovplyv­nil chuť Coly. 
 1. Pizza za 10 eur chutí lep­šie ako pizza za päť eur, aj keď by to mala byť tá istá. 
ny03-pizza1
 1. Viac než polo­vicu sve­to­vých kon­zu­mo­va­teľ­ných plo­dín čoskoro zje­dia čín­ske oší­pané.
 1. Keď sa jedna značka roz­hodne, že do svojho oble­če­nia zakom­po­nuje úplne hladko fun­gu­júce zipsy, v čín­skych továr­ňach na ich doko­na­lej podobe budú denne pra­co­vať osem hodín tisícky zamest­nan­cov.
 1. Aj v mos­lim­skej kra­jine akou je Egypt fičí trh so sexi spod­ným prád­lom. Značky nesú mená ako Hot Love Italy Design, či Laugh Girl, a vyrá­bané sú zásadne v Číne. 
118962800
 1. Kolum­bij­ská armáda doká­zala s jed­not­kami v zajatí komu­ni­ko­vať pomo­cou mor­ze­ovky, ktorú šikovne vlo­žila do ref­rénu pes­ničky v rádiu.
 1. Pro­dukt ktorý per­fektne vysti­huje rok 2015? Nixie, dron, ktorý doká­zal lie­tať, pop­rí­pade si ho uží­va­teľ mohol pri­pnúť na telo ako hodinky, a ktorý záro­veň doká­zal fotiť sel­fies. Žeby ide­álny dar­ček na Via­noce? 
f093f702-4717-4dca-842d-3853a2ecb783

zdroj:medium.com

Pridať komentár (0)