33 naj­lep­ších free WordP­ress tém

Ľudo Nastišin, Sketcher.sk / 4. júla 2016 / Tech a inovácie

WordP­res­sová komu­nita je sku­točne veľká. Hovo­ríme o tisí­coch dizaj­né­rov a deve­lo­pe­rov, desať­ti­sí­coch spi­so­va­te­ľov, a mili­ó­noch pou­ží­va­te­ľov, ktorí všetci pris­pie­vajú k jeho napre­do­va­niu. A jed­nou z popu­lár­nych vecí ako to uro­biť je dizaj­no­va­nie a vývoj free WordP­res­so­vých tém.

Je to skvelý spô­sob, ako si spus­tiť naprí­klad svoj blog a na túto oblasť je na inter­nete aj neuve­ri­teľné množ­stvo tuto­riá­lov, ktoré ti pomôžu to zvlád­nuť. A v tomto článku náj­deš 33 tém, ktoré sú zadarmo a kva­litné. Veríme, že si z nich náj­deš to, čo potre­bu­ješ.

01. Hemin­gway

Classic blog template with large text

02. SKT Full Width

Fill the browser with your large images

03. Ori­gin

Origin, beautiful type for long reads

04. Fas­hi­onista

Bold headlines for a magazine blog

05. Hatch

The image grid shows visitors your work with no clicking or scrolling

06. Opti­mi­zer

optimizer template

07. Future Lite

future lite

08. Long­form

longform

09. Moesia

moesia

10. TA Dai­lyb­log

ta daily

11. Nic­ti­tate

Adds a professional touch to any website

12. InterS­tel­lar

Free WordPress themes - InterStellar

13. Arcade

Free WordPress themes - Arcade

14. vFlex

Free WordPress themes - vFlex

15. Splen­dio

Free WordPress themes - Splendio

16. Meeta

Free WordPress themes: Meeta

17. Fol­der

Free WordPress themes - Folder

18. YAMINTH

Free WordPress themes - YAMINTH

19. Thoughts

Free WordPress themes - Thoughts

20. Gli­der

Free WordPress themes - Glider

21. MyS­tile

Free WordPress themes - Mystile

22. Tra­ve­lify

Free WordPress themes: Travelify

23. Clean Retina

 free WordPress theme: Clean Retina

24. Sim­ple Corp

Free WordPress theme: Simple Corp

25. Photo

Free WordPress theme: Photo

26. Great

Free WordPress theme: Great

27. Bal­lo­ons

Free WordPress themes: Balloons

28. Grid

Free WordPress themes: Grid

29. Sen­si­tive

Free WordPress theme: Sensitive

30. _AR­CHI­TEKT

Free WordPress themes: Architekt

31. Ske­le­ton

Free WordPress themes: Skeleton

32. Shut­ters­hot

Free WordPress themes: Shuttershot

33. Pano­ra­mica

Free WordPress themes: Panoramica

sketcher_banner

zdroj: sketcher.sk, zdroj foto­gra­fií: creativebloq.co

Pridať komentár (0)