3D tla­čia­reň, ktorá pre­mení fľašu od coly na čokoľ­vek budete chcieť

Marek Lavčák / 2. júla 2014 / Tech a inovácie

Zamys­leli ste sa nie­kedy nad tým, koľko plas­to­vých fliaš ročne vyho­díte do koša? V spo­je­ných štá­toch sa ich podľa nezá­vis­lých pries­ku­mov spot­re­buje len za jednu sekundu 1,5 mili­óna. Spo­loč­nosť Coca-cola, ktorá k tomuto hro­zi­vému číslu určite významne pris­pieva sa teraz podieľa na pro­jekte, ktorý by pou­žité fľaše menil na úžit­kové a ozdobné pred­mety.

V spo­lu­práci spo­loč­ností EKO­CYCLE a 3DS, znač­kami za kto­rými stojí Coca-Cola a spe­vák a pro­du­cent Will.i.am vzni­kol zau­jí­mavý komerčný eko-pro­jekt. Na roz­diel od súčasne pou­ží­va­ných 3D tla­čiarní využíva EKO­CYCLE Cube® 3D ako mate­riál odpad z PET fliaš.

Ako pove­dal CCO spo­loč­nosti 3DS Will.i.am, tvor­co­via nemajú záu­jem vytvo­riť ďalší nástroj pre výrobu vecí. Namiesto toho ponú­kajú ele­gantný, rýchly a pre­dov­šet­kým cool spô­sob ako pre­tvá­rať odpad na úžit­kové a ozdobné pred­mety. Cie­ľom celého pro­jektu je zme­niť pohľad na recyk­lá­ciu ako takú a využiť ume­nie, tech­no­ló­giu a štýl na zmenu celej súčas­nej kul­túry. Touto ces­tou sa stane recyk­lá­cia dostup­nou a dokonca žia­da­nou súčas­ťou denno-den­ného života. Mot­tom tla­čiarne je : „Waste is only waste if we waste it.” (Odpad je odpa­dom, len pokiaľ ním plyt­váme.“)

Car­tridge EKO­CYCLE Cube 3D sú z pod­stat­nej časti plnené mate­riá­lom vyro­be­ným z recyk­lo­va­ných 20oz PET fliaš. Ten napriek tomu ponúka dosta­točnú plno­hod­notnú fle­xi­bi­litu a trvác­nosť. Súčasná farebná škála je tvo­rená len štyrmi základ­nými far­bami — čer­ve­nou, čier­nou, bie­lou a čírou, pri­čom naraz je možné kom­bi­no­vať dve farby. Je však viac ako isté, že v budúc­nosti pri­budnú aj ďal­šie farby, ktoré v koneč­nom dôsledku len zvý­šia záu­jem o tento jedi­nečný gad­get.

Čo dokáže a aká je cena?

Tla­čia­reň dokáže vytvá­rať pred­mety do veľ­kosti kocky so stra­nou pri­bližne 15 cen­ti­met­rov pri roz­lí­šení až 70 mik­ró­nov. Hneď pri zakú­pení bude mať zákaz­ník k dis­po­zí­cii 25 pre­de­fi­no­va­ných pred­me­tov, ktoré bude môcť „tla­čiť“ okam­žite. Okrem toho, po stia­hnutí apli­ká­cie pre i OS alebo Android budete môcť uží­vať tlač pred­me­tov priamo z mobilu.

Uvá­dza­cia cena zaria­de­nia je sta­no­vená na 1199 USD a dátum začiatku pre­daja sa pred­po­kladá na druhú polo­vicu roka 2014. Ďal­šie infor­má­cie a novinky o tla­čiarni náj­dete na cubify.

Uvi­díme, či sa ambi­ci­ózny cieľ tvor­cov, zme­niť zmýš­ľa­nie a kul­túru tejto gene­rá­cie naplní. Kaž­do­pádne im v tom držíme palce.

Zdroj: gizmodo.com

Pridať komentár (0)