3D tla­čia­reň, kto­rá pre­me­ní fľa­šu od coly na čokoľ­vek bude­te chcieť

Marek Lavčák / 2. júla 2014 / Tech a inovácie

Zamys­le­li ste sa nie­ke­dy nad tým, koľ­ko plas­to­vých fliaš roč­ne vyho­dí­te do koša? V spo­je­ných štá­toch sa ich pod­ľa nezá­vis­lých pries­ku­mov spot­re­bu­je len za jed­nu sekun­du 1,5 mili­ó­na. Spo­loč­nosť Coca-cola, kto­rá k tomu­to hro­zi­vé­mu čís­lu urči­te význam­ne pris­pie­va sa teraz podie­ľa na pro­jek­te, kto­rý by pou­ži­té fľa­še menil na úžit­ko­vé a ozdob­né pred­me­ty.

V spo­lu­prá­ci spo­loč­nos­tí EKO­CYC­LE a 3DS, znač­ka­mi za kto­rý­mi sto­jí Coca-Cola a spe­vák a pro­du­cent Will.i.am vzni­kol zau­jí­ma­vý komerč­ný eko-pro­jekt. Na roz­diel od súčas­ne pou­ží­va­ných 3D tla­čiar­ní využí­va EKO­CYC­LE Cube® 3D ako mate­riál odpad z PET fliaš.

Ako pove­dal CCO spo­loč­nos­ti 3DS Will.i.am, tvor­co­via nema­jú záu­jem vytvo­riť ďal­ší nástroj pre výro­bu vecí. Namies­to toho ponú­ka­jú ele­gant­ný, rých­ly a pre­dov­šet­kým cool spô­sob ako pre­tvá­rať odpad na úžit­ko­vé a ozdob­né pred­me­ty. Cie­ľom celé­ho pro­jek­tu je zme­niť pohľad na recyk­lá­ciu ako takú a využiť ume­nie, tech­no­ló­giu a štýl na zme­nu celej súčas­nej kul­tú­ry. Tou­to ces­tou sa sta­ne recyk­lá­cia dostup­nou a dokon­ca žia­da­nou súčas­ťou den­no-den­né­ho živo­ta. Mot­tom tla­čiar­ne je : „Was­te is only was­te if we was­te it.” (Odpad je odpa­dom, len pokiaľ ním plyt­vá­me.“)

Car­trid­ge EKO­CYC­LE Cube 3D sú z pod­stat­nej čas­ti plne­né mate­riá­lom vyro­be­ným z recyk­lo­va­ných 20oz PET fliaš. Ten napriek tomu ponú­ka dosta­toč­nú plno­hod­not­nú fle­xi­bi­li­tu a trvác­nosť. Súčas­ná fareb­ná šká­la je tvo­re­ná len štyr­mi základ­ný­mi far­ba­mi — čer­ve­nou, čier­nou, bie­lou a čírou, pri­čom naraz je mož­né kom­bi­no­vať dve far­by. Je však viac ako isté, že v budúc­nos­ti pri­bud­nú aj ďal­šie far­by, kto­ré v koneč­nom dôsled­ku len zvý­šia záu­jem o ten­to jedi­neč­ný gad­get.

Čo doká­že a aká je cena?

Tla­čia­reň doká­že vytvá­rať pred­me­ty do veľ­kos­ti koc­ky so stra­nou pri­bliž­ne 15 cen­ti­met­rov pri roz­lí­še­ní až 70 mik­ró­nov. Hneď pri zakú­pe­ní bude mať zákaz­ník k dis­po­zí­cii 25 pre­de­fi­no­va­ných pred­me­tov, kto­ré bude môcť „tla­čiť“ okam­ži­te. Okrem toho, po stia­hnu­tí apli­ká­cie pre i OS ale­bo Andro­id bude­te môcť uží­vať tlač pred­me­tov pria­mo z mobi­lu.

Uvá­dza­cia cena zaria­de­nia je sta­no­ve­ná na 1199 USD a dátum začiat­ku pre­da­ja sa pred­po­kla­dá na dru­hú polo­vi­cu roka 2014. Ďal­šie infor­má­cie a novin­ky o tla­čiar­ni náj­de­te na cubi­fy.

Uvi­dí­me, či sa ambi­ci­óz­ny cieľ tvor­cov, zme­niť zmýš­ľa­nie a kul­tú­ru tej­to gene­rá­cie napl­ní. Kaž­do­pád­ne im v tom drží­me pal­ce.

Zdroj: gizmodo.com

Pridať komentár (0)