3D tla­čia­reň naj­nov­šie vytlačí aj dom

Alexandra Dulaková / 23. september 2015 / Tools a produktivita

Sám doma to síce nez­vlád­neš, ale naj­väč­šia 3D tla­čia­reň Delta ti v budúc­nosti pod odbor­ným dohľa­dom vytlačí lacný a eko­lo­gický dom­ček z bahna a hliny. 

Sú to tie naj­star­šie sta­vebné mate­riály a talian­sky ino­vá­tor Mas­simo Moretti, ktorý za celým pro­jek­tom stojí, si ich nevyb­ral náho­dou. Aj keď mnohé 3D tla­čiarne dokážu pra­co­vať naprí­klad s cemen­tom, hlina je z eko­lo­gic­kého hľa­diska oveľa vhod­nej­šou alter­na­tí­vou. Je ľahké ju zohnať, pre­tože je tak­mer všade, z čoho vyplýva, že ani jej cena nebude vysoká. A tým, že mate­riál je prí­rodný, zane­cháva oveľa niž­šiu eko­lo­gickú stopu. Na posil­ne­nie zákla­dov a štruk­túry stavby sa budú pou­ží­vať aj rast­linné vlákna. Moretti sa inšpi­ro­val, ako inak, v prí­dode. Kon­krétne ho zau­jal druh osy, ktorý si svoje prí­bytky tiež zho­to­vuje z bahna. Preto svoj pro­jekt nazval WASP

Obrov­ská tla­čia­reň Del­ta­Big

Zatiaľ sa WASP nachá­dza v štá­diu skú­ma­nia a tes­to­va­nia, no aj napriek tomu postu­pujú veľmi rýchlo. Nedos­táva sa im žiad­neho verej­ného finan­co­va­nia, a aj napriek tomu doká­zali za rela­tívne krátky čas vyvi­núť štvor­met­rový pro­to­typ Big­Delta tla­čiarne a dnes pra­cujú na tri­krát vyš­šej ver­zii. 

Pro­to­typy 3D domov z hliny a blata

V budúc­nosti podobné stavby oce­nia najmä v chu­dob­ných čas­tiach sveta, kde ľudia nemajú na nič iné ako pro­vi­zórne dom­čeky a chabé cha­trče. Práve níz­ko­ná­hla­dové pro­jekty ako domy z bahna a hliny im budú môcť poskyt­núť stre­chu nad hla­vou, ktorú si buď budú mocť dovo­liť sami, alebo ju budú finan­co­vať huma­ni­tárno-cha­ri­ta­tívne orga­ni­zá­cie. Hlina a bahno naozaj nepat­ria medzi nedo­stupné komo­dity, takže by to pre nich nemala byť veľká výzva. Spo­jené národy pred­po­kla­dajú, že počas nasle­du­jú­cich 15 rokoch bude denný dopyt po podob­ných byto­vých jed­not­kách dosa­ho­vať množ­stvá až 10,000 domov. Ak teda tla­čia­reň všetko zvládne, ako má, môže sa tešiť na vysoký dopyt a víziu mno­hých vylep­še­ných živo­tov. 

Zdroj: Inha­bi­tat

Pridať komentár (0)