4 det­ské logické hádanky, ktoré zaru­čene potrá­pia aj teba

Michal Ondro / 19. júla 2016 / Tools a produktivita

Pri­sti­hol si sa nie­kedy pri tom, ako si prosto nedo­ká­zal vyrie­šiť jed­no­du­ché mate­ma­tické alebo logické úlohy určené pre deti? Nie si v tom sám. Mnohí máme pocit, že akosi hlúp­neme a deti sú oveľa inte­li­gen­tnej­šie ako my – dospe­láci. Ak nesú­hla­síš, skús vyrie­šiť tieto 4 hádanky a pamä­taj pri tom na to, že deti zo základ­nej školy ich vyrie­šia za chvíľku.

Odpo­vede na úlohy sa nachá­dzajú na konci článku. Skús sa tro­chu potrá­piť pred tým, ako sa na ne pozrieš.

Hádanka č. 1: Par­ko­va­cie miesto

1461855-650-1461230975-965704

foto: brightside.me

Túto jed­no­du­chú hádanku rie­šili prvá­či­ko­via v Hong Konu v rámci vstup­ného testu. Doká­zali to vyrie­šiť za pár sekúnd. No čo, aké číslo sa skrýva pod zapar­ko­va­ným autom?

Hádanka č. 2: 4-ciferné čísla

1461755-650-1461230975-965705

foto: brightside.me

Malí predš­ko­láci túto hádanku vyrie­šia za 5 až 10 minút. Vzde­laní prog­ra­má­tori za hodinu. Do akej sku­piny spa­dáš ty?

Hádanka č. 3: Pyra­mída čísiel

1462455-650-1461230975-962735

foto: brightside.me

Sin­ga­pur­ské deti rie­šia takéto úlohy v tre­tej triede a roz­lúsknu to za pár minút. Doká­žeš to aj ty?

Hádanka č. 4: Bon­bo­ni­éra

1461905-650-1461230975-962736

Takéto úlohy náj­deš v zošite mate­ma­tiky u 12-roč­ného Ame­ri­čana.

V kra­bici bon­bo­ni­éry je 50 bon­bó­nov. 30 z nich má kara­me­lovú náplň, 25 koko­sovú, 10 z nich je plnené oboma nápl­ňami (kara­mel a kokos) a zvy­šok je bez náplne.

Otázka: Ktorý z Ven­no­vých dia­gra­mov správne repre­zen­tuje túto situ­áciu?

Skon­tro­lu­jeme si teda odpo­vede?

.

.

.

ODPO­VEDE

Hádanka č. 1: 

Skús si obrá­zok oto­čiť hore nohami a prí­deš na to.

.

.

.

Hádanka č. 2: Skús spo­čí­tať kruhy na kaž­dom zo 4-cifer­ných čísiel. Také číslo 6 má jeden, 8 má 2 a 6889 ich má 6. Máš to? Správna odpo­veď je teda 2851 = 2.

.

.

.

Hádanka č. 3: 

Spo­čí­taj čísla 198 a 263. Výsled­kom je číslo 461. Nad čís­lami sa nachá­dza číslo 446, ktoré je o 15 men­šie ako číslo, ktoré ti vyšlo, teda 461. Toto platí aj v prí­pade čísiel 263 a 431, 431 a 265 a tak ďalej. Toto je kľúč. Výsled­kom je teda D = 1345, E = 2440.

.

.

.

Hádanka č. 4: 

V tomto prí­pade ide naozaj o veľmi jed­no­du­chú mate­ma­tiku.

Koľko kara­me­lo­vých bon­bó­nov je v bon­bo­ni­ére? 30 – 10 = 20

A koľko koko­so­vých? 25 – 10 = 15

Teraz môžeš zis­tiť, koľko bon­bó­nov bez náplne je v bon­bo­ni­ére! Nasle­dovne: 50 – (20 + 15 + 10) = 5

.

.

.

Ako sa ti darilo?

Zdroj: brightside.me, zdroj titul­nej foto­gra­fie: time.com

Pridať komentár (0)