4 dôvody prečo by web dizaj­néri mali hrať viac hier

Paula Šingliarová / 29. marec 2015 / Tools a produktivita

Áno je to tak. Ak sa ťa nie­kto opýta, prečo do tre­tej rána drtíš hru, tak mu ukáž tento člá­nok. Pravda je taká, že by všetci mali hrať multi-pla­yer hry, pre­tože busi­ness nie je iba o pek­ných web­strán­kach, ale aj o ľuďoch a efek­tív­nej komu­ni­ká­cií. Z multi-pla­yer hier sa môžeme veľa dozve­dieť o sebe, o ostat­ných, ale aj o ľud­skom sprá­vaní ako takom.

Ak si tak tro­chu intro­vert a osobná komu­ni­ká­cia nie je tvoja silná stránka, nasle­du­júci člá­nok je uži­točný práve pre teba. 

Lek­cia 1. — Všetci sme na tej istej strane (…okrem dru­hého teamu)

Ak pri­pra­vu­ješ web­stránku pre kli­enta, alebo keď pra­cu­ješ s nie­kym na stránke väč­ši­nou si súčas­ťou teamu.

Počas hádky akú zvo­liť stra­té­giu, často zabú­dame na to, že sme všetci na jed­nej lodi. Platí to hlavne, keď sa hádame s nie­kým, kto úplne igno­ruje prin­cípy hry. Takýto ľudia sú často pre­káž­kou k úspeš­nému napre­do­va­niu.

Sku­toč­nou pre­káž­kou v takomto prí­pade, je ich igno­ran­cia, hnev, strach, alebo kto­rá­koľ­vek emó­cia, ktorá im bráni v efek­tív­nej komu­ni­ká­cií. Počas hry je dobré uve­do­miť si, že máme spo­ločný cieľ – zni­čiť druhý team. Počas tvo­re­nia strá­nok, je potrebné pri­po­me­núť teamu ako aj kli­en­tovi, že všetci chceme vidieť úspešný výsle­dok. 

Lek­cia 2. — Milo­vať nová­či­kov a uml­čať n00bs

Nie­ktorí ľudia nie sú zrovna milí na nových hrá­čov (newbs). Je to kon­tra­pro­duk­tívne, lebo ak odstra­šu­ješ hrá­čov od tvo­jej obľú­be­nej hry, tak hra stráca busi­ness. Ku všet­kým začia­toč­ní­kom, by sme sa preto mali sprá­vať trpez­livo a s rešpek­tom. Inves­tujú do hry čas a možno aj peniaze. “N00bs” sú hráči, ktorí sa abso­lútne odmie­tajú naučiť poriadne hrať, aj keď už hrajú roky. Nedajú si pora­diť, roz­dá­vajú zlé rady, sprá­vajú sa hlúpo a všet­kých to vytáča.

Pre web dizaj­né­rov je ľahké zabud­núť, že nie všetci naokolo majú tech­nické zame­ra­nie. Sú ľudia, ktorí vedia ako si zapnú svoj počí­tač, otvo­ria bro­wser, skon­tro­lo­lujú si emaily a stačí im to. Tak­tiež sú hráči, ktorí majú naprí­klad skú­se­nosť iba s kon­zo­lami. Trpez­li­vosť s ostat­nými hráčmi, by preto nemala byť iba výnim­kou, ale samoz­rej­mos­ťou.

Na dru­hej strane, nie­kto­rým ľuďom, či už zákaz­ní­kom alebo kole­gom, sa pomôcť nedá. Od takýchto ľudí je lep­šie držať sa ďalej, lebo ťa za chvíľu budú vytá­čať všetci. Naj­horší možný sce­nár je, že to pre­písk­neš a nebu­deš chcieť pra­co­vať s nikým. Ak sa to stane, budeš väč­šinu času pra­co­vať sám.

(Pra­co­vať sám je super, ale nie stále a naveky)

Lek­cia 3: — Ľudia si pamä­tajú ako sa pri tebe cítia

Keď uvi­dím známe meno na zozname teamu, alebo pozvánke na párty, pod­ve­dome si uve­do­míme jednu z týchto vecí:

Tento člo­vek je super a pamä­tám si, že ho mám rád.

Tento člo­vek nie je super a matne si pamä­tám, že ho nemám veľmi rád.

V tom dru­hom prí­pade, si často nespo­mí­name, kto zaprí­či­nil nie práve pria­teľ­ské pocity. Veľa z nás chce totiž pod­ve­dome zabud­núť presné detaily neprí­jem­ných situ­ácii. Na detaily si možno nespo­me­nieme, ale pocity neza­bud­neme.

V robote a hre sa vždy snaž byť aspoň tro­chu pria­teľ­ský. Nedá sa presne zis­tiť, ako sa v tvo­jej prí­tom­nosti cítia druhí, pre­tože je to zahŕňa asi milión pre­men­ných. Ale dá sa byť pria­teľ­ský a rie­šiť veci slušne a z roz­va­hou. Keď si musíš zana­dá­vať, vypni si mik­ro­fón, zakrič si a potom pokra­čuj. Ak musíš nadobro uml­čať dru­hého hráča, urob to poti­chu, bez zby­toč­ného roz­ru­chu.

Aj keď v robote už možno nikdy s týmto člo­ve­kom nebu­deš pra­co­vať, bude o tebe roz­prá­vať ďalej. Možno si sa išiel zo svojho kolegu alebo kli­enta zbláz­niť, ale nemal by si mu to hovo­riť.

Nepo­vie ostat­ným o tom, aký si šikovný, ale o tom, že sa pri tebe cítili zle, čím kazí tvoju repu­tá­ciu.

Lek­cia 4: Buď špe­ci­fický a jed­naj jasne

Počas hry musí byť komu­ni­ká­cia rýchla a efek­tívna. Pri komu­ni­ká­cii cez hla­sový chat sa nemôžme spo­lie­hať na mimiku, ale iba na slová a tón hlasu. Nie­kedy je zas možné komu­ni­ko­vať iba písa­nou for­mou. Keď s nie­kým robíme alebo hráme nejaký ten čas, máme vlastný slang a vieme sa rých­lej­šie doro­zu­mieť. Väč­šinu ale musíme vyna­lo­žiť viac úsi­lia a byť pres­nejší vo vyjad­ro­vaní. Je to ťaž­šie, ako sa môže zdať.

Každý hráč, kli­ent alebo kolega je iný. Ich životy, pre­jav a skills sú iné. Rov­naké slová, môžu byť vní­mané roz­dielne. Neexis­tuje uni­ver­zálny spô­sob efek­tív­nej komu­ni­ká­cie. Čo fun­guje s jed­ným hrá­čom, nemusí fun­go­vať s dru­hým.

Zhr­nu­tie

Hraj hry a spoz­ná­vaj nových ľudí. Hlavné ponau­če­nie je, že treba roz­ví­jať skills, ktoré z teba robia efek­tív­neho člena teamu.

Tento člá­nok spo­me­nul iba pár prí­kla­dov, ako využiť skills z hier v práci. Naučiť sa pre­me­niť ich v praxi musí každý sám. 

zdroj: webdesignerdepot.com

Pridať komentár (0)