4 návyky úspeš­ného web­di­zaj­néra!

Martin Kráľ / 14. mája 2015 / Tools a produktivita

Dizajn je pre­dov­šet­kým o posú­vaní hra­níc tech­no­lo­gií či kre­a­ti­vity pre lep­šie vyrie­še­nie prob­lému. Pre­dov­šet­kým však dizajn stále o ľudoch, pre­tože je hlavne pre ľudí.

Keď hovo­rím o ľuďoch, mám tým na mysli čle­nov týmu, ktorí dizajn tvo­ria, ale aj samot­ných pou­ží­va­te­ľov. Skú­sený dizaj­nér musí zvlád­nuť pra­co­vať pre rôz­nych ľudí, ale aj s rôz­nymi ľudmi, spl­niť ich ciele či pred­stavy. Preto je nie­kedy veľký prob­lém nájsť rov­no­váhu medzi logi­kou a kre­a­ti­vi­tou. Avšak nie každý je tak skú­sený, že dokáže nájsť presne ten bod rov­no­váhy a pri dizajne to platí dvoj­ná­sobne. Poďme sa preto pozrieť na 4 návyky web­di­zaj­néra, ktoré by vám mali pomocť násjť rov­no­váhu a vytvo­riť skvelý web­di­zajn.

1. Dizajn by mal obsa­ho­vať emó­cie

Ako by vyze­ral svet, ak by sa ľudia hrnuli iba do tých naj­lo­gic­kej­ších rie­šení s tými naj­lep­šími mož­nos­ťami? A presne o tomto to je. Je doká­zané, že uží­va­te­lia často­krát volia rad­šej mož­nosti, ktoré v nich vubu­dzujú určité emó­cie. Skú­sený dizaj­néri si uve­do­mujú, že ich návrh by mal obsa­ho­vať kus emó­cie. Či už ide nejaké pre­po­je­nie so zákaz­ní­kom alebo vyjad­re­nie vlast­nej emó­cie pri tvorbe dizajnu. Je jasné, že vzbu­de­ním urči­tej formy emó­cie, či už klad­nej alebo nega­tív­nej, si daný pro­dukt jeho zákaz­ník ľah­šie zapa­mätá.

2. Aktívna spo­lu­práca s deve­lo­pe­rom

Je jasné, že dizaj­nér a deve­lo­per spolu komu­ni­kujú, avšak táto komu­ni­ká­cia by mala byť aktívna aj pri tvorbe daného dizajnu. To, že dizaj­nér na konci svo­jej práce odo­vzdá deve­lo­pe­rovi hotový dizajn sa pop­ravde aktív­nou spo­lu­prá­cou nazvať nedá. Preto, pokiaľ ide o dôle­žitý pro­jekt, mali by ste deve­lo­pera zapo­jiť do kon­zul­tá­cie čím skôr, aby sa mohol aj on vyjad­riť k vášmu návrhu. Naj­lep­šie je brains­tor­mo­vať vašu prácu prie­bežne, pre­tože to čo vy navrh­nete, môže byť v koneč­nom dôsledku pre deve­lo­pera nočná mora. Snažte sa preto pocho­piť prácu deve­lo­pe­rov, aby ste sa aj sami neskôr vyhli návrhom, ktoré sú pre deve­lo­pe­rov ťaž­šie usku­toč­ni­teľné. Neza­bú­dajte na to, že deve­lo­per je ten, ktorý pre­mení váš návrh na rea­litu, preto by sme mali dbať na jeho postrehy a návrhy.

3. Zame­rajte sa na ten správny návrh, nie na ten naj­lepší

Nerád pras­kám tútu bub­linu, ale je prav­dou, že digi­tálny dizajn nie je ume­nie. Vaša práca je však ume­lecká a plná kre­a­ti­vity. Pove­dzme, že ste prišli s návrhom, ktorý je najk­rajší a úplne skvelý, avšak pre vášho zákaz­níka je nepou­ži­teľný. Preto by jed­ným z hlav­ných pra­vi­diel pri tvorbe dizajnu mala byť jeho pou­ži­teľ­nosť. Tým nech­cem vyvra­cať úplne dôle­ži­tosť este­tic­kej stránky, práve naopak. Snažte sa vždy aj tu násjť zlatú strednú cestu medzi tým, čo si váš zákaz­ník žiada a medzi tým, čo vám hovorí vaša kre­a­ti­vita. Pre­tože presne toto je ten roz­dieľ medzi dob­rým a skve­lým dizaj­né­rom, že dokáže odha­núť presne to, čo sa bude jeho zákaz­ní­kovi páčiť. 

4. Berte feed­back ako súčasť kon­ver­zá­cie, aj keď je nega­tívny

Ani ten naj­lepší a najú­žas­nejší návrh podľa vás nemusí byť taký skvelý aj pre vášho zákaz­níka. Berte preto nave­do­mie návrhy a postrehy, a snažte sa ich zapra­co­vá­vať aj do vašich budú­cich pro­jek­tov, pre­tože v koneč­nom dôsledku tak ušet­ríte prácu aj sami sebe a vaši zákaz­níci budú spo­koj­neší. Aj keď je feed­back na vašu prácu nega­tívny, neberte to v zlom. Zvyk­nite si, že feed­back by mal pre­bie­hať pros­red­níc­tvom otvo­re­nej kon­ver­zá­cie medzi vami a vašim zákaz­ní­kom. Presne o tomto to je. Ak by ste si nevy­me­nili svoje názory, nikdy by ste nenašli spo­ločnú cestu.

zdroj: The­Next­Web

Pridať komentár (0)