5 des­ti­ná­cií, do kto­rých môžeš ces­to­vať do 100 eur a odštar­to­vať tak onli­ne kari­é­ru

Linda Cebrová / 12. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: pexels.com/pexels.com

Či už si dlho­roč­ný fre­e­lan­cer ale­bo chceš ešte len odštar­to­vať život digi­tál­ne­ho nomá­da, urči­te ťa zau­jí­ma­jú low-cos­to­vé des­ti­ná­cie. Dnes sme pre teba vybra­li top 5 miest, do kto­rých kúpiš leten­ku za menej ako 100 eur. Ak si časo­vo fle­xi­bil­ný a doká­žeš mať v sekun­de zba­le­né, tie­to ponu­ky sa ti opla­tí pre­skú­mať.

Špa­niel­sko — Bar­ce­lo­na od od 78 €

foto:pinterest.com

Bar­ce­lo­na je snom mno­hých ľudí, kto­rí hľa­da­jú zába­vu, sln­ko a nespú­ta­nosť, kto­rú je v tom­to mes­te cítiť na kaž­dom kro­ku. Ak si fre­e­lan­cer, nemal by si tu mať žia­den prob­lém naz­bie­rať si kli­en­tov. V Bar­ce­lo­ne exis­tu­je mno­ho onli­ne agen­túr, kto­ré sú neus­tá­le na love po nových talen­toch. Ak veľa ces­tu­ješ a záro­veň pod­ni­káš, je skve­lé mať v kaž­dej kra­ji­ne urči­té port­fó­lio kli­en­tov, od kto­rých sa môžeš vždy odra­ziť.

foto:pinterest.com

Ak milu­ješ cudzie jazy­ky, pri Bar­ce­lo­ne tre­ba spo­me­núť, že sa tu nachá­dza jed­na z naj­väč­ších pre­kla­da­teľ­ských agen­túr na sve­te – Translation.com. Prá­cu si však môžeš nájsť aj v jed­nej z onli­ne pre­kla­da­teľ­ských agen­túr, kto­ré vždy hľa­da­jú nové talen­ty. Či už si na voľ­nej nohe ako prog­ra­má­tor, dizaj­nér ale­bo spi­so­va­teľ, je tu veľ­mi dob­rá mož­nosť zamest­na­nia sa v oblas­ti ces­tov­né­ho ruchu ale­bo v jed­nom z mno­hých star­tu­pov, kto­ré tu pôso­bia. Poroz­hliad­nuť sa opla­tí aj na strán­kach, ako je Upwork.com, Peopleperhour.com ale­bo Fiverr.com.

Bul­har­sko -Sofia od 28 € 

foto:pinterest.com

Pri tej­to des­ti­ná­cii je nut­né vyz­dvi­hnúť, že sa nachá­dza na pop­red­ných mies­tach, čo sa týka kva­li­ty a dostup­nos­ti inter­ne­tu. Na Netindex.com sa dozvieš, že prie­mer­ná rých­losť sťa­ho­va­nia sa v Sofii pohy­bu­je na úrov­ni 48,9 Mbps, zatiaľ čo prie­mer­ná rých­losť pre G8 a EÚ je na úrov­ni 34,3 a 32,0 Mbps. V pries­ku­me, v kto­rom Bloomberg.com hod­no­til top 10 miest s naj­rých­lej­ším inter­ne­tom na sve­te, sa Bul­har­sko umiest­ni­lo na pek­nom ôsmom mies­te.

foto:pinterest.com

Bul­har­sko sa stá­va čoraz atrak­tív­nej­ším pre zahra­nič­ných pod­ni­ka­te­ľov, a to aj vďa­ka ich daňo­vým pred­pi­som. Fre­e­lan­cer, kon­krét­ne špe­cia­lis­ta v oblas­ti IT, nie je zaťa­že­ný enorm­ný­mi daňa­mi, tak ako v ostat­ných Európ­skych kra­ji­nách. Daňo­vé zaťa­že­nie sa pohy­bu­je na úrov­ni 10 %.

Holand­sko — Amster­dam od 78 €

V tom­to zozna­me urč­te nesmie­me vyne­chať hlav­né Európ­ske mes­to star­tu­pov Amster­dam. Rov­na­ko, ako sa môže pochvá­liť neuve­ri­teľ­ne tvo­ri­vým pro­stre­dím a kul­túr­nou scé­nou, mes­to robí enorm­né pokro­ky v oblas­ti cowor­kin­gov. Prá­ve tu náj­deš stov­ky pries­to­rov pre fre­e­lan­ce­rov, v kto­rých nie je núdza o nad­vä­zo­va­nie nových kon­tak­tov s pod­ni­ka­teľ­mi z celej Euró­py, ale aj kra­jín mimo nej.

foto:pinterest.com

Amster­dam je uni­kát­ny aj cel­ko­vým život­ným štý­lom, kto­rý je ako stvo­re­ný pre fre­e­lan­ce­rov. Na vzo­stu­pe je zele­ná archi­tek­tú­ra a „gre­en-living“ spo­je­né s mož­nos­ťou využi­tia eko­lo­gic­kých spô­so­bov dopra­vy naprieč celým mes­tom. Na bicyk­li ale­bo s elek­trič­kou sa dosta­neš vša­de, kam si zau­mie­niš.

foto:pinterest.com

Cha­rak­te­ris­tic­ká pre Amster­dam je aj pra­cov­ná eti­ka jeho oby­va­te­ľov. Ide o akú­si moti­vá­ciu ľudí byť samým sebe pánom, spo­je­nú s cel­ko­vou nezá­vis­los­ťou od dru­hých. Osvo­jiť si túto vlast­nosť urči­te nie je na ško­du.

Nemec­ko — Ber­lín od 34 €

foto:pinterest.com

Ber­lín sa ti mož­no na prvý pohľad nez­dá ako mes­to stvo­re­né pre fre­e­lan­ce­rov. V sku­toč­nos­ti je však snom nejed­né­ho pod­ni­ka­te­ľa a záro­veň je nevy­čer­pa­teľ­nou stud­ni­cou nových nápa­dov a inšpi­rá­cie. V súčast­nos­ti sa tým­to mes­tom nesie naozaj mla­dist­vá atmo­sfé­ra, kto­rá v spo­je­ní s bohém­skou minu­los­ťou mes­ta ponú­ka skve­lé pro­stre­die pre ľudí na voľ­nej nohe.

foto:pinterest.com

Či už si gra­fik, píšeš blo­gy ale­bo sa venu­ješ vývo­ju webo­vých strá­nok, Ber­lín ti ponúk­ne neko­neč­né mož­nos­ti spo­lu­prá­ce. Toto mes­to sa môže pochvá­liť ener­gic­kou atmo­sfé­rou, ale aj obrov­ským množ­stvom cowor­kin­gov od výmys­lu sve­ta. O hod­not­ný networ­king tu núdza urči­te nebu­de. Ak k tomu pri­dáš rela­tív­ne níz­ke ceny v porov­na­ní so západ­ný­mi kra­ji­na­mi, ide o skve­lé mes­to pre kaž­dé­ho pod­ni­ka­te­ľa.

Ukra­ji­na — Kyjev od 66 €

foto:pinterest.com

Ukra­ji­na je skve­lou voľ­bou pre tých, kto­rí hľa­da­jú dyna­mic­ké mes­to, avšak stá­le sa nachá­dza­jú­ce v low-cost reb­ríč­koch. Táto kra­ji­na poskyt­ne zau­jí­ma­vý záži­tok ľuďom hľa­da­jú­cim prá­cu, no záro­veň túžia­cich po kul­túr­nom vyži­tí. Ukra­ji­na sa v posled­ných rokoch sta­la veľ­mi popu­lár­nou pre pod­ni­ka­te­ľov na voľ­nej nohe a momen­tál­ne sa nachá­dza na špič­ke zozna­mu kra­jín posky­tu­jú­cich onli­ne služ­by na strán­ke oDesk.

foto:pinterest.com

Pod­ľa oDesk sa uká­za­lo, že pod­ni­ka­te­lia na voľ­nej nohe v Ukra­ji­ne zaro­bi­li za prvý štvrť­rok až 8 mili­ó­nov dolá­rov. Neza­ned­ba­teľ­ným bene­fi­tom sú aj níz­ke ceny nehnu­teľ­nos­tí, náj­mu, elek­tri­ny a tele­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb. Aj tie­to veci robia z Ukra­ji­ny mies­to, v kto­rom sa v dlh­šom časo­vom hori­zon­te opla­tí žiť a pra­co­vať.

Pridať komentár (0)