5 det­ských háda­niek, na kto­ré budeš mať prob­lém odpo­ve­dať

Ľubica Mervová / 5. septembra 2016 / Lifehacking

Čas­to sú det­ské logic­ké hádan­ky nároč­né aj pre dospe­lých. Pri­pra­vi­li sme pre teba 5 háda­niek, kto­ré v posled­nej dobe potrá­pi­li inter­net. Doká­žeš správ­ne odpo­ve­dať na všet­ky?

Hádan­ka č.1

Ten­to obrá­zok kem­pu­jú­cich detí v lese bol uve­rej­ne­ný v det­skom maga­zí­ne a čosko­ro ovlá­dol celý inter­net. K obráz­ku sa vzťa­hu­je 9 otá­zok, na kto­ré by ste pozor­ným sle­do­va­ním a zopár základ­ný­mi zna­los­ťa­mi mali vedieť odpo­ve­dať.

329DDCB400000578-0-image-m-33_1459179475741

foto: buzzfeed.com

OTÁZ­KY:

Koľ­ko ľudí sa nachá­dza v kem­pe?

Kedy priš­li? Dnes ale­bo pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi?

Ako sa tam dosta­li?

Nachá­dza sa v blíz­kos­ti mies­ta sta­no­vač­ky neja­ké mes­to ale­bo dedi­na?

Odkiaľ fúka vie­tor? Zo seve­ru či z juhu?

Aká den­ná doba je zobra­ze­ná na obráz­ku?

Kam šiel Alex?

Kto mal vče­ra služ­bu (duty)?

Aký je dnes dátum pod­ľa obráz­ku?

Hádan­ka č.2

Mate­ma­tic­ký prí­klad pre 14 a 15 roč­ných štu­den­tov zo Sin­ga­pu­ru rie­šia ľudia po celom sve­te. Otáz­ka je jed­no­du­chá: Kedy má Che­ryl naro­de­ni­ny?

Zada­nie úlo­hy:

Albert a Ber­nard sa zača­li kama­rá­tiť so Che­ryl. Chcú vedieť, kedy má naro­de­ni­ny. Che­ryl im dala zoznam 10 mož­ných dátu­mov:

15. mája 16. mája 19. mája

17. júna 18. júna

14. júla 16. júla

14. augus­ta 15. augus­ta 17. augus­ta

Potom Che­ryl pove­da­la Alber­to­vi mesiac, kedy sa naro­di­la a Ber­nar­do­vi deň.

Albert: Neviem, kedy sa Che­ryl naro­di­la, ale viem, že to nevie ani Ber­nard.

Ber­nard: Najprv som neve­del, kedy má Che­ryl naro­de­ni­ny, teraz už to viem.

Albert: Potom aj ja viem, kedy má Che­ryl naro­de­ni­ny.

Kedy má Che­ryl naro­de­ni­ny?

Hádan­ka č.3

Túto logic­kú hádan­ku v tes­te Nati­onal Geog­rap­hic vyrie­ši­lo 80 per­cent detí pod 10 rokov. Deti vraj vedia lep­šie inter­pre­to­vať situ­ácie na zákla­de vizu­ál­nych pod­ne­tov než dospe­lí. Otáz­ka teda znie: Kto­rým sme­rom ide auto­bus?

30DE4F8B00000578-0-image-a-1_1454577281460

foto: buzzfeed.com, Nati­onal Geog­rap­hic

Hádan­ka č.4

Doplň jed­nu čiar­ku, tak, aby bol prí­klad s výsled­kom správ­ny.

19289-1qrar7r

foto: buzzfeed.com

Hádan­ka č.5

Túto hádan­ku 6 roč­né deti v Hong-Kon­gu vyrie­ši­li za 20 sekúnd. Dáš to tiež?

Doplň chý­ba­jú­ce čís­lo na par­ko­va­com mies­te, kde sto­jí auto.

29AF948300000578-3127520-Brain_teaser_This_logic_problem_from_a_Hong_Kong_elementary_scho-m-4_1434531344912

foto: twit­ter

Odpo­ve­de:

Hádan­ka č.1

4 ľudia. Pod­ľa 4 lyži­čiek a 4 mien na roz­pi­se slu­žieb.

Priš­li pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi. Všim­ni si pavu­či­nu medzi sta­nom a stro­mom.

Priš­li na člne, sved­čia o tom ves­lá pri stro­me.

Áno, pobe­hu­jú­ca sliep­ka nasved­ču­je o blíz­kos­ti neja­kej dedi­ny.

Vie­tor fúka z juhu. Na vrchu sta­nu to doka­zu­je vla­joč­ka. Smer vet­ra sa potom dá určiť pod­ľa koná­rov stro­mov, kto­ré býva­jú väč­šie na juž­nej stra­ne stro­mov.

Je ráno, pod­ľa sve­to­vých strán a tie­ňov na zemi.

Alex chy­tá motý­le, jeho sieť­ka je za sta­nom.

Coli­na spoz­náš pod­ľa C na vaku, Alex chy­tá motý­le, James fotí, jeho troj­nož­ka k foto­apa­rá­tu trčí z jeho vaku s pís­me­nom J, Peter má pod­ľa roz­pi­su služ­bu dnes a teda Colin ju mal vče­ra.

Je 8. augus­ta. Na roz­pi­se, kde má dnes služ­bu Peter je čís­lo 8 a na zemi je polo­že­ný melón, kto­rý dozrie­va prá­ve v augus­te.

Odpo­veď na otáz­ku aký je mesiac je tro­chu ťaž­šia a nie úpl­ne odzr­kad­ľu­je rea­li­tu, keď­že dozrie­va­nie meló­nov má roz­siah­lej­šie obdo­bie. Kaž­do­pád­ne táto hádan­ka vyvo­la­la veľa ďal­ších otá­zok a pole­mík.

Hádan­ka č.2

Z desia­tich dátu­mov v roz­me­dzí od 14. do 19. sú iba dva dátu­my, kto­ré sa neopa­ku­jú: 18. a 19. Pokiaľ by sa Che­ryl naro­di­la 18. nebo 19., potom by Ber­nard vedel, kedy má naro­de­ni­ny, pre­to­že mu Che­ryl pove­da­la deň svo­jich naro­de­nín.
Ale pre­čo Albert vie a Ber­nard nevie?

Pokiaľ Che­ryl pove­da­la Alber­to­vi, že mesiac, kedy sa naro­di­la, je máj nebo jún, potom je mož­né, že sa naro­di­la 19. mája nebo 18. júna. To zna­me­ná, že Ber­nard by mohol vedieť, kedy má Che­ryl naro­de­ni­ny. Fakt, že Albert vie, že Ber­nard nevie, zna­me­ná, že Che­ryl pove­da­la Alber­to­vi, že mesia­com, kedy sa naro­di­la, je buď máj ale­bo august.

Ber­nard na začiat­ku nevie, kedy sa Che­ryl naro­di­la, ale ako to môže vedieť potom, čo Albert pre­ho­vo­ril?
Z pia­tich zostá­va­jú­cich dátu­mov v júli a augus­te, v roz­me­dzí 15. a 17., sa iba 14. obja­vu­je dva­krát.
Ak Che­ryl pove­da­la Ber­nar­do­vi, že sa naro­di­la 14., potom by Ber­nard neve­del. Ale pre­to­že Ber­nard to vie, zna­me­ná to, že sa nena­ro­di­la 14. Zostá­va­jú teda tri mož­né dátu­my: 16. júl, 15. august a 17. august.
Potom, čo Ber­nard pre­ho­vo­ril, vie Albert, kedy má Che­ryl naro­de­ni­ny. Pokiaľ by Che­ryl pove­da­la Alber­to­vi, že sa naro­di­la v augus­te, Albert by dátum neve­del, pre­to­že sú tam dva dátu­my v augus­te. Che­ryl má naro­de­ni­ny 16. júla.

Hádan­ka č.3

Auto­bus ide doľa­va, keď­že u nás sa jaz­dí vľa­vo a nevi­díš dve­re na nastu­po­va­nie, tak­že sú na dru­hej stra­ne.

Hádan­ka č.4

19289-1t26psz

foto: buzzfeed.com

Hádan­ka č.5

87 – sta­čí obrá­zok oto­čiť naopak.

29AF948300000578-3127520-Brain_teaser_This_logic_problem_from_a_Hong_Kong_elementary_scho-m-4_1434531344912

foto: twit­ter

Zdroj: dailymail.co.uk, buzzfeed.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theinducers.com

Pridať komentár (0)