5 det­ských háda­niek, na ktoré budeš mať prob­lém odpo­ve­dať

Ľubica Mervová / 5. septembra 2016 / Tools a produktivita

Často sú det­ské logické hádanky náročné aj pre dospe­lých. Pri­pra­vili sme pre teba 5 háda­niek, ktoré v posled­nej dobe potrá­pili inter­net. Doká­žeš správne odpo­ve­dať na všetky?

Hádanka č.1

Tento obrá­zok kem­pu­jú­cich detí v lese bol uve­rej­nený v det­skom maga­zíne a čoskoro ovlá­dol celý inter­net. K obrázku sa vzťa­huje 9 otá­zok, na ktoré by ste pozor­ným sle­do­va­ním a zopár základ­nými zna­los­ťami mali vedieť odpo­ve­dať.

329DDCB400000578-0-image-m-33_1459179475741

foto: buzzfeed.com

OTÁZKY:

Koľko ľudí sa nachá­dza v kempe?

Kedy prišli? Dnes alebo pred nie­koľ­kými dňami?

Ako sa tam dostali?

Nachá­dza sa v blíz­kosti miesta sta­no­vačky nejaké mesto alebo dedina?

Odkiaľ fúka vie­tor? Zo severu či z juhu?

Aká denná doba je zobra­zená na obrázku?

Kam šiel Alex?

Kto mal včera službu (duty)?

Aký je dnes dátum podľa obrázku?

Hádanka č.2

Mate­ma­tický prí­klad pre 14 a 15 roč­ných štu­den­tov zo Sin­ga­puru rie­šia ľudia po celom svete. Otázka je jed­no­du­chá: Kedy má Che­ryl naro­de­niny?

Zada­nie úlohy:

Albert a Ber­nard sa začali kama­rá­tiť so Che­ryl. Chcú vedieť, kedy má naro­de­niny. Che­ryl im dala zoznam 10 mož­ných dátu­mov:

15. mája 16. mája 19. mája

17. júna 18. júna

14. júla 16. júla

14. augusta 15. augusta 17. augusta

Potom Che­ryl pove­dala Alber­tovi mesiac, kedy sa naro­dila a Ber­nar­dovi deň.

Albert: Neviem, kedy sa Che­ryl naro­dila, ale viem, že to nevie ani Ber­nard.

Ber­nard: Najprv som neve­del, kedy má Che­ryl naro­de­niny, teraz už to viem.

Albert: Potom aj ja viem, kedy má Che­ryl naro­de­niny.

Kedy má Che­ryl naro­de­niny?

Hádanka č.3

Túto logickú hádanku v teste Nati­onal Geog­rap­hic vyrie­šilo 80 per­cent detí pod 10 rokov. Deti vraj vedia lep­šie inter­pre­to­vať situ­ácie na základe vizu­ál­nych pod­ne­tov než dospelí. Otázka teda znie: Kto­rým sme­rom ide auto­bus?

30DE4F8B00000578-0-image-a-1_1454577281460

foto: buzzfeed.com, Nati­onal Geog­rap­hic

Hádanka č.4

Doplň jednu čiarku, tak, aby bol prí­klad s výsled­kom správny.

19289-1qrar7r

foto: buzzfeed.com

Hádanka č.5

Túto hádanku 6 ročné deti v Hong-Kongu vyrie­šili za 20 sekúnd. Dáš to tiež?

Doplň chý­ba­júce číslo na par­ko­va­com mieste, kde stojí auto.

29AF948300000578-3127520-Brain_teaser_This_logic_problem_from_a_Hong_Kong_elementary_scho-m-4_1434531344912

foto: twit­ter

Odpo­vede:

Hádanka č.1

4 ľudia. Podľa 4 lyži­čiek a 4 mien na roz­pise slu­žieb.

Prišli pred nie­koľ­kými dňami. Všimni si pavu­činu medzi sta­nom a stro­mom.

Prišli na člne, sved­čia o tom veslá pri strome.

Áno, pobe­hu­júca sliepka nasved­čuje o blíz­kosti neja­kej dediny.

Vie­tor fúka z juhu. Na vrchu stanu to doka­zuje vla­jočka. Smer vetra sa potom dá určiť podľa koná­rov stro­mov, ktoré bývajú väč­šie na juž­nej strane stro­mov.

Je ráno, podľa sve­to­vých strán a tie­ňov na zemi.

Alex chytá motýle, jeho sieťka je za sta­nom.

Colina spoz­náš podľa C na vaku, Alex chytá motýle, James fotí, jeho troj­nožka k foto­apa­rátu trčí z jeho vaku s pís­me­nom J, Peter má podľa roz­pisu službu dnes a teda Colin ju mal včera.

Je 8. augusta. Na roz­pise, kde má dnes službu Peter je číslo 8 a na zemi je polo­žený melón, ktorý dozrieva práve v auguste.

Odpo­veď na otázku aký je mesiac je tro­chu ťaž­šia a nie úplne odzr­kad­ľuje rea­litu, keďže dozrie­va­nie meló­nov má roz­siah­lej­šie obdo­bie. Kaž­do­pádne táto hádanka vyvo­lala veľa ďal­ších otá­zok a pole­mík.

Hádanka č.2

Z desia­tich dátu­mov v roz­me­dzí od 14. do 19. sú iba dva dátumy, ktoré sa neopa­kujú: 18. a 19. Pokiaľ by sa Che­ryl naro­dila 18. nebo 19., potom by Ber­nard vedel, kedy má naro­de­niny, pre­tože mu Che­ryl pove­dala deň svo­jich naro­de­nín.
Ale prečo Albert vie a Ber­nard nevie?

Pokiaľ Che­ryl pove­dala Alber­tovi, že mesiac, kedy sa naro­dila, je máj nebo jún, potom je možné, že sa naro­dila 19. mája nebo 18. júna. To zna­mená, že Ber­nard by mohol vedieť, kedy má Che­ryl naro­de­niny. Fakt, že Albert vie, že Ber­nard nevie, zna­mená, že Che­ryl pove­dala Alber­tovi, že mesia­com, kedy sa naro­dila, je buď máj alebo august.

Ber­nard na začiatku nevie, kedy sa Che­ryl naro­dila, ale ako to môže vedieť potom, čo Albert pre­ho­vo­ril?
Z pia­tich zostá­va­jú­cich dátu­mov v júli a auguste, v roz­me­dzí 15. a 17., sa iba 14. obja­vuje dva­krát.
Ak Che­ryl pove­dala Ber­nar­dovi, že sa naro­dila 14., potom by Ber­nard neve­del. Ale pre­tože Ber­nard to vie, zna­mená to, že sa nena­ro­dila 14. Zostá­vajú teda tri možné dátumy: 16. júl, 15. august a 17. august.
Potom, čo Ber­nard pre­ho­vo­ril, vie Albert, kedy má Che­ryl naro­de­niny. Pokiaľ by Che­ryl pove­dala Alber­tovi, že sa naro­dila v auguste, Albert by dátum neve­del, pre­tože sú tam dva dátumy v auguste. Che­ryl má naro­de­niny 16. júla.

Hádanka č.3

Auto­bus ide doľava, keďže u nás sa jazdí vľavo a nevi­díš dvere na nastu­po­va­nie, takže sú na dru­hej strane.

Hádanka č.4

19289-1t26psz

foto: buzzfeed.com

Hádanka č.5

87 – stačí obrá­zok oto­čiť naopak.

29AF948300000578-3127520-Brain_teaser_This_logic_problem_from_a_Hong_Kong_elementary_scho-m-4_1434531344912

foto: twit­ter

Zdroj: dailymail.co.uk, buzzfeed.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theinducers.com

Pridať komentár (0)