5 dôvo­dov, prečo by mal Apple vyro­biť vlastný foťák

Martin Bohunický / 15. októbra 2015 / Business

Hovor si o Apple čo chceš, no táto spo­loč­nosť spô­so­bila revo­lú­ciu v prak­ticky všet­kých hard­vé­ro­vých zaria­de­niach, do kto­rých sa pus­tila: MP3 pre­hrá­vače, smart­fóny, tab­lety či inte­li­gentné hodinky.

Hoci budú najb­liž­ším veľ­kým pro­jek­tom Apple zrejme autá, poviem ti, čo si želám od Apple ja: pro­fe­si­onálny foto­apa­rát. Tu je päť dôvo­dov, prečo:

Foťáky potre­bujú byť viac “smart”

Tak­mer každá tech­no­ló­gia ide rýchlo kup­redu, no pro­fe­si­onálne foťáky sú podľa môjho stále “hlúpe”.

Od doby vzniku digi­tál­nych foto­apa­rá­tov sa spô­sob, ako s nimi fun­gu­jeme, v pod­state nezme­nil. Nafo­tíš veci a pracne ich pre­ná­šaš cez kábel, USB alebo v nie­kto­rých prí­pa­doch už aspoň aj Wi-Fi. No aj od Wi-Fi by som oča­ká­val viac.

Chce to zmenu. Kom­paktné foto­apa­ráty umie­rajú a musím pove­dať, že zaslú­žene. Foťáky v našich smart­fó­noch sa im kva­li­ta­tívne prak­ticky vyrov­nali. Aj vo foťáku chcem vidieť apli­ká­cie, ktoré mi dovo­lia posu­núť soft­vé­rové mož­nosti môjho zaria­de­nia kedy a ako chcem. 

Jony Ive už jeden foťák dizaj­no­val 

Neho­vo­rím o foťáku v tvo­jom ajfóne. Hovo­rím sku­točne o foto­apa­ráte. Jony v roku 2013 spolu s Mar­com Newso­nom nadi­zaj­no­val špe­ciálnu edí­ciu foto­apa­rátu Leica. Dizaj­nový fra­jer z Apple sa teda oči­vidne o foťáky zau­jíma a má za sebou aj skú­se­nosti.

Ten foťák sa pre­dal za 1,8 mili­óna dolá­rov. To len tak mimo­cho­dom.

Keď robia auto, prečo nie foťák?

Apple má pomerne úzke port­fó­lio, napriek tomu nevi­dím dôvod, prečo by v ňom mal foťák chý­bať. Apple v súčas­nosti pra­cuje na svo­jom aute. Aj keď to nie je ofi­ciálne, je to prak­ticky jasné. Vše­obecne sa spo­loč­nosť zame­riava na pro­dukty kaž­do­den­ného pou­ží­va­nia. Preto oča­ká­vam, že raz príde aj foťák.

Vedia robiť skvelé veci

Hoci foťáky pre­dá­vajú para­metre ako mega­pi­xely, clony a sen­zory, pro­ces spra­co­va­nia fotiek v pozadí zostáva nepo­všim­nutý. Apple má jeden z naj­lep­ších foto­apa­rá­tov spo­me­dzi smart­fó­nov a to nie pre naj­lep­šie para­metre, ale pre všetko za tým. 

Foto­grafi milujú Apple

Aspoň podľa Flickru. Podľa šta­tis­tík je medzi pia­timi naj­pou­ží­va­nej­šími smart­fónmi na fote­nie až šty­ri­krát iPhone.

Apple navyše už dávno pra­cuje pre sku­toč­ných foto­gra­fov. Aper­ture je napriek poza­sta­ve­niu aktu­ali­zá­cií stále jed­ným z naj­lep­ších prog­ra­mov na edi­tá­ciu fotiek medzi pro­fe­si­onálmi. A aj základná apli­ká­cia na OS X “Pho­tos” ponúka násobne viac mož­ností, ako prie­merný soft­vér na úpravu obráz­kov.

Apple má pred sebou obrov­ský trh, ktorý môže z môjho pohľadu poľahky ovlád­nuť a revo­lu­ci­ona­li­zo­vať pohľad na foto­apa­ráty. Keďže vizu­álna iden­tita je sil­nou strán­kou Apple, krok k pro­fe­si­onál­nym foto­gra­fom by do toho všet­kého okolo doko­nale zapa­so­val.

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)