5 dôvodov, prečo „prehajpovaná“ značka nie vždy tá najlepšia voľba

Amer Owaida / 12. decembra 2018 / Biznis

  • Vo svete exis­tuje mnoho zna­čiek, ktoré sú ospe­vo­vané až do ne­bies a mi­luje ich celý svet
  • Pri­tom exis­tuje veľa mož­ností, kde si vieš kú­piť „roz­um­nejší” pro­dukt v tej is­tej ce­no­vej ka­te­gó­rií, ktorý do­káže tak­mer to isté alebo do­konca ešte viac
  • Ba­víme sa o pro­duk­toch, ktoré po­nú­kajú naj­lepší po­mer me­dzi ce­nou a vý­ko­nom
zdroj: Pexels
  • Vo svete exis­tuje mnoho zna­čiek, ktoré sú ospe­vo­vané až do ne­bies a mi­luje ich celý svet
  • Pri­tom exis­tuje veľa mož­ností, kde si vieš kú­piť „roz­um­nejší” pro­dukt v tej is­tej ce­no­vej ka­te­gó­rií, ktorý do­káže tak­mer to isté alebo do­konca ešte viac
  • Ba­víme sa o pro­duk­toch, ktoré po­nú­kajú naj­lepší po­mer me­dzi ce­nou a vý­ko­nom

Denne stre­tá­vaš mnoho ľudí, či už ko­le­gov, kli­en­tov alebo par­tne­rov. Preto je dô­le­žité oslo­viť ich na prvý do­jem, keďže nie kaž­dého stih­neš ohú­riť svo­jími schop­nos­ťami. Oplatí sa pô­so­biť re­pre­zen­ta­tívne, ale nie po­vr­chne a vzbu­dzo­vať u nich ten správny do­jem pro­fe­si­onála.

Sa­moz­rejme, ok­rem tvojho vý­zoru si oko­lie všíma aj tvoje pra­covné ná­stroje ako no­te­book alebo mo­bilný te­le­fón. Sú to veci, ktoré po­u­ží­vaš den­no­denne a preto by si si pri ich vý­bere mal dať zá­le­žať. Radi by sme ti však po­ve­dali, že nie vždy je naj­dô­le­ži­tej­šie hľa­dieť na značku a preto je dobré po­u­ká­zať na to, že ne­hľa­díš len na značku, ale aj na hod­notu vecí, ktoré po­u­ží­vaš

Mo­bilný te­le­fón

Smart­fón je pri­már­nou sú­čas­ťou kaž­dého ma­na­žéra a bude zrejme jed­nou z pr­vých vecí, po kto­rej sa za­čneš ob­ze­rať. Sa­moz­rejme, po­tre­bu­ješ vý­konný kú­sok s vy­so­kou vý­dr­žou ba­té­rie, do­sta­toč­ným vý­ko­nom či od­la­de­ným ope­rač­ným sys­té­mom, ktorý ťa ne­bude spo­ma­ľo­vať a ob­me­dzo­vať po­čas den­no­den­ných úloh. Vzhľa­dom k ak­tu­ál­nemu roz­lo­že­niu trhu sa javí ako naj­ro­zum­nej­šia voľba popri všet­kých kó­rej­ských vlaj­ko­vých lo­diach a „ja­bĺč­kach“ z Ame­riky, Hu­awei Mate 20 Pro, ktorý dis­po­nuje no­vým pro­ce­so­rom Ki­rin 980, ino­va­tív­nym a re­pre­zen­ta­tív­nym di­zaj­nom so vsta­va­ným ske­ne­rom od­tlač­kov prs­tov v disp­leji či tro­j­i­cou fo­to­apa­rá­tov na za­dnej strane.

Mnohí sa však pri slov­nom spo­jení An­droid a od­la­de­nosť len po­us­mejú a krú­tia hla­vou, av­šak v dneš­nej dobe je vy­rov­na­nosť me­dzi iOS a An­dro­idom na­ozaj veľmi tenká. Na­vyše Hu­awei smart­fóny dis­po­nujú aj nad­stav­bou EMUI, ktorá do­káže efek­tívne a veľmi rýchlo pra­co­vať s úkonmi. Lá­kadlo ur­čite pred­sta­vuje gi­gan­tická 4200 mAh ba­té­ria s ex­trémne rých­lym do­bí­ja­ním, kedy sa na 70 % do­sta­neš už za 30 mi­nút.

Po­čí­tač

Ne­od­de­li­teľ­ným spo­loč­ní­kom pri tvo­jej práci bude aj no­te­book. Kri­té­ria pre jeho vý­ber sú v pod­state rov­naké ako pri smart­fóne. Musí byť ele­gantný, vý­konný, s dl­hou vý­dr­žou a keďže ho bu­deš často pre­ná­šať, je ide­álne, aby mal aj nízku hmot­nosť a spratné roz­mery. Na trhu je hneď nie­koľko mož­ností. Zvo­liť mô­žeš mo­dely Think­Pad či XPS od Le­nova a Dell, ale po­zri sa aj na Ma­te­book X od Hu­awei. Na­prí­klad taký Dell po­núka vý­konný pro­ce­sor In­tel Core i7, 16 GB RAM či krásny QHD+ disp­lej. Na­opak Hu­awei Ma­te­book X láka 10 ho­di­no­vou vý­dr­žou ba­té­rie či ce­nov­kou, ktorá je prek­va­pivo pod ma­gic­kou hra­ni­cou 1000 €. Každý z týchto mo­de­lov je presne ur­čený pre po­treby ma­na­žéra

Ob­le­če­nie

Spo­mí­nali sme, že ob­lek už nie je ne­vy­hnut­nos­ťou, ale predsa len, dobrý prvý do­jem uro­bíš len raz. V tomto prí­pade je vhod­nou kú­pou sako, ktoré je vše­stranný kus ob­le­če­nia. Mô­žeš si ho ob­liecť k džín­som či no­ha­vi­ciam a stále bu­deš vy­ze­rať štý­lovo. Tu by si mo­hol zvo­liť znač­kový kú­sok vo vhod­nej kon­fekč­nej veľ­kosti. V tomto prí­pade však ve­ľa­krát pla­tíš viac za značku ako za kva­litu. Ak sa nad tým za­mys­líš, roz­um­nou voľ­bou je sako šité na mieru, na­prí­klad od slo­ven­skej značky St. Kris­tof.  Za­čí­nali pred zhruba 3 rokmi a za­me­ria­vajú sa hlavne na ob­leky. Cena je v pod­state rov­naká, aku­rát ob­le­če­nie je ro­bené pre teba a sadne ti ako uliate. Táto mladá Nit­rian­ska značka si dáva zá­le­žať hlavne na kva­lite svo­jich pro­duk­tov a ku kaž­dému zo svo­jich kli­en­tov pri­stu­puje in­di­vi­du­álne, čiže sa mô­žeš spo­ľa­hnúť že tvoj kú­sok bude ele­gantný a zá­ro­veň je­di­nečný. Viac sme ti o ich prí­behu pri­niesli tu: https://www.star­ti­tup.sk/_lu­cia-kris­to­fi­kova-zo-st-kris­tof-vie-uro­bit-na­sich-slo­ven­skych-mu­zov-do­ko­na­lych-ele­ga­nov/

Ak však, je pre teba ob­tiažne vy­brať je­di­nečný ale zá­ro­veň ele­gantný out­fit, tak je tu firma Th­read. Tá ti na zá­klade rád sty­lis­tov v spo­lu­práci s ume­lou in­te­li­gen­ciou vy­be­rie out­fit, ktorý zo­sob­ňuje tvoj vkus. Pred tým než ti vy­berú ob­le­če­nie, tak sám vy­be­rieš nie­koľko štý­lov res­pek­tíve kús­kov, ktoré by si mal a na zá­klade toho ti vy­ge­ne­rujú celý look vhodný práve pre teba. Kom­bi­ná­ciám sa me­dze ne­kladú a ob­lečú ťa do všet­kých vrs­tiev od ka­bá­tov cez tričká až po to­pánky. Do­konca si vieš na­sta­viť ce­novú re­lá­ciu a po­vy­be­ráš si z toho len to, čo ťa sku­točne zaujme.

Ho­dinky

Ho­dinky sú ele­gant­ným do­pl­n­kom a každý člo­vek by mal vlast­niť as­poň jedny. Na vý­ber máš z rôz­nych tra­dič­ných zna­čiek v cene jaz­de­ného auta. Prečo ale ne­pod­po­riť slo­ven­skú vý­robu, ktorá je špič­ková a dbá na di­zajn. Bia­tec je slo­ven­ská firma, ktorá vy­rába kva­litné ho­dinky po­há­ňané vy­so­ko­kva­lit­nými, švaj­čiar­skymi stroj­čekmi Eterna. Ako sami vra­via ich ho­dinky sú in­špi­ro­vané ná­rod­ným de­dič­stvom ale aj veľ­ko­le­pými sve­to­vými tech­no­lo­gic­kými ob­javmi mi­nu­losti.

Nosí ich do­konca aj pán pre­zi­dent. Prie­merná cena ho­di­niek sa po­hy­buje na úrovni pri­bližne 1500 eur. Ak si však vez­meš, že sa jedná o kva­litné ručne ro­bené ho­dinky tak sa ne­mô­žeš ču­do­vať cene, predsa len, kva­lita ne­bude stáť päť ko­rún. Sa­motné pre­dajné miesta majú iba dve, v Bra­ti­slave a v Prahe, čo je tak­tiež zá­ru­kou toho, že ich nemá každý.

Pridať komentár (0)