5 kľúčových vecí, na ktoré Slováci pri rozbiehaní biznisu stále zabúdajú

  • Chceš uspieť v biznise? To chcú mnohí
  • Musíš byť preto o krok ďalej ako tvoja konkurencia
  • Na to, aby si bol lepší, či už v online alebo offline biznis prostredí, nemusíš mať vyštudovaný Cambridge
  • Niekedy stačí urobiť pár jednoduchých krokov, ktoré tvojmu podnikaniu značne pomôžu
g1
pexels.com
  • Chceš uspieť v biznise? To chcú mnohí
  • Musíš byť preto o krok ďalej ako tvoja konkurencia
  • Na to, aby si bol lepší, či už v online alebo offline biznis prostredí, nemusíš mať vyštudovaný Cambridge
  • Niekedy stačí urobiť pár jednoduchých krokov, ktoré tvojmu podnikaniu značne pomôžu

V roku 2017 zaznamenal finančný portál Finstat rekord v počte novovzniknutých firiem za posledné 4 roky. Ich počet sa vyšplhal až na číslo 21 693. Je to dôkaz, že v našej krajine máme množstvo podnikavých Slovákov, ktorí sa neboja vrhnúť do podnikania na „svoje triko“Uspieť na trhu je však čoraz ťažšie a to najmä v prípade, že chceš preraziť v oblasti, v ktorej už dnes panuje veľký konkurenčný boj.

Napríklad len gastro prevádzok vznikne každý mesiac v Bratislave niekoľko desiatok. No nie malé percento z nich do pár mesiacov skrachuje a zanikne. Preto je dôležité dať si pozor na niekoľko začiatočníckych chýb, ktorým sa dá jednoducho a ľahko vyhnúť.

Kto je tvojím reálnym súperom v biznise?

Ak si naozaj rozhodnutý otvoriť si napríklad svoje nové bistro či burgráreň, na začiatku je kľúčové uvedomiť si, s kým súperíš o zákazníka, tvojho chlebodarcu. V prípade burgrárne tvojou priamou konkurenciou vo finále nie je Mc Donald’s či Burger King, ale niekto úplne iný. Tvo­jou kon­ku­ren­ciou sú lokálne bistrá a street foody, ktoré majú v ponuke burgre. Už na začiatku kreovania tvojho biznis plánu nepodceňuj Google.

Hľa­daj na in­ter­nete aké firmy sa ob­ja­via, ak za­dáš do vy­hľa­dá­vača ná­zov „burger v Bratislave“. Ok­rem hľa­da­nia na in­ter­nete sa spý­taj aj svo­jich zná­mych kam zvyknú chodiť na naozaj kvalitný burger a kam by chceli zájsť. Napíš si zo­znam naj­sil­nej­šej tro­j­ice a choď sa po­zrieť na vlastné oči do ich prevádzky, ako to u nich fun­guje, na akej úrovni je ich per­so­nál, aké majú menu a ceny.

Aké sú silné stránky tvo­jej kon­ku­ren­cie?

Keď už vieš, kto sú tvoji kon­ku­renti, je dobré spí­sať si ich silné stránky. Mnohé z nich môžu byť aj tvo­jimi sil­nými strán­kami. Môžu napríklad po­užívať lokálne suroviny presne tak ako aj ty. Môžu sa však aj v nie­čom lí­šiť. Na­prí­klad ponúkajú sezónne špeciality a robia rozvoz jedla do hodiny.

Ktoré silné stránky tvo­jich kon­ku­ren­tov sú kľú­čové aj pre tvo­jich zá­kaz­ní­kov?

Snaž sa do­stať na tú istú úro­veň ako tvoja kon­ku­ren­cia. Nie­ktoré silné stránky tvo­jich kon­ku­ren­tov oto­číš vo svoj pros­pech jed­no­du­cho. Na­prí­klad za­lo­že­nie stránky na so­ciál­nych sie­ťach, ak ju ešte ne­máš. Takto mô­žeš pri­dá­vať lákavé fotky, po ktorých budú všetci hladní. Zá­ro­veň to o tvojej značke zvy­šuje po­ve­do­mie.

Z kto­rých sla­bých strá­nok mô­žeš ťa­žiť?

Má tvoja kon­ku­ren­cia ne­res­pon­zívnu stránku? Po­u­ží­va­te­lia, ktorí si budú chcieť pre­zrieť web cez mo­bil po­čas cesty vla­kom, budú roz­la­dení práve ta­kýmto de­tai­lom. Po­čet vy­hľa­dá­vaní cez mo­bilný te­le­fón ne­us­tále na­rastá, o turistoch túlajúcich sa mestom, hľadajúc skvelý burger, nehovoriac.

Nemá tvoja kon­ku­ren­cia kom­pletné údaje v Go­ogle My Bu­si­ness? Mapy sú skve­lou plat­for­mou, na kto­rej sa mô­žeš zo­bra­ziť cez kľú­čové slová s lo­ka­li­tou, napr. „najlepšie burgre Bratislava“.

Na akej po­zí­cii vo vy­hľa­dá­va­čoch sa na­chá­dza tvoja firma?

Po­nuky to­va­rov a slu­žieb sú už zväčša po­rov­na­teľné. To, čím si zís­kaš zá­kaz­ní­kov na svoju stranu, je ok­rem tvojho prí­stupu, hlavne zo­bra­ze­nie. Snaž sa byť pre hľa­dané vý­razy, resp. kľú­čové slová z tvo­jej ob­lasti me­dzi pr­vými vý­sled­kami. Pr­vých 5 po­zí­cií to­tiž zís­kava pri­bližne 60 % zo všet­kých klik­nutí. Zisti, cez aké kľú­čové slová sa do­stá­vajú naj­čas­tej­šie tvoji náv­štev­níci na stránku.

Zvlád­neš to aj svoj­po­mocne

Svojmu biz­nisu roz­umieš do­ko­nale a ak k tomu pri­dáš aj zna­losti z on­line sveta, máš vy­hraté. Ak nech­ceš za­mest­ná­vať člo­veka, ktorý sa bude sta­rať o tvoje on­line ak­ti­vity, skús vziať ini­cia­tívu do vlast­ných rúk.

Exis­tuje na to množ­stvo ná­stro­jov. Na za­čia­tok je ide­ál­nym ná­stro­jom ea­sy­SEO od Web­Sup­portu. Celý čas sle­du­ješ troch svo­jich kon­ku­ren­tov, takže vi­díš ako sa po­zične umiest­ňu­ješ a ako sa jed­not­livé zlep­še­nia oproti kon­ku­ren­cii pre­mie­tajú priamo do po­zí­cie tvojho webu.

Ea­sy­SEO je za­lo­žené na prin­cípe po­stup­ného zlep­šo­va­nia. Každý týž­deň do­sta­neš 3 úlohy, ku kto­rým je aj sprie­vodné vi­deo, takže sa ne­mu­síš obá­vať, že niečo ne­po­cho­píš. Vy­tvo­re­nie fi­rem­nej fa­ce­bo­oko­vej stránky či umiest­ne­nie ad­resy prevádzky na Google Maps zvlád­neš za pár mi­nút. Už prvé kroky ti pri­nesú zlep­še­nie.

Na za­čiatku do­sta­neš úvodné ho­di­nové ško­le­nie od od­bor­ní­kov, ktorí ti „po lo­pate“ vy­svet­lia, ako to celé fun­guje a čo je kon­krétne pre tvoj biz­nis z on­line hľa­diska naj­lep­šie. Špecialisti ti však budú k dis­po­zí­cii aj neskôr. Vo finále tak bu­deš maj­strom nie­len pre svoju ob­lasť, ale získaš aj prehľad o trendoch v on­line svete. A to je v dneš­nej dobe mi­mo­riadne veľ­kou kon­ku­renč­nou vý­ho­dou.

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Websupport.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK