5 prek­va­pi­vých, vedecky pod­lo­že­ných fak­tov, ktoré ti pomôžu vypý­tať si zvý­še­nie platu

/ 3. december 2015 / Tools a produktivita

Je jedno koľko teraz zará­baš alebo čo robíš, v jed­nej chvíli tvo­jej kari­éry sa určite spý­taš sám seba: „Pla­tia mi naozaj toľko, koľko si zaslú­žim?“. Odpo­veď asi bude „nie“ – obzvlášť, keď si nikdy nemal šancu vyjed­ná­vať o svo­jom plate.

Pre väč­šinu z nás je vyjed­ná­va­nie stre­su­júce, trápne a nepo­hodlné. Nech­ceš vyze­rať cham­tivo a bojíš sa, že kon­ver­zá­cia so šéfom bude viesť k poka­ze­niu vzťahu, alebo pri­naj­hor­šom stra­tení zamest­na­nia. Aj napriek tomu, ako trápne sa môžeš cítiť, naučiť sa vypý­tať si zvý­še­nie platu môže byť kri­tické. Podľa štú­die od „Jour­nal of Orga­ni­za­ti­onal Beha­vior“, nevy­jed­ná­va­nie o tvo­jom prvom nástup­nom plate ťa môže stáť 600 000 dolá­rov v prie­behu celej tvo­jej kari­éry.

1

Ak roz­mýš­ľaš nad tým, že požia­daš o zvý­še­nie platu, tak určíte náj­deš veľa kníh, semi­ná­rov a člán­kov, ktoré ti pomôžu roz­vi­núť naj­lep­šiu tak­tiku. Táto téma bola stre­do­bo­dom via­ce­rých uni­ver­zit­ných štú­dií, ktoré robili experti, ktorí poze­rali na každý detail, ako naprí­klad kedy sa spý­tať až po to, čo jesť pred­tým než si sad­nete so šéfom.

Pri­pra­vili sme 5 prek­va­pu­jú­cich, vedecky pod­lo­že­ných fak­tov, ktoré ti pomôžu vylep­šiť vašu vyjed­ná­va­ciu stra­té­giu…

1. Je naj­lep­šie zažia­dať si o zvý­še­nie platu na začiatku dňa

Podľa článku z For­bes, psy­cho­lóg zo Seattlu Shan­non Kola­ko­wski odpo­rúča aby si zažia­dal o zvý­še­nie platu ráno, kedy je tvoj šéf „viac morálny“ ako by bol na konci dňa.

Táto myš­lienka bola pod­robne pre­skú­maná v psy­cho­lo­gic­kej štú­dii, ktorá doká­zala, že je menej prav­de­po­dobné, že k neetic­kému sprá­va­niu dôjde v ran­ných hodi­nách. Teda vyjed­ná­va­nie usku­točni ráno, kedy je tvoj šéf viac morálny a to ho môže posu­núť k tomu, aby ti dal to o čo si žia­daš.

2. Naj­lep­šie je spý­tať sa vo štvr­tok alebo pia­tok

Určite ti napadlo, že je lep­šie sa spý­tať na zvý­še­nie platu začiat­kom týždňa, kedy je si čerstvý, oddýc­hnutý, naštar­to­vaný do práce a v dob­rej nálade.

Podľa ved­cov, však opak bude prav­dou. Podľa psy­cho­lóga z McGill uni­ver­zity, sme na začiatku týždňa plne sústre­dený na svoju prácu, takže pon­de­lok a uto­rok je o zadaní cie­ľov, roz­de­lení zod­po­ved­ností, orga­ni­zo­vaní práce a pro­duk­ti­vite. Ľudia (ako naprí­klad tvoj šéf) sú viac otvo­rení pre vyjed­ná­va­nie a kom­pro­misy vo štvr­tok a pia­tok, vzhľa­dom na to, že chcú všetko dokon­čiť pred kon­com týždňa.

3. Pomáha byť hlad­ným

Ak váhate či ísť za šéfom, mali by ste vyne­chať raňajky. Podľa inej štú­die, hlad zvy­šuje moti­vá­ciu a zvy­šuje pocit nároku na odmenu, či už jedlo, peniaze alebo pový­še­nie.

how-an-ex-myspace-ceo-helped-turn-los-angeles-into-a-startup-hub

4. Ponúkni roz­sah poža­do­va­ného platu

Vo väč­šine dis­ku­sií o vyjed­ná­va­cích tak­ti­kách, experti bežne radia, aby si nedá­val roz­sah, pre­tože tým to uľah­ču­ješ svojmu mana­žé­rovi, ktorý ti auto­ma­ticky skočí na tú naj­niž­šiu hod­notu. No podľa štú­die z Colum­bíj­skej uni­ver­zity, ak navrh­nete roz­sah, tak to môže viesť k lep­ším výsled­kom, ako len by si pove­dal jedno číslo, pod ktoré sa nech­ceš dostať.

Ak poskyt­nete roz­sah, tak expli­citne dávate svojmu šéfovi sumu pod ktorú nepôj­dete. Tento pocit ľudia nemajú, ak dáš iba jedno číslo. Okrem iného je to aj sluš­nej­šie. Ľudia skôr pod tvoju naj­niž­šiu hod­notu nepôjdu, ako by to možno spra­vili pri jedi­nom čísle.

5. Proste sa spý­taj… väč­ši­nou to vyjde.

Povzbu­dzu­júce správa je, že šta­tis­tiky hovo­ria, že tri štvr­tiny ľudí, ktorí si zažia­dali o zvý­še­nie platu, videli na svo­jej výplat­nej páske zvý­še­nie. 44% dostalo sumu, ktorú si vyžia­dali a 31% dostali menej ako žia­dali, ale stále dostali pri­dané. Toto sú skvelé čísla, ktoré máš na svo­jej strane.

V ide­ál­nom svete, by mal zamest­ná­va­teľ pro­ak­tívne rozo­znať a finančne kom­pen­zo­vať tvoj dobrý pra­covný výkon, talent a tvrdú prácu. Žiaľ, takto to vo väč­šine spo­loč­ností nefun­guje. Iba pár ľuďom sa zvýši plat, aj to si sami musia oň zažia­dať. Áno, môže to byť stre­su­júce, ale pár nekom­fort­ných minút môže mať veľký dopad na celú tvoju kari­éru.

p11702691

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)