5 tipov ako dať zlým dňom zbo­hom!

Martin Bohunický / 2. októbra 2015 / Tools a produktivita

Dokáže ti už zvuk budíka totálne zni­čiť celý deň? A je pravda, že každé ráno ťa vstá­va­nie stojí tak 100x viac men­tál­nej ener­gie, ako tej fyzic­kej? Pri­znajme si to: Rána nie sú pre kaž­dého. No aj keď by si sa nikdy neka­te­go­ri­zo­val ako “ranné vtáča” — teda ak za ráno nerá­taš obed, stále máš nádej na zmenu.

Toto je päť tri­kov, ktoré by ti teore­ticky mohli pomôcť pri ran­nom roz­behu, aby si mal každý deň skvelý!

1. Pusti si svoju obľú­benú vypa­ľo­vačku

Začať ráno s pes­nič­kou, ktorá ťa zvy­čajne núti ská­kať, tan­co­vať a cítiť sa dobre môže spô­so­biť dve veci — budeš ju do konca života nená­vi­dieť a už nikdy pri nej nebu­deš ská­kať, tan­co­vať, či cítiť sa dobre, alebo ťa nakopne do dňa. Hudba je silný nástroj, každý z nás s ňou máme spo­je­ných via­cero prí­jem­ných, neprí­jem­ných a bláz­ni­vých spo­mie­nok.

2. Power pose

Špe­ciálny pohyb, ktorý ti pomôže vstať plný ener­gie a seba­ve­do­mia. Prav­dou ale je, že pri tom budeš vyze­rať tro­chu divne, tak to rad­šej neprak­ti­zuj pred náv­šte­vou, ktorú si si pri­nie­sol z noč­nej párty.

Jed­no­du­cho zdvihni svoje ruky nad hlavu a hrdo vystrč svoju hruď, ako keby si práve vyhral prvú cenu v Maxihre. Začať deň s pózou, ktorá sym­bo­li­zuje silu a domi­nan­ciu ťa nastaví na zvy­šok dňa opti­mis­ticky.

3. Jum­ping jacks

V ide­ál­nom svete vsta­neme, zacvi­číme si a začneme s prá­cou. V reál­nom svete nevs­ta­neme ani do práce. Cvi­čia­cim (to by sme mali byť všetci) tento názov určite niečo hovorí. Je to skvelý spô­sob, ako napum­po­vať prú­de­nie krvi v tvo­jom tele.

Sprav 20 jum­ping jacks, zatan­cuj si alebo sa aspoň natiahni (nie do postele). Čokoľ­vek, len aby krv prú­dila telom a nakopla tvoju ener­giu.

4. Meme

Každé ráno spraví kraj­ším smiech. Hoci vstať a chy­tiť do ruky prvú tech­no­ló­giu v dosahu nie je ten ide­álny spô­sob, ako začať ráno, aj tak to všetci robíme a budeme robiť.

Keď už teda, tak to aspoň využime. Miesto ide­ál­nych živo­tov tvo­jich pria­te­ľov si pohľa­daj nejaké vtipné a sprosté obrázky, ktoré ťa donú­tia zasmiať sa. Pošli ich pria­te­ľom a sprav kraj­šie ráno aj im.

5. Pohár vody

Vypiť pohár vody po zobu­dení nie je len osvie­žu­júce, má aj mnoho zdra­vot­ných bene­fi­tov. Voda natan­kuje tvoje telo po dlhej noci a pri­praví ťa na deň. Diev­čatá tiež oce­nia krásne vypnutú pleť.

Začať deň správ­nym spô­so­bom môže totálne zme­niť veci zo zlých na dobré. Pri­prav svoje telo a myseľ na výzvy, ktoré ich cez deň čakajú. Mini­málne za skúšku to stojí.

zdroj: elitedaily.com

Pridať komentár (0)