5 vecí, ktoré robia tí úspešní denne

Michal Sorkovský / 5. marec 2015 / Tools a produktivita

Exis­tuje výrok, ktorý roz­de­ľuje ľudí na tri typy. Prví sú tí, ktorí sa len poze­rajú na to, čo sa okolo nich deje. Ďalší sa o to zau­jí­majú a poslední sú tí, ktorí to tvo­ria. Zrejme každý by chcel spa­dať do posled­nej kate­gó­rie. Na to sa ale treba na svet poze­rať inak, nevi­dieť ho taký, aký je, ale aký byť môže. 

Úspešní ľudia nese­dia len tak so zalo­že­nými rukami a nemod­lia sa za lepší svet. Rad­šej sa roz­hodnú ho sami tvo­riť. Neča­kajú kým nastanú zmeny, ale sami sa stanú zme­nou. Mys­lia pokro­kovo a kaž­dým dňom pra­cujú na tom, aby sa stali ešte lep­šími. Oni sú tí, ktorí menia hru a posú­vajú ju ďalej. Oplý­vajú seba­dô­ve­rou a stá­vajú sa inšpi­rá­ciou pre iných. Prečo? Lebo sa roz­hodli niečo doká­zať, roz­hodli sa stať sa úspeš­nými. 

Aj pre teba je tu mož­nosť stať sa úspeš­ným. Chceš uspieť naprí­klad v pod­ni­kaní? Tak potom určite sle­duj týchto päť bodov, ktoré ťa dostanú na tú správnu cestu roz­ví­ja­nia lea­ders­hip schop­ností.

1. Neboj sa zly­ha­nia. Využi ho! 

„Skú­šaj znovu. Padaj znovu. Padaj lep­šie.“ Nie vždy je ľahké držať sa tohto výroku Samu­ela Bec­ketta. Ale práve fakt, že ťa neús­pech neod­radí môže zme­niť tvoj život. Ďal­šou dôle­ži­tou vecou je nájsť si čas a rozo­brať svoj neús­pech. Keď to potom skú­siš znova, je tu väč­šia šanca, že sa ti to podarí. „Iní nás inšpi­rujú, infor­má­cie nás dopĺňajú, tré­ning a prax nás zlep­šujú, ale stále potre­bu­jeme nejaký čas, kým sku­točne prí­deme ako na to“ (Ester Scha­ler Buchh­loz – The Call of Soli­tude).

2. Pre­ko­naj svoj strach

Podľa zná­meho ame­ric­kého autora Bren­dona Bur­charda môže byť strach roz­de­lený do troch kate­gó­rií, ktoré sú všetky spo­jené s boles­ťou. Prvá hovorí o stra­chu pri strate nie­čoho pre nás cen­ného. Podľa nej sa člo­vek nie­kedy vo svo­jom živote nedo­káže posu­núť ďalej, lebo sa bojí, že pri tom stratí niečo cenné, na čom mu záleží. Druhá je spo­jená so stra­chom, ktorý sa obja­vuje, keď člo­vek skúša niečo nové. No a posledný strach je spo­jený s výsled­kom. Bur­chard tu hovorí o stra­chu z toho, že člo­vek nedo­siahne taký výsle­dok, po akom túži. No je veľmi dôle­žité pre­ko­nať strach z neús­pe­chu, presne tak, ako aj ostatné obavy, ak sa naozaj chceš stať úspeš­ným. 

3. Tré­ning seba­dis­cip­líny 

Seba­dis­cip­lína je na ceste za úspe­chom nesmierne dôle­žitá. Člo­vek musí uká­zať sku­točnú vnú­tornú silu, aby sa v pros­pech práce vzdal čin­ností, ktoré by robil rad­šej. Exis­tuje mnoho zná­mych osob­ností, kto­rých prí­beh je spo­jený s tvrdou prá­cou. Možno si povieš, že podobné odhod­la­nie je potrebné len u špor­tov­cov či hudob­ní­kov, no opak je prav­dou. Na to aby si sa stal úspeš­ným musíš den­no­denne makať, či sa ti to páči, alebo nie. 

4. Dobrý spá­nok 

Dobrý spá­nok je dôle­ži­tejší ako sa mno­hým ľuďom možno zdá. Naprí­klad aj známa novi­nárka a pod­ni­ka­teľka Arianna Huf­fing­ton dopla­tila na nedos­ta­tok spánku. Potom ako pra­co­vala 18 hodín denne vo svo­jej spo­loč­nosti sa zrú­tila od únavy. Až pre­bu­de­nie v mláke vlast­nej krvi potom, ako si roz­bila hlavu o stôl ju pre­sved­čilo, že spá­nok je naozaj dôle­žitý. Ty to rad­šej nikdy nene­chaj zájsť tak ďaleko a vždy sa dobre vyspi. Dobije ti to baterky a ener­giu a tak môžeš po zobu­dení začať naplno pra­co­vať. A aj tvoj výkon bude vyze­rať inak keď budeš dobre vyspatý a čulý. 

5. Roz­deľ sa s ostat­nými 

Áno aj šted­rosť zohráva dôle­žitú úlohu na ceste za úspe­chom. Vo svo­jej knihe Give and Take o tom píše Adam Grant, ktorý je pro­fe­so­rom na Whar­ton Busi­ness School. Keď sa tro­chu obzrieme do minu­losti zis­tíme, že sa ľudia vždy sústre­dili hlavne na indi­vi­du­álny úspech a veci s ním spo­jené. Ale dnes je dôle­žité uve­do­miť si, že náš úspech úzko súvisí aj na našom prí­stupe k ostat­ným. Podľa Gran­tovho výskumu sa najús­peš­nej­šími ľuďmi stali práve tí, ktorí sa doká­zali pode­liť s ostat­nými. Neza­bú­daj teda na svo­jej ceste za úspe­chom na tom, že je nesmierne dôle­žité ako sa zacho­váš k ľuďom, ktorí sú okolo teba. 

zdroj: www.entrepreneur.com

Pridať komentár (0)