5 vecí, ktoré som sa naučil o úspeš­ných star­tu­poch od Steva Jobsa

Mirka Čechová / 10. marec 2015 / Tools a produktivita

Nikto ťa nemôže naučiť viac o začiat­koch firmy ako Steve Jobs, pove­dal Guy Kawa­saki, ktorý mal tú česť pra­co­vať pre Steva v diví­zii Macin­tosh u Apple.

V prie­behu nie­koľ­kých rokov tejto práce, a neskôr počas ďal­ších dvoch desať­ročí sle­do­va­nia jeho práce, zis­til že exis­tuje päť naj­dô­le­ži­tej­ších vecí, ktoré sa môžeme od Steva Jobsa ohľa­dom star­tu­pov naučiť.

  1. Ľudia nedo­kážu pove­dať, čo sku­točne potre­bujú

Môžu pove­dať, čo chcú. Nesie sa to obvykle v duchu lep­šieho, rých­lej­šieho a lac­nej­šieho udr­ža­nia sta­tus quo. Naprí­klad, v 80-tych rokoch zákaz­níci Applu chceli len lepší, rých­lejší a lac­nejší Apple II. Nikto sa nezau­jí­mal o Macin­tosh. Sku­točne úspešní pod­ni­ka­te­lia však vytvá­rajú to, čo ľudia nedo­kážu vyjad­riť.

  1. Odbor­níci nedo­kážu pora­diť, čo máte robiť

Odbor­níci sú dobrí na to, aby vám pove­dali čo je zlé na súčas­nom stave tech­no­ló­gie. Nedo­kážu vám ale pove­dať, ako opra­viť, čo nefun­guje. Ani vám nepo­ve­dia (rov­nako ako vaši zákaz­níci), ako pre­ko­nať súčas­ných líd­rov.

  1. Treba vidieť až za roh

V 30-tych rokoch 19. sto­ro­čia zbe­ra­čov ľadu vytla­čili továrne na ľad. O 20 rokov neskôr boli továrne na ľad vytla­čené spo­loč­nos­ťami vyrá­ba­jú­cimi chlad­ničky. Vyhrať súčasnú bitku môže byť fajn, ale sku­točná ino­vá­cia a pod­ni­ka­teľ­ský duch sa pre­javí, až keď sa doká­žete vidieť za ďal­šiu zákrutu, alebo vytvo­ríte nejakú novú.

  1. Dizajn sa počíta

Nemusí to zau­jí­mať kaž­dého, ale na dizajne záleží pri­veľa ľuďom na to, aby na ňom stál úspech star­tupu. Jed­no­du­chá funkč­nosť už nie je posta­ču­júca. Váš pro­dukt alebo služba musí byť podaný ele­gant­ným a prí­jem­ným spô­so­bom. Steve Jobs a Apple vždy zvy­šo­vali oča­ká­va­nia ľudí.

  1. Hod­nota nie je to isté ako cena

Cena je číslo vytla­čené na papieri. Hod­nota je súhrn nákla­dov a prí­no­sov pro­duktu. Niečo s vyš­šou cenou môže mať aj vyš­šiu hod­notu: pre­tože zni­žuje náklady, zohľad­ňuje odbornú príp­ravu, a dosa­huje lep­šie výsledky. Neza­me­ria­vajte sa na cenu — zame­rajte sa na poskyt­nu­tie a komu­ni­ká­ciu hod­noty.

A ešte jedna vec: Od Steva Jobsa sa Guy naučil, že v nie­ktoré veci treba veriť, aby sme ich uvi­deli. Skep­tici odmie­tajú uve­riť v niečo, čo nevi­dia. Ak chcete byť dob­rým pod­ni­ka­te­ľom, musíte veriť vo svoju ideu. Toto je dôvod, prečo Steve Jobs zme­nil svet, zatiaľ čo väč­šina ľudí len čakala, kým sa svet zmení.


zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)