5 zla­tých pra­vi­diel na ceste za úspe­chom v pod­ni­kaní

Karol Stračár / 9. júna 2015 / Tools a produktivita

Dnešný pod­ni­ka­teľ čelí kaž­do­den­nému tlaku z rôz­nych strán. Aby mohol byť úspešný, musí sa neus­tále pris­pô­so­bo­vať týmto situ­áciám, pri­čom záro­veň by nemal stra­tiť svoj „big pic­ture“, ako základ pre roz­ho­do­va­nie. Bez neho by sa jeho biz­nis stra­té­gia mohla veľmi rýchlo roz­pad­núť.

V týchto pia­tich bodoch sme si pre teba pri­pra­vili v pod­state také základy pre tvoje pod­ni­ka­nie, ktoré by si mal mať na mysli pred kaž­dým, či už väč­ším alebo men­ším roz­hod­nu­tím.

1. Ino­vá­cia

Dá sa pove­dať, že to je pri­orita pri­orít. Ino­vá­cia stojí hneď pri začiatku cesty pod­ni­ka­teľa, hlavne pri vytvo­rení idey a jej násled­nom brains­tor­mingu. Nemal by si na ňu zabú­dať ani počas pod­ni­ka­nia, nakoľko bez ino­vá­cie strá­caš výni­moč­nosť a si v pod­state len ďalší z davu.

Pod ino­vá­ciou si netreba nutne pred­sta­vo­vať len nejaký nový pre­vratný nápad, môže sa jed­nať aj o star­šiu ideu zdo­ko­na­lenú alebo spo­jenú s inou. Ako ino­vu­ješ je vždy len na tebe, ale uni­kát­nosť idey by nikdy nemala byť pred­me­tom kom­pro­misu, pre­tože to ťa veľmi rýchlo dobehne.

2. Zis­ko­vosť

Keď ideš do pod­ni­ka­nia len za úče­lom zaro­biť si pekný peniaz, na tom nie je nič zlé. Každý si chce predsa kupo­vať pekné veci. Prob­lémy pri­chá­dzajú, keď vyme­níš cieľ zaro­be­nia peňazí za víziu „roz­voja“ biz­nisu. Nakú­piš nové iMacy, iPhony, zamest­náš všet­kých svo­jich kamo­šov, jed­no­du­cho sa zame­riaš skôr na rast a byť cool ako na udr­ža­teľ­nosť svojho pod­ni­ka­nia. Raz za čas to vyjde, ale z dlho­do­bého hľa­diska je to zlá voľba.

Mone­tárny cieľ by si nemal spúš­ťať z očí ani v prí­pade, ak tvoj nápad nie je pri­márne o zaro­bení peňazí. Bez pro­fitu predsa nemô­žeš zlep­šo­vať svoj biz­nis, živiť seba a inves­to­vať do vlast­nej budúc­nosti. Aj keď občas samoz­rejme pre­ro­bíš, musíš sa zame­rať na dlho­do­bejší hori­zont a zis­ko­vosť nemô­žeš nikdy odsu­núť na ved­ľaj­šiu koľaj v ceste za úspe­chom.

3. Cash flow

Cash flow býva často nazý­vaný aj ulti­mátna finančná pri­orita v biz­nise. Zjed­no­du­šene jedná sa o sumu peňazí, ktoré máš a ako oča­ká­vaš, že sa táto suma zmení v krát­kej budúc­nosti. Tieto peniaze je dobré si ustrá­žiť, lebo potom nemáš prob­lémy s pla­te­ním účtov, fak­túr a tak ďalej. Cash flow je asi rov­nako dôle­žitý ako samotná zis­ko­vosť firmy, nakoľko via­cero zis­ko­vých firiem skra­cho­valo, pre­tože im chý­bal potrebný cash flow na kaž­do­denné fun­go­va­nie.

Naj­lep­šie je zve­riť zod­po­ved­nosť za cash flow jed­nej osobe, ktorá ho bude moni­to­ro­vať. Vždy si dobre rozmysli pou­ži­tie väč­šieho obnosu peňazí v súvis­losti s násled­ným sta­vom tvojho cash flowu.

4. Kul­túra

Teraz nemys­líme SND, pia­tok večer, opera, frak, pudel pod pazu­chou. Kul­túra v biz­nise je v pod­state roz­ho­do­va­nie o chode firmy, v kto­rom sú v čo naj­väč­šej mož­nej miere zohľad­nené aj jeho možné následky na tvoj tím. V skratke mal by si sa roz­ho­do­vať tak, aby to povzbu­dilo tvoj tím k lep­ším výko­nom na ceste ku kraj­ším zaj­trajš­kom. Ak cel­kovo nálada vo firme je na bode mrazu, tak jej nepo­môže ani veľký deal, aby sa posu­nula ďalej.

Pred­stav si, že máš nového kli­enta a nie si si istý, či zvlád­neš dead­liny, ktoré ti zadal. Musíš teda pri­pra­viť nie­koľko zmien, ako naprí­klad skrá­tiť lehoty na vyba­ve­nie vecí, zvý­šiť admi­ni­stra­tívnu záťaž, teda roz­hod­nu­tia, ktoré môžu mať výrazný dopad na morálku zamest­nan­cov. Vždy si dobre rozmysli tieto kroky, jedna veľká zákazka nie je všetko.

5. Zlep­šo­va­nie

Svet sa neus­tále mení a ty by si nemal zaos­tá­vať. Samoz­rejme chce to čas, aby si zís­kal ten cit, ktorý ti potom sám povie, ako a čo postupne zlep­šiť, či už sa bude jed­nať o pro­dukt, službu, infra­štruk­túru, bran­ding alebo mar­ke­ting. Len tí čo sa pris­pô­so­bia, pre­žijú.

Na záver len v skratke. Nikdy by si sa nemal vzdá­vať týchto pri­orít. Úspešní pod­ni­ka­te­lia sa nimi ria­dia vždy, nech sú okol­nosti aké­koľ­vek. Ak to doká­žeš aj ty, pri­čom zvlád­neš aj kaž­do­denné stredy, tvoja cesta na vrchol je otvo­rená. 

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)