50 odtie­ňov res­pon­zív­neho web dizajnu

Michal Králik: Sketcher.sk / 1. apríla 2015 / Tools a produktivita

Res­pon­zívny dizajn je v týchto dňoch už štan­dar­dom, bez kto­rého sa dnešné weby už neza­obídu. Preto po zhruba roku vychá­dza nová kniha od Smas­hing maga­zínu. Piata Smas­hing kniha je sprie­vod­com s otes­to­va­nými tipmi a trikmi pre efek­tívny res­pon­zívny dizajn.

Smas­hing tím vytvo­ril novú knihu plnú prak­tic­kých tech­ník a stra­té­gií od ľudí, ktorý sa naučili ako veci robiť správne na pro­jek­toch s reál­neho sveta. Obal vytvo­rila Jes­sica His­che.

Kniha sa neza­oberá ani tak tren­dami, ale sústredí sa na aktu­álne postupy tvorby a front-end tech­ni­kami, ktoré je možné apli­ko­vať hneď. Skôr by ste o nej mohli uva­žo­vať ako o pomoc­ní­kovi ku prob­lé­mom, ktoré sa obja­vujú pri kaž­dom res­pon­zív­nom pro­jekte. Bohu­žial nevy­rieši všetky vaše prob­lémy, ale pomôže vám vyrie­šiť efek­tív­nej­šie tie, ktoré sú časté a bežné.

Tech­nické para­metre:

Väzba: V2 v tvr­dých doskách
Počet strán: 498
Dátum vyda­nia tla­če­nej ver­zie: Máj 2015
Cena: 29 Eur (Tla­čená ver­zia + eBook) 9 Eur za eBook

Prečo musíte mať túto knihu

Res­pon­zívny web dizajn v reál­nom živote je zame­raný na to, čo fun­guje a nefun­guje v reál­nych pro­jek­toch. Žiadna teória, žiadne hádanky ani dohady. Iba tech­niky, ktoré uká­zali výsledky v reál­nom svete. Naučíte sa ako:

 • Byť efek­tívny v res­pon­zív­nom pro­cese.
 • Pocho­píte bežné obsa­hové prob­lémy s RD.
 • Vytvo­ríte a budete vedieť spra­vo­vať “style guide”.
 • Naučíte sa pokro­čilé SVG tech­niky.
 • Vyh­nete sa špi­na­vým hac­kom s chyt­rými Fle­xbox tech­ni­kami.
 • Naučíte sa tvo­riť kva­litné CSS lay­outy.
 • Zvlád­nete nástrahy webo­vých písiem.
 • Vlo­žíte do pro­jek­tov res­pon­zívne obrázky.
 • Vypro­du­ku­jete res­pon­zívne HTML emaily.
 • Otes­tu­jete, budete udr­žia­vať a čis­tiť res­pon­zívne stránky.
 • Nasta­víte stra­té­gie opti­ma­li­zá­cie.

Medzi auto­rmi nebudú chý­bať mená ako John All­sopp, Vitaly Fried­man či Daniel Mall.

Zdroj: www.smashingmagazine.com

Pridať komentár (0)